20220430

OUTRO NOME CONTROVERTIDO: PRAZA DE FEDERICO OU DE VICENTE ÁLVAREZ MIRANDA? Carlos Álvarez Lebredo

    Artigo publicado na Comarca del Eo de 30 de abril de 2022. A segunda foto que acompaña ten un texto sobre o que trata o artigo. A primeira, a vella placa, é citada no mesmo. Este artigo é continuación de outro de Carlos Álvarez Lebredo


OUTRO NOME CONTROVERTIDO: PRAZA DE FEDERICO OU DE VICENTE ÁLVAREZ MIRANDA?

Carlos Álvarez Lebredo

    A semana pasada fixemos algunhas observacións nestas mesmas páxinas de ‘La Comarca del Eo’ sobre algúns dos rótulos informativos que acompañan os nomes de rúas e prazas nas artísticas placas de azulexos de Sargadelos que van festoneando o rueiro de Ribadeo. En varias delas só recolliamos algunhas dúbidas e preguntas que nos tiñan chegado ao respecto, desde hai anos, dos textos dalgunhas delas. Quen tivese a paciencia de ler aquel texto vería que as nosas propostas estaban baseadas exclusivamente na filoloxía, no rigor lingüístico e no desexo de que a información se ofreza coa maior claridade posible.

    Para esta ocasión traemos unha cuestión semellante pero algo máis enrevesada. Está claro que hai outra placa manifestamente errada pero tampouco somos quen de esclarecer absolutamente todos os puntos que rodean o asunto. Trátase da placa, recentemente colocada, que sobre seis azulexos de Sargadelos pon “Praciña de Álvarez Miranda” e que na parte informativa engade: “Vicente Álvarez Miranda. Escritor. Político. Militar (Cruz Laureado de San Fernando)”. Nada hai que obxectar a esta lacónica aclaración que en só oito palabras perfila moi ben o citado personaxe. O problema é que esa praciña leva algo máis de setenta e cinco anos dedicada ao seu irmán Federico. Na parte alta da praciña aínda se conserva a placa primitiva, colocada en 1946. É un sinxelo mármore branco, con letras maiúsculas gravadas en baixorrelevo e adherido á fachada traseira da casa dos Díaz-Fierros. Literalmente pon: “Plazuela de F. Álvarez Miranda”. Ou sexa, que o personaxe epónimo da praza non é Vicente (como se explica na moderna placa de Sargadelos) senón o seu irmán Federico, a quen corresponde esa letra F.

    Esta cuestión non admite dúbida. En 1946 o concello de Ribadeo quixo homenaxear a cinco distinguidas persoas da localidade poñendo o seu nome a varias rúas da vila: o Bispo Veres, J. Vicente Pérez Martínez, Pasarón y Lastra, Acevedo Rodríguez e Federico Álvarez Miranda. O acordo municipal é de 12 de xuño de 1946 e está recollido en portada polos dous semanarios ribadensese os días 15 e 16 dese mes. Inclúe unha pequena xustificación de méritos para cada un deles. Do último, Federico Álvarez Miranda, sublíñase que é un poeta lírico, de inspiración fina e delicada, autor de belas composicións, entre as que destaca “A una rosa”. Os dous semanarios locais fixéronse eco do citado acordo municipal e posteriormente dos actos de homenaxe e descubrimento das respectivas placas, que tiveron lugar o día 29 de xullo. No caso concreto de Federico Álvarez Miranda foi Dionisio Gamallo o encargado de eloxiar ‘in situ’ o escritor, ler un dos seus poemas e descubrir a placa.

    Vicente Álvarez Miranda puido ter méritos para que unha rúa ribadense levase o seu nome. E incluso é probable que a tivese antes do seu irmán, pero non esa praciña: isto é só unha conxectura miña, que se podería resolver con paciencia, acudindo ao arquivo municipal ou revisando actas municipais anteriores ao verán de 1946. Insto a que os historiadores lle dediquen tempo. Para establecer esta conxectura baséome só na miña interpretación (subxectiva, arriscada) dunha nota de Dionisio Gamallo publicada xusto un mes antes do citado acordo municipal de darlle a Federico Á. Miranda o nome da praciña. En ‘La Comarca’ do día 12 de maio publicou Gamallo unha semblanza do seu irmán Vicente Álvarez Miranda. Entre outras cousas afirma que aos ribadenses tenlles que soar este nome “como consecuencia de existir, dentro del casco urbano de la villa, un callejón (por fortuna blanco y limpio) rotulado de este modo hábil y prometedor: ‘Travesía de Álvarez Miranda’”. Dá a entender, pois, Gamallo que o “callejón” xa levaba o nome de Vicente cando no concello lle poñen á praciña o nome de Federico. Eu non me atrevo a conxecturar máis. Pero o que si está claro é que, aínda no caso de que a Travesía fose de Vicente, a Praciña é inequivocamente de Federico.

    Xa no seu momento Gamallo intentou aclarar vixentes confusións entre ambos irmáns, por exemplo nas datas de nacemento. E é que os dous tamén faleceron relativamente novos e ambos foron escritores. Vicente, máis apaixonado e de carácter vehemente, era capaz de asombrosas improvisacións métricas, á maneira dos regueifeiros tradicionais, pero en versificación culta. Pero respecto da súa calidade poética, o sempre fiable diagnóstico de Gamallo, incluído na citada semblanza de Vicente en ‘La Comarca’ do 12 de maio de 1946, é claro: refírese a “su hermano D. Federico, mil veces superior como poeta a Vicente, y digno de la cuidadosa exhumación a que lo someteremos”. Esta última alusión refírese, claro está, ao previsto acordo municipal do mes seguinte de darlle a Federico o nome da praciña.

    En definitiva, non teño claro que á altura de xuño de 1946 Vicente Álvarez Miranda xa lle dese nome a unha calella (“callejón”) de Ribadeo. É probable. O que si está fóra de dúbidas é que o nome do seu irmán Federico deulle nome á praciña que se abre desde unha calella procedente de Amando Pérez e que desemboca, en lixeira costa abaixo, na parte alta da rúa Antonio Otero, case en fronte á Costiña Padre Sarmiento. En calquera caso, como a praciña leva o nome de Federico, non ten ningún sentido que na moderna placa de Sargadelos se lle atribúa o nome da praciña a Vicente nin que se aclare nela a biografía deste.

    Para rematar: Vicente Álvarez Miranda naceu na casona de Guimarán o día 30 de maio de 1815 e faleceu en Veracruz (México) o 5 de abril de 1858. Federico Álvarez Miranda naceu na mesma casa o día 30 de abril de 1817 e faleceu en Ribadeo o 29 de novembro de 1841.

20220428

10000 millas de andar na bici

Hoxe lin un libro. Curto, pero comprensivo. Deixo unha reseña tamén curta.

    Mercado por amizade e curiosidade. Lido con avidez de descuberta. Recomendado con sentimento do correcto.
    Curto na xusta medida, longo no mundo a disposición.
    No medio doutra lectura abondo -moito- máis longa, e plena notro sentido, as pedaladas de Xabier recompóñense na cabeza coma un crebacabezas ximnástico e pracenteiro no que se adiviña o seu gran positivo as veces, non tanto outras para unha película do mundo que tamén é teu.
    Iso non evita, senón potencia, unha cita que (me) sabe a Galipedia, unha sentenza a Murakami...

20220427

IGLESIA Y ESTADO. José María Rodríguez Díaz (2008)

    O que estuda aquí José María ten longo recorrido. Ata hoxe. E, en España, ten dicotomías como fai mención no artigo, co contrapoder interno eclesiástico enfrontándose ou sinxelamente non tendo moi en conta ó Papa. Cousa na que non me meto a nivel 'teórico' (doctores ten a igrexa!) pero que me lembra unha tese doutoral que teño na casa: 'Le primat de l'évêque de Rome - Etude sur la cohérence ecclésiologique et canonique du primat de juridiction' (O primado do bispo de Roma: estudo sobre a coherencia eclesiolóxica e canónica do primado de xuridiscción), feita por outro amigo con outra visión doutra parte do mesmo tema.

Viernes, 08 de febrero de 2008

IGLESIA Y ESTADO

• Publicado por jmrd_ribadeo a las 8:07

La Iglesia Católica tiene la especial peculiaridad, frente a otros credos religiosos, de que es, al mismo tiempo, una confesión religiosa y un Estado, semejante a los restantes estados que hay en el mundo. En el verano de 1870 los italianos le hicieron abandonar ese poder anacrónico y conflictivo de los Estados Pontificios, con sus ejércitos y sus papas guerreros, que duró 15 siglos. Fue en ese momento cuando, para conservar su hegemonía sobre las restantes naciones, lo trocó por otro menos ostentoso, pero más seguro y eficaz: el Poder de la Supremacía y la Infalibilidad. En una palabra, por el dominio y el poder sobre las conciencias. El dominio de la Iglesia Romana ya no se mide por kilómetros cuadrados ni por cosechas de trigo. Sólo le dejaron un pequeño territorio de 44 hectáreas: El Estado de la Ciudad del Vaticano. Pero el papa sigue gozando de la doble condición de ser al mismo tiempo un jefe de Estado y un dirigente religioso con poder sobre las conciencias de muchos millones de creyentes repartidos por casi todos los Estados del mundo. Y no hay mayor dominio que el que se ejerce sobre las conciencias de las personas.

A esta extraña situación se podrá objetar que se trata de un estado muy pequeño en su extensión. Y es verdad. Pero aun así tiene una ventajosa singularidad que lo hace distinto de los restantes estados del mundo: y es que los seguidores del papa, en su doble condición de jefe de Estado y de líder religioso, son unas mil millones de personas. Y esto significa que tiene autoridad para mandar y gobernar, de alguna forma, sobre sus seguidores en todos los países del mundo. Y lo que aún es más importante y a diferencia de los restantes jefes de Estado, es que su autoridad se extiende al dominio de la parte más íntima y delicada del hombre a donde ningún otro jefe de Estado puede llegar: la conciencia del ser humano. Desde este punto de vista se puede, pues, afirmar que el poder del papa es mayor y más profundo que el de los restantes gobernantes que tienen jurisdicción sobre poblaciones católicas, como es el caso de España. Una posición ventajosa que no está al alcance de ningún otro jefe de Estado.

Un privilegio que los papas siempre supieron aprovechar. El mismo papa actual, Benedicto XVI, declaró en una ocasión que los asuntos relacionados con la ética 'tienen su último fundamento en la religión'. Es decir, que el Estado está obligado a legislar en sintonía con los principios religiosos; y el ciudadano, en su condición de católico, está obligado a aceptar las orientaciones del papa, por encima del Estado al que pertenezca.

Y es aquí en donde se presenta el conflicto. Porque los asuntos de la moral y de la ética están directamente relacionados con actitudes de la vida diaria sobre las que un Estado de derecho tiene la obligación y el deber de ordenar y legislar según las necesidades de toda la sociedad que lo conforma. Es en estos casos de conflicto cuando los ciudadanos católicos de esos Estados se encuentran frente a la disyuntiva de tener que decidir sobre la obediencia a su jefe religioso o a sus gobernantes, obedecer las directrices de los obispos que representan al papa o a las leyes del parlamento que representa al Estado. Una situación que les pone en la disyuntiva de tener que actuar como 'ciudadanos' de un Estado y al mismo tiempo como miembros de una Iglesia.

Ciertos miembros de la jerarquía, que no la Iglesia, pretenden exigirle al Estado que legisle para todos los ciudadanos, independientemente de su religión, de acuerdo con las exigencias morales que dicta su líder religioso, el jefe del Estado Vaticano, jugando así con ventaja sobre los valores que cultivan el resto de los ciudadanos no católicos. Una doble condición no exenta de situaciones contradictorias.

¿Qué solución tiene esta difícil situación? Si el reino que Jesús anunció no es de este mundo, como él mismo proclamó ante Pilatos, ni la existencia del Estado de la Ciudad del Vaticano tiene justificación, ni el papa, en cuanto líder religioso, debería interferir en la conducta de los Estados a través de los obispos. Y los gobiernos deberían, también, tratar de evitar las ingerencias foráneas de otro Estado, aunque sea el del Vaticano, en lo que concierne a la organización de su Estado.

El cumplimiento de la aconfesionalidad del Estado proclamada en la Constitución debe ser respetado, por encima de los acuerdos y del concordato con el Vaticano. Y la Iglesia debe recuperar sus raíces y abandonar las secuelas medievales que arrastra de su largo matrimonio con el poder civil. A Dios lo que es de Dios y al Cesar lo que es del Cesar.-

José Mª Rodríguez

Outros Artigos de José María.

Vídeos de Ribadeo

    Vídeos de Ribadeo poden atoparse moreas. Seguro que, se te pos, tardas varios días en localizar e ver só en Yoyutube vídeos de Ribadeo. Na procura do último 'institucional' sobre as Pedras da Memoria, decateime que hai unha boa cantidade de vídeos con nostalxia ou con encanto de Ribadeo, que aparecen e desaparecen de xeito periódico. Son vídeos para a memoria ou para o turismo, sobre o que a ría esconde ou sobre o pasado de Ribadeo no mar, ou a chocolateira, ou... E por iso, sendo consciente da cantidade (só eu teño cargado máis de dous centos, boa parte deles referidos a Ribadeo e as súas cousas, e ningún o faigo aparecer aquí abaixo), collín un puñado - 13 - dalgúns que considerei máis relevantes para amosalos aquí. Repito: non están todos, senón só uns poucos. Non son 'os mellores', senón unha mostra. Posiblemente non son os que elixirías ti: collinos eu, sen pararme moito sabendo que a colección ía ter - sempre - eivas. Iso si, espero que os desfrutes.


 


 


  


 

 

E, se queres máis vídeos no blog...20220426

SOBRE A UBICACIÓN DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DE RIBADEO (III). Evaristo Lombardero Rico

 

A ubicación anunciada do novo centro de saúde, en OpenStreetMap.

SOBRE A UBICACIÓN DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DE RIBADEO (III)

    Na entrega nº 1 de esta serie aportamos algúns datos sobre a distribución da poboación do concello de Ribadeo entre o casco urbano e as zonas rurais. Segundo as estatísticas do INE de 2020, sabemos que das persoas censadas arredor dun 70 % residían no casco urbano e un 30 % nas zonas rurais. Xa comentamos que no último decenio a tendencia a concentrarse poboación no casco urbano é moi acusada e persistente ao longo de todo o período. Tamén é sabido que moitas persoas censadas no rural de feito residen no casco urbano. Descoñecemos se o Concello de Ribadeo ou a Xunta de Galicia, promotores do novo centro de saúde e da súa ubicación enfronte da estación de servizo teñen estudado o condicionante demográfico á hora de elixir a devandita ubicación. Ate agora non temos noticias de que exista algún documento oficial que se poda consultar sobre estes aspectos e tampouco coñecemos declaracións aos medios que podan aportar algún dato máis concreto.

    Pola outra banda, agora sabemos que segundo o INE a 1 de xaneiro de 2022 no concello de Ribadeo estaban censadas 9871 persoas, das cales o 24,4 % ou sexa 2407, teñen mais de 65 anos.

    Tamén sabemos que varios centos de persoas non censadas, a maioría xubiladas e usuarias dos servizos santarios teñen a sua residenca habitual no casco urbano de Ribadeo.

    A partir de estes datos non sería absurdo estimar que dentro de 10 anos teremos arredor de 3000 persoas de mais de 65 anos e que polo menos un 75-80 % terán a súa residencia habitual no casco urbano. Serían entre 2300-2500 persoas como mínimo, sen ter en conta os non censados, residentes temporais etc. Folga suliñar que unha pequena fracción de este colectivo veríase beneficiada pola proximidade da súa residencia á nova ubicación do centro de saúde enfronte da estación de servizo. Tamén habería un pequeno sector de persoas discapacitadas que se verían obrigadas a moverse en coche por esta condición, polo tanto 500 ou 1000 metros arriba ou abaixo de desprazamento non lles afectaría excesivamente. Agora ben, a gran maioría tería que desprazarse a pe ou requerir axuda para desprazarse en coche.

    Vexamos agora o problema dende o punto de vista dos usuarios actuais dos servizos do centro de saúde de Ribadeo. Como dixemos antes, supoñemos que as persoas que decidiron levar o centro de Atención Primaria a un quilómetro do casco urbano terán analizado os pros e contras dos datos que aquí manexamos, ou terán outros datos que descoñecemos, pero dado que non hai ningún informe sobre estes asuntos temos que movernos ca información dispoñible.

    De acordo cos rexistros que operan na actualidade no centro de saúde de Ribadeo, as demandas de consultas presenciais para medicina xeral e enfermería están arredor das 350 diarias. A elas hai que sumar as da atención continuada (urxencias), radioloxía, matrona, pediatría, sintrom, fisioterapia, dentista, hixienista dental, farmacia e análises. Non temos datos dos usuari@s en cada unha de estas especialidades e non todas son diarias, pero una estimación aproximada por coñecedores do tema non as baixa das cincocentas. Como dixen antes, que me corrixan os expertos se teñen datos mais exactos pero non han ser moi dispares e non se trata tanto de manexar cifras moi concretas, sempre afectadas por distintas variables, como a marcar tendencias que apunten ás demandas dos próximos anos. Tampouco é doado facer inferencias sobre o que vai suceder na xeira postcovid, e habería que analizar o posible impacto da crecente concentración de veciños no casco urbano e máis o incremento das dos colectivos de idades máis avanzadas. En calquera caso, os planificadores dos servizos sanitarios serían os chamados a responder a estes inquéritos.

    Ate aquí algún datos aproximados sobre o uso do centro de saúde de Ribadeo e a importancia de ter en conta o factor proximidade vs lonxanía a hora de planificar estes servizos, maiormente polo que poden beneficiar ou perxudicar ás persoas usuarias, especialmente ás mais dependentes, ás de maior idade e ás de menos recursos.

Evaristo Lombardero Rico

SOBRE A UBICACIÓN DO NOVO CENTRO DE SAUDE DE RIBADEO: I, II, III, IV, V.

FONTINCOVO. José María Rodríguez Díaz (2008)

 

Lunes, 04 de febrero de 2008

FONTINCOVO

• Publicado por jmrd_ribadeo a las 23:11

Cuando una lengua se pierde u olvida con el paso del tiempo los nombres terminan por oscurecerse y fosilizarse, reduciéndose a simples nombres propios, carentes de sentido, pero que no por ello dejan de ser testigos de un pasado lejano que nos descubre las características de los pueblos que en la antigüedad poblaron nuestra comarca.

La pregunta de un amigo me llevó a ocuparme, no hace aún mucho tiempo y en este mismo semanario [foi publicado tamén na Comarca del Eo], del topánimo río Sarnés, en tierras de la parroquia de Ove. Un riachuelo que en tiempos antiguos pudo haber sido río, tal como se le denomina en documentos antiguos, y que está situado entre el conocido con el nombre de río de Ramos y el de Fontincovo, muy próximo ya al núcleo rural de Vilaela. Algunas personas que leen los comentarios que esporádicamente vengo publicando en este semanario sobre toponimia me preguntaron sobre el origen y significado del topónimo Fontincovo, citado en mi anterior comentario. Satisfacer su curiosidad en la medida en que me sea posible es un reto que asumo.

Fontincovo es una palabra compuesta por dos raíces claramente derivadas del latín, idioma que dio origen a nuestro romance. Fontin es un sustantivo que, unido al adjetivo covus da forma a este nombre. Estamos, pues, ante un nombre compuesto formado por dos elementos: Fontín y covus. La primera parte, Fontín, tiene su origen en el latín Fontem 'fuente', 'manantial de agua que brota de la tierra'. Un nombre común que, en nuestro caso, se convierte en nombre propio acrecentado con un complemento adjetival, covus, que nos define su carácter geográfico y que analizaremos seguidamente. Fontín es, pues, un sustantivo formado por el diminutivo romance terminado en la variante -in, terminación característica del gallego oriental correspondiente a la forma dialectal de esta comarca galaico-asturiana, en vez de -iño que sería la forma predominante en el resto de Galicia.

El segundo elemento, -covo, que interviene en la formación de esta palabra procede del latín *covus/cavus 'hueco', 'cóncavo', 'profundo'. De estas dos formas la segunda variante es la normal; la primera forma, propia del latín arcaico, cayó en desuso en el latín clásico, aunque se conserva en los romances peninsulares en derivados como cova, cueva, etc. En gallego sigue utilizándose como adjetivo covo/cavo, 'hueco', 'profundo', como Ricovo, afluente del Sil o, ya más cercano a nosotros, Riocovo, afluente del río Masma.

Fontincovo es, pues, en su sentido original, el nombre de una fuente profunda y cóncava que prestá su nombre al río que allí nace y que vierte sus aguas en el río de Vilela.-

José Mª Rodríguez

Outros Artigos de José María.

LOS 400 EUROS DE ZP. José María Rodríguez Díaz (2008)

    Unha proposta de José Luis Rodríguez Zapatero saca a José María de Ribadeo para levalo máis aló, pero na mesma liña que segue nos seus escritos referidos á vida en Ribadeo.

Viernes, 01 de febrero de 2008

LOS 400 EUROS DE ZP

• Publicado por jmrd_ribadeo a las 16:52

400 EUROS

Ahora como antes los candidatos a la vida política basan sus campañas electorales en promesas que casi nunca piensan cumplir y que, como decía Tierno Galván, 'se hacen para no ser cumplidas'. Pero nunca se llegó a tal alto grado de caradura electoral como esta vez con esta promesa de los 400 euros de ZP. Un político que se deja esclavizar por la dictadura de las urnas.

Su extravagante oferta de regalar 400 euros, si gana las elecciones, a todos los que hagan la declaración de la renta, tiene todas las características de un intento de soborno encubierto. Porque, aunque no ha dicho abiertamente que regalará esa cantidad a los que le voten, ha dicho que solamente la recibirán si él gana las elecciones. Una afirmación que implica que, o le votan a él o no habrá tal regalo. ¿No es esto un soborno? El Diccionario de la RAE dice que sobornar es 'comprar a alguien con dádivas para conseguir de él algo?. Más claro que el agua.

Con su famosa oferta-regalo el candidato del PSOE a presidente busca llevar a las urnas a un amplio sector de la población que normalmente no votaría o votaría a otro candidato. Y para ello, siguiendo aquel refrán popular que dice que 'dádivas quebrantan peñas', les hace una impactante y sibilina promesa: 400 euros si gano las elecciones. Pero lo que no dice es cómo se van a entregar. Eso ya pertenece a la letra pequeña.

Pero aun siendo grave esta oferta de ZP, por lo que tiene de compra de voluntades, no lo es menos el hecho de que con esta oferta está corrompiendo la ética que le es exigible a toda la clase política, que ya no está sobrada de clase, por aquello de que exempla traunt 'los ejemplos arrastran'. ZP es un contra modelo de ética frente a los restantes candidatos que aspiran a ejercer en el campo de la política. Como dice el refrán: 'Si el abad juega a los naipes, ¿Qué no harán los frailes?'

Y lo que aún es más grave, desde el punto de vista social, es que este regalo de ZP está en abierta contradicción con la ética propia del socialismo, que se supone que en el reparto de la riqueza ha de favorecer siempre a las clases más pobres. Y son precisamente éstas las que no se van a ver beneficiadas con los 400 euros prometidos porque son precisamente las clases más pobres las que no hacen la declaración de la renta, condición sine qua non para percibir este regalo. La devolución 'lineal' de los 400 euros de que habla Zapatero es un reparto antisocial, porque irá a parar a las manos de los menos necesitados, sin que los pobres, aquellos que no hacen la declaración de la renta por falta de ingresos, se puedan ver beneficiados.

Estamos, pues, frente a una tremenda frivolidad, únicamente motivada por el afán de permanecer en la poltrona a toda costa. Señal evidente de que tiene miedo a perderla. Para ello no duda en despilfarrar unos cinco mil millones de euros mientras que los deficientes servicios públicos con los que cuentan los ciudadanos siguen abandonados por falta de financiación. Véase, si no, la sanidad, la educación, etc.

Nos encontramos, por otra parte, ante una delirante promesa que sólo demuestra el desprecio que ZP siente hacia la dignidad de los ciudadanos a quienes considera carentes de convicciones y dispuestos a venderse al mejor postor.

Si este regalo no fuera un intento de soborno, sino un acto de justicia por haber recaudado indebidamente este dinero, su devolución tendría que ser inmediata y previa a la campaña electoral. Pero ya estamos acostumbrados a que nos quiten por un lado lo que nos dan por el otro. Por lo que es de esperar que si tenemos la desgracia de tener que volver a soportarle otros cuatro años más podemos estar seguros de que nos los quitará por otro lado vía impuestos, directos o indirectos; por ejemplo, subiendo la gasolina, para compensar.

La otra cara de la moneda es saber si los futuros votantes están dispuestos a vender su voto por 400 euros a estos mercenarios de la política. Tengo la sensación de que cada vez son más los votantes que valoran los principios de honestidad democrática en los que no tienen cabida estas situaciones. Esta increíble oferta de ZP ha venido a culminar el desprestigio de una campaña que tiene más de zoco árabe que de ejercicio de responsabilidad de aquellos que se postulan para servir a los ciudadanos.-

José Mª Rodríguez

Outros Artigos de José María.

QUO VADIS, RIBADEO?'José María Rodríguez Díaz (2008)

    Decepción. Quizáis esa sexa a palabra que resume a visión de José María sobre un novo período de mando no concello, tras sacar a revisión varias cousas.

Sábado, 26 de enero de 2008

QUO VADIS, RIBADEO?

• Publicado por jmrd_ribadeo a las 10:55

Tengo la sensación de que los destinos de nuestro concejo llevan ya varios años dirigidos por manos mediocres y aun negativas. Las nobles motivaciones que antes despertaban la vocación de los candidatos a la alcaldía se han ido poco a poco deteriorando. Han convertido el concejo en el punto de apoyo de Arquímedes para, como un trampolín, alcanzar sus objetivos particulares. Y la sucesión de esta serie de alcaldes que últimamente nos han gobernado han hecho que Ribadeo, como nos recuerda Victor Moro en algunos de sus comentarios, fuese poco a poco perdiendo el empuje, el nivel y el rango administrativo que había tenido en tiempos pasados. Dice el sabio refrán popular español que 'un grano no hace granero, pero ayuda a su compañero'. Los grandes patrimonios no suelen surgir de repente. Suelen ser, casi siempre, el resultado de los pequeños y diarios esfuerzos de ahorro que los buenos gestores practican en la administración de la hacienda.

La gestión de despilfarro económico que estamos viviendo desde hace unos años en nuestro concejo camina por derroteros en los que el dinero procedente de nuestros tributos se derrocha alegremente en actuaciones muchas veces superfluas e innecesarias. Actuaciones destinadas a la promoción personal de ciertas personas y a promocionar su estatus social y su imagen política a costa de unos contribuyentes enfermos de pasotismo. Y cuando parecía que esta conducta se iba, por fin, a ver superada nos encontramos ahora con que se opta por continuar por los mismos derroteros de siempre. Y ante estos hechos que estamos viviendo cabe preguntarse, ¿hacia dónde va Ribadeo por este camino?

¿Qué otra cosa es, si no, echar mano de los fondos de tesorería para pagar los gastos de una plaza de secretario particular del alcalde cuando el trabajo a desarrollar es el mismo que el que tuvieron los anteriores alcaldes? ¿Cómo se puede justificar la contratación de asesores privados cuando ya dispone el concejo de un secretario magníficamente pagado?

¿Y qué decir de la creación de un gabinete de prensa para el concejo de Ribadeo cuando las circunstancias actuales no son distintas de las que tuvieron las anteriores corporaciones? ¿O es que, acaso, está Ribadeo necesitado de publicar y dar a conocer a los futuros votantes la buena gestión que ahora se hace? Porque lo más grave de todas estas innovaciones innecesarias es que van a quedar para siempre gravando el futuro económico de nuestro concejo. Y como aconsejaba el gran pensador inglés, Guillermo de Occam, non sunt multiplicanda entia praeter necessitatem, es decir, no se han de crear nuevas situaciones sin necesidad. Pero los que ahora se dedican a vivir de la política, que no para la política, no dudan en utilizar nuestros recursos para solucionar su vida a costa del pueblo, sin importarles las consecuencias.

Las consecuencias de esta actitud son que nuestro concejo seguirá eternamente endeudado, con una tesorería arruinada y sin capacidad económica para afrontar los retos que la vida nos irá exigiendo, como ya pasa actualmente con algunos servicios. Véase sino, a modo de ejemplo, la necesidad a la que nos enfrentamos ahora de disponer de un aparcamiento subterráneo y la imposibilidad de sacarlo adelante por carecer de recursos.

Y aún así, ante esta lamentable situación que estamos viviendo, ¿hay esperanza de futuro para Ribadeo? Creo que si, porque los vecinos están cada vez más asqueados de esta forma de gestionar los recursos del concejo. Y eso es buena señal. Porque, a pesar de estas deplorables situaciones, la mayoría de las personas no deja de confiar en la bondad fundamental de la vida. La gente se levanta por la mañana, va a trabajar, lucha por su familia, procura vivir con un mánimo de decencia y acepta los sacrificios en función de los valores en los que realmente cree. Y todo esto lo hacen, escarmentados y desilusionados, de espaldas a los políticos en los que ya nadie cree, sean del signo que sean. Es necesario que el pueblo despierte para imponer a sus gobernantes un cambio de rumbo hacia la honestidad, la austeridad y el ahorro en la gestión del concejo. -

José Mª Rodríguez

Outros Artigos de José María.

Enerxías renovables na Mariña. Para informar(te) e previr.


     Está en marcha na zona, e en toda Galicia, un movemento para facer o paso ás enerxías renovables máis próximo a quenes viven nas zonas afectadas. Pode que as árbores, a produción enerxética, non deixen ver o bosque, todo o conxunto de actividades que mantemos sobre este planeta. Pode que non comprendamos o que está en xogo, ou o por que do lema '#eolicosasinon' (#eolicosnamarinhaasinon). Esta é unha oportunidade de aprender, colaborar e construír futuro. Xuntos.

    Sábado 30 de abril, no auditorio de Burela ás sete da tarde.

Queres paz? Constrúea.


     Unha semana máis, xoves concentración pola paz diante do concello de Ribadeo. Esta vez, un pouco máis tarde: 20:30. Pola xente que sufre a guerra. Fai a paz. Por ti. Polos teus. Por todos. E elbra: se queres, tes o micro aberto.

20220425

EL PLAN SECTORIAL DE RIBADEO. José María Rodríguez Díaz (2009)

    Velaeiquí un pequeno resume: Moitas preguntas, poucas respostas. E, no medio, opacidade. O tema? Espazo para construír...

    En ribadeando hai outros artigos publicados naquela época sobre o plan sectorial. Entre eles: Sobre o plan sectorial galego de solo residencial en Ribadeo. Xuntanza esta tarde na Casa da Xuventude. Tema: Plan sectorial. E tamén José María escribiu algún máis relacionado.

Sábado, 03 de enero de 2009

EL PLAN SECTORIAL DE RIBADEO

• Publicado por jmrd_ribadeo a las 10:35

Opinar sobre los acontecimientos políticos que tienen lugar en la vida local no es fácil tarea; tiene sus riesgos. Las opiniones que surgen en la comunidad de vecinos sobre las cuestiones locales suelen ser muchas y variopintas. Y no todas coincidentes, pues dependen de la forma en la que afectan a cada uno o de la visión que cada uno tiene de las cosas.

Estos días pasados ha sido noticia el llamado Plan Sectorial Galego de Solo Residencial. Un proyecto de la Xunta que afecta a ciertos concejos, entre los que se cuenta el de Ribadeo. Y, como no podía ser de otra forma, ha sido la mecha que ha encendido los ánimos del amplio colectivo de afectados por este proyecto.

Contado en muy breves palabras, se puede decir que se trata de un programa de desarrollo urbanístico, dirigido a urbanizar las bolsas de suelo no edificadas, formadas por huertas familiares y solares que se encuentran dentro del casco antiguo de la villa. Con este Plan Sectorial se pretende construir en ellas unas cien viviendas, de carácter semiprotegido la mayor parte, con algunas zonas verdes y unas plazas de aparcamientos.

Así planteado el asunto parece que no debiera encontrar obstáculo alguno para ser aceptado por todos. Pues, regular la edificación de los espacios vacíos del casco antiguo antes de diseñar una dispersión urbanística en el extrarradio, como se pretendió hacer con los famosos convenios urbanísticos de Pérez Vacas, parece lo más razonable. Y así lo entiende sabiamente el alcalde. Con el cierre de estas manzanas inacabadas se trata de evitar el encarecimiento de los servicios públicos, equipamientos sociales y embellecer la imagen del centro urbano. Por el contrario, fomentar la expansión de la villa hacia el extrarradio, dejando en su centro superficies sin edificar, ni parece lógico, ni tiene sentido, además de ser antieconómico para el concejo.

Pero lo que ha desatado la fuerte polémica y la oposición a este planteamiento por parte de los afectados es, sobre todo, tanto la forma opaca con que se hizo, como lo que implica de atentado contra el derecho natural subjetivo de la propiedad.

Pretender sacarlo adelante contra la voluntad y el rechazo de los afectados no parece ser el camino adecuado, ni social ni políticamente. Pero es a eso a lo que nos tienen acostumbrados nuestras autoridades desde su oligocracia. Se olvidan las buenas maneras democráticas que pasan por el diálogo, la transparencia y la interlocución con los afectados. Y en este caso se ha actuado a espaldas de los vecinos, escatimando el tiempo y la información suficiente para que el pueblo se pueda enterar y defender de las consecuencias de este programa.

Otro punto importante que suscita el rechazo de los afectados es que se percibe como un atentado al derecho de propiedad, básico en nuestra cultura greco latina. Existen, sin duda, otras vías de negociación para que la Xunta y el Concejo puedan alcanzar el objetivo que se proponen sin tener que acudir a la amenaza de la expropiación. Un recurso que se viene utilizando con demasiada ligereza en los últimos tiempos, como se hizo en el año 1994 con la figura del agente urbanizador en la comunidad valenciana, hoy vigente en nuestra autonomía, y que muchos interpretan, y creo que no les falta razón, como una forma de robo disimulada. Y para más inri no le falta su tono jocoso a este Plan cuando fija el precio del suelo en seis euros por metro cuadrado, según se comenta. Un derecho, el de la propiedad, amparado por la misma Biblia cuando en el séptimo mandamiento prohíbe robar.

Por otra parte, un proyecto de esta envergadura, que afecta profundamente a la fisonomía de la villa de Ribadeo, exige un amplio consenso. No puede ser decidido ni impulsado por un pequeño grupo de cuatro concejales, aunque ostenten la gestión municipal. La trascendencia de este diseño para la villa y la misma prudencia aconsejan el acuerdo de todos los concejales, buenos o malos, como garantía de la representatividad mayoritaria de la voluntad popular.

Son muchas las incógnitas que quedan aún por aclarar. No parece sensato continuar con este proyecto mientras no se expliquen debidamente a la ciudadanía. Porque, ¿en qué va a consistir realmente este proyecto? ¿Qué vara de medir se va a utilizar y cómo se va a compensar a los que tengan que perder la propiedad de sus bienes? ¿La ejecución de este proyecto se va a atener a las mismas normas, fijadas por Patrimonio, que limitan las actuaciones de los demás vecinos en el casco antiguo? ¿Cómo va a incidir esta actuación en la imagen y en el paisaje de la villa? ¿No sería una mejor solución dedicar esos espacios a zona verde? Y, finalmente, ¿está justificada, realmente, la necesidad social de estas viviendas, cuando otras a su lado se están cayendo y hay tantas viviendas vacías en Ribadeo? Son preguntas cuyas respuestas se deben pensar y aclarar en un marco de diálogo sereno e interlocución con los afectados y los vecinos.-

José Mª Rodríguez

Outros Artigos de José María.

CONFLICTO DE INTERESES. José María Rodríguez Díaz (2009)

    Comentario da actualidade local naquel momento, José María incide en ides xa repetidas noutros escritos.

Viernes, 16 de enero de 2009

CONFLICTO DE INTERESES

• Publicado por jmrd_ribadeo a las 11:50

Hay algo que falla en el funcionamiento de nuestro sistema político. La actividad de los concejos se ve casi siempre mermada por las posturas opuestas que se dan entre los grupos políticos, sobretodo cuando en los plenos tratan temas locales. Salvo contadas excepciones en las que se ponen de acuerdo, generalmente se posicionan enfrentándose unos a otros en reñida oposición, cuando no desarrollando estrategias de acoso y derribo, en las cuales el único objetivo que cuenta es el derribo del adversario político. Una posición negativa que me recuerda la de aquel cabildo catedralicio, de inolvidable recuerdo, que cuando se reunían los canónigos para discutir las propuestas del orden del día, algunos de ellos, al conocer que el autor de la iniciativa era el obispo, introducían la bola negra en la bolsa, sin ni siquiera esperar a conocer el contenido de la propuesta.

Es sabido que los problemas que afectan al concejo y a la vida de los vecinos se tratan en los plenos municipales. De los concejales se espera, como representantes del pueblo que son, que los discutan, evalúen y aprueben o rechacen teniendo siempre presente el beneficio de los vecinos. No es que abunden los ejemplos en este sentido, pero algún caso ha habido, como fue el del famoso galpón que Portos de Galicia pretendía instalar en el muelle de Mirasol, que fue rechazado por todo el conjunto de los concejales. Otro ejemplo de consenso, negativo en este caso, es el que hace referencia al control de los ruidos nocturnos en la villa. Todos se posicionan al unísono en no hacer nada para remediarlo. Pero estos ejemplos no son más que excepciones que confirman su táctica habitual. Y así, las discrepancias entre ellos se convierten en una rutina en la acción municipal.

Basta asistir a los plenos municipales para poder constatar la radical oposición sistemática de unos concejales a los planteamientos de sus adversarios políticos, guiados sólo por el afán de protagonismo y la búsqueda del rendimiento político, en detrimento, muchas veces, de los intereses del pueblo. Sus actitudes evidencian que son otros los intereses que están en la raíz de su contínuas desavenencias.

Veamos sólo algunos ejemplos que demuestran por si solos que lo que hacen es constituirse en portavoces de sus partidos en vez de portavoces de los intereses del pueblo, que fue quien los eligió, quien les paga y para el que gobiernan.

Un ejemplo reciente, aún sin resolver, es el caso de los vendedores ambulantes que, en sus reivindicaciones por unas tasas más justas y humanas que les permitan seguir ejerciendo su actividad, amenazan con la suspensión indefinida del tradicional mercado de los miércoles en Ribadeo. Los concejales, que se supone que han de velar por los intereses del pueblo a quien representan, no se ponen de acuerdo para solucionar esta situación. Mientras un grupo pide el cumplimiento a ultranza de la ordenanza y, por el contrario, otros dos solicitan su modificación para hacer posible su cumplimiento, un tercero, en discordia con los anteriores, no se pronuncia.

Otro ejemplo, también de actualidad, es el que se refiere al Plan Sectorial de Solo Residencial. Un programa, emanado de la Consellería del BNG, que pretende edificar viviendas en las bolsas de suelo desocupadas del casco antiguo de la villa. Los concejales no se ponen de acuerdo sobre su aprobación o rechazo. ¿Significa eso que la opinión del pueblo sobre este programa está dividida, como lo están sus representantes? Es evidente que no. En vez de sentarse juntos a evaluar las ventajas o perjuicios que este Plan representa para la villa y sus vecinos y llegar a un acuerdo, se posicionan buscando únicamente rentabilizar sus posturas, huyendo de un diálogo que les llevaría a la solución apropiada. Son los intereses partidistas, que mueven las voluntades de los concejales en direcciones opuestas. Y llegan hasta el extremo de disputarse entre ellos la autoría de las mociones que presentaron contra ese Plan. Una vergüenza.

Y es así cómo se desarrolla habitualmente la actividad gestora de nuestros representantes en el concejo. Son actitudes para reflexionar a la hora de participar en las elecciones, sabiendo que el pueblo, verdadero depositario del poder, se convierte en víctima de los partidos para provecho de los que buscan otros intereses inconfesables. Por eso hay quien dice que a los políticos y a los pañales hay que cambiarlos con frecuencia; y todos por la misma razón.-

José Mª Rodríguez

Outros Artigos de José María.

Para que serven os liberados? Pablo Mosquera Mata

    Opino que os liberados poden ser bos, o que non significa -nin moito menos- que a maioría o sexa no actual sistema. Fago esta aclaración, que pode que algún día desenvolva no blog, para deixar a continuación a visión de Pablo Mosquera:

Para que serven os liberados?

¡Desde xa!. Son unha profesión. Son un gasto improductivo. Serven ao seu propio interese. Salvo honrosas excepcións cumpren aquilo que sinalou Joseph Fouché, político do século XVIII, "todo home ten o seu prezo, o que fai falta é saber cal é".
Segundo estudos sociolóxicos que apenas importan -só lles dan cancha mediática aos de presunta intención do voto- a corrupción e a fraude forman parte das primeiras preocupacións do tecido social en España. Diría máis. Son causa de indignación. E o peor. Como dicía un colega xa fenecido: "o malo non é roubar, é que che pillen". Por iso, tales condutas terminan facendo callo e pasando desapercibidas ou asumidas como parte da paisaxe.


Un país debe ter, manter e incrementar a súa conciencia social contra a corrupción. É signo e síntoma de madurez democrática. Os franceses seguen sendo os máis preocupados ao valorar o estado da democracia. Así no 2010 instaron a que a Dirección da Política Rexional na Comisión Europea, investigase a calidade das Institucións nos países da Unión. "Cando as Institucións son de calidade, hai menos fraude e a sociedade aumenta a confianza en tales Institucións".


Nun estado de máxima crise para a relación entre ingresos e gastos, alguén debería analizar a situación que pasou do negro ao branco. Aquel temor á intervención dos "homes de negro" con mandatos para irromper, por orde do FMI, Comisión e BCE, nunhas contas públicas que nos colocaron nunha senda para un endebedamiento crecente, ao que non poderemos facer fronte varias xeracións. E é que a pandemia e a guerra en Ucraína, xustificaron tal estropicio. Aquela acusación de orzamentos ou medidas austericidas, deron paso ao vello formulismo contable que consiste en inflar os ingresos e aumentar os gastos improductivos. No medio a eterna discusión. Que facer coa política fiscal?


Para un cidadán que vive pendente das veleidades na clase política e xa que logo consumindo información que ameaza os compromisos sobre o poder adquisitivo das pensións, pertencer á lexión con máis de nove millóns de pensionistas é tanto como vivir no eterno suspense, mes a mes, polo ingreso bancario da pensión. E é que non hai Institución que mereza a miña confianza. E é que non hai mal ou ben que cen anos dure. E é que sempre resulta máis sinxelo apertar as tuercas ás clases populares que ás clases elitistas do IBEX-35.


Pero imos quitarnos vellos complexos e ser políticamente descarados. Como é posible que a sociedade civil tolere as mesnadas de políticos e sindicalistas, sexan da dereita, esquerda ou centristas (?), que viven liberados do traballo e cobran catorce suculentas pagas -trato de esquecer aquela frase de Carlos III: "os meus oficiais cobran---máis o que afanaren"- procedentes do erario público sexa central ou autonómico? Fálase dun custo anual de sesenta mil millóns de euros.
Agora empezo a saber para que serven os que dan título ao meu artigo. Fan sombra co sol dos luns ao medio día. Constitúen aquela casta da que un día sinalaban algúns/as que hoxe gozan en tal espazo de privilexio. E é que a envexa segue sendo un deporte nacional. Trátase de pertencer a eses valerosos terzos de liberados que vixían de esguello, o camiño emprendido polas súas nóminas desde as arcas públicas ata as súas contas correntes.


¡Que dura é a situación-profesión de liberado!. Comentábame un amigo que certo sindicalista liberado, tras décadas en tal situación, xubílasenos, pero xa está previsto que sexa un parente político quen lle substitúa na canonjía. Digo ben, canonjía. Que permite vivir sen sobresaltos, co deber estético de saír na foto levando, cando toque, na primeira fila a pancarta. E é que para que todo siga igual, a gusto do amo, hai que facerse unha foto dándolle un bico a un pobre ou encabezando algunha protesta obvia. Coñecen algunha protesta con folga e piquetes informativos para suprimir mandarines liberados?


Non me estraña. Agora as nais no canto de sinalarlles ás fillas -outrora en branco e negro- "Maruxa, casate cun enxeñeiro". Agora din que din: " Maruxa, xúntate cun liberado e dille que acerte onde fai a genuflexión"... Si, aquela que outrora se facía ante a Igrexa, cando esta era un poder fáctico, como o son agora os políticos e os sindicalistas.

Pablo Mosquera Mata

20220424

Estatísticas de guerra


 

Estatísticas de guerra

    Na nosa modernidade, onde os mortos son estatística, as guerras son transmitidas e visibilizadas tamén por ese medio, as estatísticas. E hainas que presentan un balance de tanques feitos anacos, avións derribados ou persoas mortas, sen necesidade de facer unha presentación gráfica, senón sinxelamente achegando números. Números que soen ser abondo diferentes segundo as fontes, que cada bando ten que manter a moral e presentarse como os bos do conto. Ás veces, mesmo parece como se se puidesen eliminar tanques sen dispararlles, ou disparar e causar grandes danos materiais sen 'vítimas civís colaterais'. O caso é presentar números. Números que complementan: para elevar os ánimos doutro xeito xa están as imaxes impactantes, moitas veces repetidas, que esquecen os números de estatísticas ós que irían asociadas, e mesmo ás veces esquecen que foron tomadas noutro lugar e tempo: estamos a falar de estatísticas ou de imaxes, non de veracidade.

    Ó tempo que as estatísticas e as imaxes da guerra saen fóra, tamén se poden producir estatísticas (e imaxes) dende fóra sobre a guerra. Ilustrativas dunha realidade máis achegada, máis nosa, se non estamos implicados directamente como sociedade librando a guerra. Estaba pensando en cousas como as estatísticas de número de asistentes ás concentracións pola paz. Estaba pensando nunhas concretas, ás que vou, os xoves dende que comezou a invasión da Ucraína. Porque se di invasión, non guerra, non?

    Volvendo ó tema, de xeito aproximado, en oito edicións da protesta que van, o primeiro día (xusto unha semana despois do comezo) a xente non se deu decatado -algo normal- e houbo que considerou que era pouca asistencia. O segundo a xente duplicouse. Polo que estimo un erro de táctica (o xeito no que se fixo ese segundo día) e coa colaboración do mal tempo, a participación comezou a baixar, semana tras semana, reducíndose na oitava edición -aúltima cando isto escribo- a só unha fracción da primeira vez.

    Vale... resulta que na segunda semana de guerra foi máis ou menos cando máis medo se pasou pola posibilidade dunha guerra nuclear. Logo, a cousa foi a menos. Tamén foi cando máis énfase se puxo nos efectos posibles da suba do gas, e aínda non chegara a disrupción mental que supuxo a entrega virtual do Sáhara, outra guerra máis. Despois a guerra foi relativizándose, non tanto en intensidade como en efectos sobre a nosa vida diaria. Con altibaixos, o temor nuclear cotiza á baixa, os combustibles fósiles baixaron o prezo 'á vista', a electricidade o mesmo, os refuxiados están máis invisibilizados polo momento e sen eleccións en curso que puideran axitar as augas, e así sucesivamente. Por exemplo, pasaron as máscaras (o poder quitalas, abondo máis que as comisións á súa conta) a ter unha importancia relativa maior que a guerra, que volve a estar lonxe. Iso explicaría a baixada de asistencia ás concentracións pola paz abondo máis que o que se podan convocar mellor ou que teñan un ou outro formato.

    De calquera xeito, as estatísticas poden servir para medir o impacto de algo. No caso da guerra, da invasión rusa de Ucraína, a máxima asistencia ás concentracións no noso concello, Ribadeo, situouse nun 2% da poboación do concello. Evidentemente, moita máis xente quere a paz (asumindo que non toda), pero, ata que punto se quere? Querer a paz non significa ter que ir, si ou si, a unha concentración, pero iso, a manifestación sobre o que se quere a paz, lémbrame o conflito entre Lutero e a Contrarreforma: a contraposición das concepcións relixiosas elucubrando sobre se 'a fe sen obras é unha fe morta' ou a idea 'dádeme obras, que eu vos darei a fe'. Por certo, contraposición que levou a unha longa e cruel guerra da que se aproveitaron outros intereses. Non, cando nalgueres hai guerra, remata afectándonos a todos, aínda que pareza lonxe.

UN PLENO CON ESTILO. José María Rodríguez Díaz (2008)

    A narración non actuarial dun pleno pode ser mui interesante, e tan ou máis axustada á realidade e ó disposto qa un acta. Dende o ambiente á interpretación de causas, sen esquecer acordos tomados e, vistos case vinte anos despois, non executados (neste caso, a construción dun novo edificio ara a escola de idiomas ou o aparcamento subterráneo), van desgranándose na narrativa de José María do pleno de 14 de xaneiro de 2008, que se pode comparar co que referín no seu momento aquí, coa acta do pleno, ou coas actas e narrativas doutros plenos ó longo dos anos.

Miércoles, 16 de enero de 2008

UN PLENO CON ESTILO

• Publicado por jmrd_ribadeo a las 17:16

Un pleno, el celebrado el día 14 de enero en Ribadeo, que no suscitaba mucho interés, se convirtió, en mi opinión, en uno de los más atrayentes y agradables, no Sólo por el contenido sino, sobre todo, por la forma de su desarrollo. No lo fue tanto para el público asistente que protestaba por la mala audición, según pude comprobar por los comentarios que se hacían a la salida del mismo. Un problema que viene heredado de atrás y al que nunca se acertó a poner remedio, bien sea por falta de voluntad o por descortesía con el público asistente. No son pocos los concejales que, ignorando al público que se halla en la sala, mantienen el micro apagado o demasiado alejado por lo que sus intervenciones resultan ininteligibles.

El pleno dio comienzo con la aprobación del acta anterior. En este punto el Sr. Rivas protestá enérgicamente por no haberse incorporado al acta la enmienda presentada por él en el pleno de referencia. Se ratifica el secretario en su opinión de que las actas son un resumen sucinto de lo tratado, salvo expresa petición del interesado, extremo este que a él no le constaba.

En el punto siguiente, relativo a los edictos de la alcaldía, fueron constantes las intervenciones del Sr. Rivas. A juzgar por sus numerosas aportaciones no se puede seguir afirmando, como se hace habitualmente, que los concejales no trabajan. Las constantes intervenciones del Sr. Rivas lo desmienten. Se presenta siempre con los deberes hechos. Sus numerosas aportaciones en forma de mociones, enmiendas, ruego o preguntas, sean o no aceptadas, son constantes en los plenos.

El punto siguiente a tratar, el de la Delegación en el pleno de la concesión de licencias de primera ocupación, en contra lo que el publico esperaba, resultó ser el más breve. No hubo la menor oposición. Era algo que ya estaba pactado. Pero nadie se dignó explicar los motivos que originaron esta Delegación, cuando lo habitual es que este tema se resuelva en la Xunta de Goberno. Alguna oculta razón ha de haber para cargar esta responsabilidad sobre los hombros del pleno. Cada quien que se imagine la suya.

Se trató seguidamente y sometió a votación la propuesta de UPRI sobre la construcción de un edificio para la Escuela de Idiomas. Después de una breve exposición en la que el Sr. Rivas fundamentó y justificó su propuesta de forma convincente fue aprobada por unanimidad, no sin que antes el portavoz del PP reivindicara sus méritos en la creación de este centro.

Y así se llegó al punto estrella de esta sesión. La moción presentada por el PP solicitando la construcción de un aparcamiento subterráneo. No fue necesaria la exposición de motivos de esta propuesta, pues su necesidad era evidente para todos. Y, como no podía ser de otra forma, la propuesta fue aceptada por todos; no sin que antes el portavoz del PSOE intentara apuntarse el tanto de haberlo intentado en el mandato anterior cuando él era alcalde. Una deleznable actitud de aquellos que siguen mirando hacia atrás añorando lo que pudo haber sido y no fue. Su cicatera intervención me hizo recordar que el suyo fue un mandato de intentos frustrados y sin resultados. Se cierra este punto con el compromiso del alcalde, Sr. Suárez Barcia, de redactar un pliego de condiciones para estudiar la viabilidad de este proyecto, tan necesario para Ribadeo.

Por fin, llegados al punto final de ruegos y preguntas, es otra vez el Sr. Rivas el que, sin señales de desaliento y en un alarde de control de la acción de gobierno del BNG, tomó de nuevo la iniciativa y presentó un sin fin de preguntas y ruegos, encaminados todos ellos a subsanar los muchos defectos de gestión observados por él. Enumerarlos todos aquí excedería los límites de este espacio. Y no quiero terminar sin aludir a la petición del PP de que se retome el arreglo de la Torre de los Moreno, antes de que sea demasiado tarde.

No debo terminar este comentario sin aludir, una vez más, a la habilidad con la que el alcalde, moderador de los plenos, conduce las intervenciones de los concejales, con respeto y buenas formas, acertando siempre a suavizar los posibles exabruptos de algunas intervenciones y creando un clima óptimo para la toma de acuerdos y el destierro de la crispación.-

José Mª Rodríguez

Outros Artigos de José María.

20220423

Capitán Galiza. Covadonga Suárez

Capitán Galiza

Temos un superheroe. Para que procuralo en Marvel ou en Hollywood, cando temos un que arrecende a costa verdecente?

O amor -como dixo Will Smith despois de arrearlle unha labazada ó presentador dos Oscar- faite facer toleadas. Iso explica que o amante da terra galega poda facer auténticas toleadas segundo sopre o vento nos rumorosos pinos. Sen deixar de amar de xeito tolo ó patrimonio e á natureza local, pode declarar na prensa que dálle igual que na illa Pancha poñan un bar ou un Zara, como pode afirmar sen poñerse vermello que o Defensor del Pueblo ó mellor é un incompetente por pedir respecto á lei Natura 2000, como non gurguta se na illa hai unha foxa séptica sen legalizar dende hai anos. Porque non saber como vai o das verteduras á la Ría también é amar a terra a tope.

Rei da transparencia nos seus momentos de ocio, retén e nega información á AAVV Por Nuestro Faro e ó pobo de Ribadeo sobre a illa Pancha dende fai, ao menos, 7 anos. Tamén se fai o preguizoso co Defensor e o Valedor, que tiveron que chamalo á orde varias veces para que remitira a información solicitada por eles. Por suposto, temos a lista de todos eses correos, por se alguén puidera estar interesado. Quen queira tamén pode procurar na páxina web do Concello de Ribadeo e ver cantas veces se ten mentado a praia das Catedrais nestes últimos anos e comparar co número de veces que se informou sobre a illa Pancha.

Por iso, a nosa sorpresa foi maiúscula cando a pasada Semana Santa vimos publicado na web o resultado dun contencioso polo que tíñamos preguntado varias veces, sen éxito. A xulgar polo titular parece como se o Concello sempre tivera defendido o acceso á illa Pancha e rematara de ganar a batalla. «Informando», pode lerse tamén en facebook. Vaia expansión. E todo por ter ganado un contencioso derivado dunha denuncia da empresa concesionaria. Igual ata acaba cumpríndose a lei de rebote.

En Por Nuestro Faro estamos moi contentos de que un tribunal teña recoñecido que a porta de Illa Pancha debe estar aberta. O que non sabemos é por que Capitán Galiza cos seus superpoderes non mandou nunca que se abrise a porta da illa, así, de xeito sinxelo, dado que a obriga de tela aberta ó público en xeral está nos papeis dende 2017. Por que espera a unha denuncia do promotor e a resolución do TSXG para sacar o tema. E por que segue sen mover un dedo.

Por suposto, o autobombo de quen nos pon tropezos de xeito máis acérrimo xa se ten estendido como a pólvora. Que grande es, Capitán Galiza, agora abanderado dunha causa que sempre te deu urticaria. Durante todo este tempo a illa Pancha foi usada como unha propiedade privada: montouse hotel e cafetería, e ábrese e pecha cando lle apetece ó hostaleiro en función do seu calendario de tempada. Ah, e sen presión de ningún tipo por non respectar as condicións da licenza de apertura.

E así segue a ser, a pesar do que digan xuíces, defensores, valedores, ecoloxistas en acción, e a AAVV Por Nuestro Faro.

Nós, aínda que non levemos capa, seguiremos adiante. Os tempos son chegados/ dos bardos das edades/ que as vosas vaguedades/ cumprido fin terán.

Covadonga Suárez, presidenta da AAVV Por Nuestro Faro

--

Nota: primeiro foi publicado coa ilustración seguinte:


A D. MANUEL ARES, IN MEMORIAM. Celia Castro

A D. MANUEL ARES, IN MEMORIAMEscribo este artigo desde a dor da perda inesperada dun bo amigo do que non puiden despedirme.

Coñecín a Manolo cando era pouco máis que un neno, tiña doce anos e eu naquel tempo dobráballe a idade. Admiróume que sendo tan novo tivera tan claros os seus sentimentos relixiosos e estivese tan implicado en todo o que se refería á Semana Santa ribadense e ás cuestións litúrxicas.

Andando o tempo foi irmán terciario estando vinculado á V.O.T de Ribadeo, organizando as procesións e axudando nas tarefas da igrexa. Máis tarde fixo estudos no Seminario ordeándose como crego.

Todos o recordamos exercendo o seu ministerio en Ribadeo, Ove, e sobre todo en Villaselán onde desenrolóu unha encomiable labor pastoral coa humildade e humanidade que lle caracterizaban, facéndose moi querido pola súa feligresía, especialmente polos nenos aos que impartía catecismo e que participaban activamente nos oficios relixiosos. Sempre recordaréi a misa da súa despedida como crego en Villaselán, a igrexa estaba repleta de xente tendo algúns que sentarnos nas pedras da porta.

Despois do seu traslado Ás Pontes visitámolo algunha vez. Nesta parroquia ademáis das súas tarefas pastorales, Don Manolo-como lle chamaban os nenos- impartía talleres de manualidades para persoas con problemas e orgaizaba os festiváis de Reis e as procesións. En 2019, cando me propuxeron para dar o pregón da Semana Santa de Ribadeo, él xenerosamente puxo á miña disposición o seu arquivo para que me documentase e puidera escribilo de forma rigorosa.

A nefasta pandemia que tanto mal nos fixo a todos distancióunos por un tempo,e, aínda que nos comunicábamos algunha vez telefónicamente, quedóume pendente unha visita Ás Pontes, que agora xa non ten obxeto.

Espero que a Manolo, humilde, sinxelo e tímido por natureza, xa nos brazos do Pai Eterno non lle molesten estas verbas escritas con agarimo sincero.

Como dicía Jorge Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, e alí, ao lado do mar, na vila que o víu nacer, entre as cousas que amóu en vida, descansará para sempre.

Celia Castro.

20220422

IMPUNIDAD. José María Rodríguez Díaz (2008)

    Pódese estar de acordo ou non coas ideas políticas de José María, mais o reclamo que fai dun fondo xeral para as actuacións, en particular políticas, é difícil non compartilo. O desentrañado dun 'ti vai facendo' interesado no mandato de Pérez Vacas.

Sábado, 12 de enero de 2008

IMPUNIDAD

• Publicado por jmrd_ribadeo a las 15:52

La cosa se veía venir. En democracia los votos mandan e imponen su voluntad. Los intereses generales ceden su puesto frente a los intereses privados y político-partidistas de ciertos personajes que actúan desde la sombra. Nuestros ediles Sólo necesitaban un dictamen jurídico favorable para aferrarse a él como a un clavo ardiendo y justificar así sus pretensiones. Y ese dictamen llegó, o se le hizo llegar, para revestir de cierta aureola de legalidad los acuerdos de los ediles. Ignoran estos que lo legal no siempre es garantía de ética y de moralidad. Sólo de impunidad. El aborto, autorizado por ley, por ejemplo, es legal, pero no es ético ni moral. Y hasta, a veces, la ley se convierte en instrumento de muerte, como pasa en algunos países que aplican la máxima pena, a pesar de los muchos moralistas que la condenan por inmoral. La ética y la moral superan la ley y son garantía de salud social, mientras que la ley no siempre lo es. Y a aquellos que tratan de justificar sus decisiones amparándose en la legalidad, hay que recordarles lo que decía el gran moralista latino, Séneca, al que ya he citado otras veces: Quod non vetat lex, hoc vetat fieri pudor. 'Lo que las leyes no prohiben, puede prohibirlo la moralidad'.

Según las informaciones de que dispongo, los ediles del concejo de Ribadeo, movidos por los oscuros hilos de ciertos personajes que pretenden dirigir la política municipal en su beneficio, en vez de exigir a los promotores la reposición de la legalidad en las mencionadas construcciones afectadas, con esta anunciada amnistía se disponen a legalizar por acuerdo plenario unas 160 viviendas ubicadas en esos edificios afectados de ilegalidad. Una medida que, para mayor cinismo, incluye, además, la legalización del tantas veces denunciado edificio de A Lodeira, exponente de los intereses ocultos del ex alcalde, Vacas, con el exceso de toda una planta que pretenden legalizar por la aplicación a posteriori del futuro Plan de Urbanismo. Es decir, crear una norma para absolver un delito. Una decisión lamentable, pues con esta mala e interesada gestión, dedicada a complacer los intereses de algunos notables, se está tolerando y posibilitando la proliferación de un caos en la construcción que acarreará graves problemas en el futuro. Estamos ante una decisión que convierte al concejo en colaborador necesario de una situación ilegal a costa del urbanismo. Y así nuestros ediles, con una simple firma en el papel y sin despeinarse, se disponen a consagrar con este acuerdo una vía de tolerancia hacia el futuro para que algunos se enriquezcan a costa de un urbanismo ilegal consentido por esta arbitraria amnistía. Y mientras esos promotores se lucran de la ganancia ilícita que les supuso los excesos de altura edificada, los ediles, algunos de ellos responsables por acción u omisión de esas ilegalidades, se disponen a zanjar la cuestión echado tierra sobre el asunto por un puñado de votos o de otra cosa, o por beneficiar a unos amigos. Pero no puedo por menos de felicitar a los propietarios afectados por esta medida porque estoy seguro de que no son responsables del problema que les sobrevino por la desmesurada avaricia de ciertos promotores y la pasividad de algunos alcaldes.

Sin embargo, los efectos de esta permisiva actitud de los ediles no van a suponer únicamente la reposición de la legalidad quebrantada, como afirma el alcalde. Las consecuencias de ese acuerdo van a representar, más bien, una amnistía para los defraudadores y la consagración y garantía de impunidad frente a similares actitudes que, sin duda, se han de reproducir en el futuro, inspiradas por este ejemplo. Es cierto que el alcalde se dispone a exigir mediante decreto la reposición de la legalidad quebrantada, al mismo tiempo que anuncia expedientes sancionadores contra esos cinco infractores. Pero, ¿cree, de verdad, el alcalde que sus expedientes se resolverán con el derribo de las alturas ilegales? Por otra parte, los procedimientos sancionadores que establece la ley están muy por debajo de los beneficios que se derivan de la infracción de las normas urbanísticas, lo que favorece su difusión. Quebrantar la ley resulta, a veces, rentable y merece la pena pagar la sanción.

¿Qué piensa la gente de todo esto? Ignoro si mi postura representa la voz del pueblo. No son pocos los que en la calle me manifiestan su sintonía con mis opiniones. Pero a ellos, como a mi, nos pasa como a la sobrina y al ama de Don Quijote cuando intentaban apartar del pensamiento de su señor retomar el ejercicio de su mal andante caballería. Sus esfuerzos no eran más que 'predicar en desierto y majar en hierro frío'.-

José Mª Rodríguez

Outros Artigos de José María.

Comentarios

• Fecha: Domingo, 13 de enero de 2008

• Hora: 13:25

Autor: agremon

Súmome á opinión, punto por punto.

• Fecha: Domingo, 13 de enero de 2008

• Hora: 14:01

Autor: jmrd_ribadeo

Agradezo a valiosa opinión de Agremon ás miñas tesis. Esto demostra que estamos no camiño correcto

20220421

O CASTRO DE AS CÁRCOVAS. José María Rodríguez Díaz (2008)

    Una entrada rara de José María: titulada primeiro en galego e logo, no corpo do texto, en castelán, lingua usada nel:

Martes, 08 de enero de 2008

O CASTRO DE AS CÁRCOVAS

• Publicado por jmrd_ribadeo a las 8:16

EL CASTRO DE AS C?RCOVAS

Hay aún mucha gente que ignora los grandes potenciales arqueológicos de los que es depositario el concejo de Ribadeo. Hay mucha gente que ignora los muchos yacimientos que yacen aún enterrados y sin que nadie haga nada para su puesta en valor todo lo largo y ancho del territorio. Un concejo rico en castros importantes que encierran en sus entrañas el testimonio de la vida de nuestros antepasados y que, después de más de dos mil años, aún permanecen ocultos pendientes de desvelar los secretos de esa cultura que en ellos se desarrolló a lo largo de tantos siglos. Un concejo rico en mámoas (Sólo en Arante se tiene constancia de la existencia de cinco), que han sido reiteradamente olvidadas por los distintos responsables del área municipal de turismo y de cultura. No se concibe que un concejo que tiene como principal fuente de riqueza el turismo haya permanecido ajeno a esta fuente de desarrollo y de cultura. Sobre todo en estos últimos tiempos en los que la cultura del gasto y del bienestar marca la labor de los responsables de estas áreas que derrochan dinero a manos llenas para promocionar actos culturales o de promoción turística, como la Ruta de los Miradores o de Las Catedrales.

Tuve la ocasión de visitar hace aún pocos días el castro de As Cárcovas, que está situado en las cercanías del barrio de A Capela, en San Juan de Ove. Quedé gratamente impresionado, tanto por la extensión de su superficie como por la estructura de los fosos defensivos que lo rodean, cavados en roca viva a semejanza de los de As Grobas. La vista panorámica que desde allí disfrutaban sus antiguos pobladores era realmente excepcional. Pero no pude evitar una profunda sensación de tristeza y pena al pensar cómo estos tesoros de nuestra pasada historia permanecen ocultos y abandonados mientras se gasta el dinero a manos llenas en otras cosas superfluas.

Llama la atención, a primera vista, el nombre con que se conoce este castro: As Cárcovas. según J. Corominas el origen de este nombre hay que buscarlo en la palabra latina Cāccăbus 'olla', 'cazuela', 'caldera de barro o metal para poner al fuego'. Una palabra que encierra el concepto de hondura, concavidad. Procede, a su vez, esta palabra del griego cácabos.

Por una evolución de compleja explicación esta palabra pasó al romance bajo la forma de Cárcava, con el significado de zanja o foso. La aparición de la -r- intercalada se debe, según algunos autores, a la presencia en el radical reduplicado.

El paso de Cárcava a la actual Cárcova en la que la -a- postúnica se convierte en -o- es debido, sin duda, a un proceso disimilatorio, bastante frecuente en algunas palabras, por el que se pretende romper la monotonía articulatoria en la pronunciación de algunas palabras para evitar la repetición de los sonidos.

Julia Marqués, en su obra 'Toponimia de Trabada', página 339, citando la documentación privada de Santarredeiro, dice 'e tiene una tierra labradía en la Carcoba de los Pozos'. Y seguidamente esta misma autora hace mención de O rego das Cárcavas, situado en A Vilapena, parroquia de Vilaformán. Estamos, pues, ante un topánimo que hace alusión directa a la morfologóa de un terreno rodeado de cárcovas, zanjas o fosos hechos para la defensa del castro.

Rescatar estos tesoros de la antigua cultura y ponerlos al alcance del pueblo, sobre todo de los estudiantes, sigue siendo un reto que el concejo debe asumir. Para empezar no estaría de más la edición de una guía para turistas y gentes del ambito de la cultura que señalara su exacta ubicación y las rutas para poder visitar estos tesoros que han llegado hasta nosotros.-

José Mª Rodríguez

Outros Artigos de José María.

20220419

SOBRE A UBICACIÓN DO NOVO CENTRO DE SAÚDE (II). Evaristo Lombardero Rico

SOBRE A UBICACIÓN DO NOVO CENTRO DE SAÚDE (II)

Hoxe toca falar da accesibilidade con perdón polo palabro. Anque non é custión de enfastiar ao lector con citas bibliográficas, teremos que lembrar a Conferencia Internacional de Alma Ata celebrada na URSS en setembro de 1978 na que se debatiu sobre os modelos de Atención Primaria e aprobouse un documento que segue sendo de obrigada referencia despois de medio século, se ben adaptado aos tempos e ás circunstancias dos diferentes países. A conferencia foi promovida pola OMS e a UNICEF. O documento atópase na rede clicando Atención Primaria Alma Ata. De xeito moi resumido o que ven a propoñer a conferencia é que todos os países se doten de unha estructura asistencial básica, xeralista e que preste servizos a tóda a sociedade. Dende entón e partindo das diferentes experiencias e circunstancias político-económicas a gran maioría dos estados vanse aproximando ás liñas xerais marcadas en Alma Ata. No estado español o principal avance deuse co famoso decreto 137/84 de estruturas básicas de saude. Non nos extendemos e lembramos de novo que toda esta información está na rede.

O que aquí se trata de suliñar é que xa hai mais de 50 anos, naquela conferencia internacional prantéxase a ACCESIBILIDADE como un elemento clave dos servizos de atención primaria, e no punto 68 do informe final di así: “A accesibilidade supón o suministro continuo e organizado de asistencia para toda a comunidade en condicións favorabeis dende o ponto de vista xeográfico, financieiro, cultural e funcional…”, e mais adiante, no ponto 69 di: “ Por accesibilidade xeográfica enténdese que a distancia, o tempo necesario para percorrela e os medios de transporte sexan doados para a veciñanza…”. En fin, nada que non saibamos, como o feito de que non é o mesmo proxectar un centro de saúde na sabana congoleña que en Bos Aires ou en Ribadeo 2022. No noso caso partimos dun equipamento e unha experiencia que datan dos anos oitenta do século pasado e que ten certas carencias que se tratan de mellorar, pero non é cousa de desvestir un santo para vestir outro. Como é ben sabido no momento actual Ribadeo conta con un Centro de Saúde de acceso doado para un 70 ou 75 % dos usuarios, que residen nun radio de cincocentos metros aproximadamente e polo tanto esa é unha vantaxe que non se debe perder a cambio de outras promesas de mellora das que como xa dixemos, ate agora non hai máis que palabras e que en calquer caso non deberan ser incompatibeis cas vantaxes actuais. Dito de outro xeito, non hai nengunha razón obxectiva para cambiar as orellas polo rabo. Ademais estamos fartos de saber que se cedes o pouco que tes sen nengunha garantía de compensación, ao cabo de catro días igual nen unha cousa nen a outra.

Caese de caixón o que quer decir ACCESIBILIADE. Desde o punto de vista económico que a asistencia sanitaria sexa gratuita ou polo menos moi barata; dende o ponto de vista organizativo que funcione cando se precisa, ou sexa sen retrasos que adien os remedios para cando non sexan eficaces e dende o punto de vista xeográfico que o servizos esteñan ubicados o mais próximos posible ás zonas de residencia da veciñanza, por razóns tan obvias teñen pouco debate.

A relación entre accesibilidade e calidade tamén é tan evidente que non precisa esmagarse os miolos. Moitas persoas, particularmente as dependentes e as de maior idade, onde moitas veces as doenzas teñen unha evolución lenta e insidiosa, deixarán de asistir aos servizos santarios se estes están lonxe da sua residencia, se teñen que estraveirar por pasos de peons perigosos e estradas sen beirarúas ou deterioradas e con coches aparcados, ou se teñen que pagar un taxi ou agardar polos parentes ou veciños para que os acompañen ou leven en coche. Este sería o caso de moitas persoas de Ribadeo se se chega a construir o novo centro de saúde onde se proxecta, enfronte da estación de servizo.

En resumo, dende o ponto de vista da accesibilidade, o proxecto de construír un novo centro de saude a un quilómetro do centro do casco urbano é un motivo de preocupación pola perda de calidade de vida, de nivel asistencial e de facilidade para facer uso dos servizos sanitarios. E como xa dixemos, se non houbese terreos mais cercanos sen edificar, nin baixos vacantes acaídos, cecais non quedaría máis remedio que aceptar un proxecto tan pouco razonable, pero non é caso de Ribadeo, onde semella que se queren poñer por diante os intereses especulativos de particulares e promotoras sobre as necesidades de asistencia sanitaria da gran maioría.

Evaristo Lombardero Rico 

Ribadeo, 19 de Abril de 2022 

--
SOBRE A UBICACIÓN DO NOVO CENTRO DE SAUDE DE RIBADEO: I, II, III, IV, V.

Convocatoria para xoves: a paz é necesaria

    Este xoves terá lugar unha nova concentración pola paz. en Ribadeo A oitava. Neste tema non hai vacacións posibles: a constancia, o ir metendo na sociedade a necesidade de paz e os mecanismos que poden posibilitala, rematan facendo o sue efecto. Pero é lento, moi lento, e mentres, non serve o desmaio, xeito de dicir 'continuade, que eu xa...'