20080115

Un pleno pacífico en Ribadeo, pero sen altofalantes

Para ser máis exactos, o pleno de onte (14/01/2008) comezou cun pequeno rebote, aínda que parece que está a desaparecer a crispación que denotaban os plenos do período anterior de sesións, e si houbo algún micro que funcionou daquela maneira ó longo da hora e media que durou.
Unha nota previa de lembranza: esto non é unha acta (que pedín se puxeran na web ou mas pasaran para poñelas en Ribadeo historia, pero polo momento, a cousa segue igual) senón o que eu entendín do pleno.
Comezou cunha polémica sobre a acta do pleno do 12/11/2007, a conto dunhas copias da páx. web da Cons. de Medio Ambiente que repartira a UPRi ós outros grupos, algo que non está recollido na acta sigue sen estalo. O secretario dixo que non podía corroborar o feito, mentras que os portavoces dicían que si lles deran a documentación. Como comentario persoal, pregúntome que ten que dicir o secretario se os concellais están de acordo. Vota o secretario? A couasa foi que o o alcalde, como representante do equipo de goberno, di que non procede a admisión da variación proposta na acta, e vótase con só 2 votos en cotra. Houbo unha prórroga da discusión a conta da outra acta votada, correspondente ó pleno extraordinario de 28/19/2008, pero resolveuse cos votos favorables ó final de todos os concelleiros, tras admitir o alcalde por unha banda que as actas non debían ser biblias, pero que se podían recoller as intervencións dalguén en particular ó pe da letra se así se quería.
O punto segundo tivo a súa réplica nos rogos e preguntas, a conta da UPRi, tratando sobre o sistema de pagos do concello ás empresas, ó que repondeu Vicente (BNG) que está basada en parte en convenios. Pero o dito, continúa máis adiante.
O punto terceiro significou que o pleno aceptou por unanimidade a delegación da Xunta de goberno local (á súa vez, delegación da alcaldía) sobre facerse cargo da aprobación ou denegación das licenzas os edificios en discusión... un punto rápido (ver un comentario anterior).
O cuarto punto, unha moción da UPRi para comezar as xestións para un novo edificio para a EOI (escola oficial de idiomas). O motivo: non cumpre as condicións establecidas legalmente (non adaptado ós discapacitados, biblioteca, sá de multimedia e ordenadores, etc). Foi apoiado por unanimidade, pero con matices: o PP lembrou que foron eles quenes comezaron coa EOI, en condicións máis precarias que está hoxe, e que o Dionisio Gamallo necesitaría o mesmo segundo a lexislación, e BNG, que algo semellante pasaba co IES e CEI Porta da Auga, etc, e que podería formarse unha comisión para establecer as prioridades. Votación unánime.
Pasouse logo a unha moción do PP para conseguir un aparcadoiro para Ribadeo. Fíxose unha exposición de motivos e pediuse que sexan retomados os traballos para conseguir aparcamento, estudar a pza. de abastos e o parque (S. Francisco a paseo central) e a redacción das bases dun convenio para a construcción a cambio da explotación por un tempo. UPRi e PP, a favor. PSOE, lembrando que foron eles quenes comezaron co tema, e que xa teñen un estudo que poñen a disposición do concello, calculando unha 500 prazas no parque e máis datos sobre problemas técnico-legais sobre a cesión do subsolo, con sentencia incluída para o caso de Oviedo. BNG, que non ten a documentación diversa de que se falou. A votación, unánime a favor.
O apartado de rogos e preguntas, collerei só algunhas preguntas/rogos/respostas entre elas: foi o apartado que máis durou, con diferencia, a conto sobre todo de UPRi, enunciadas o pleno pasado pero tamén neste (por despiste quedaron sen contestar algunhas preguntas por escrito do PP, realizadas fóra de pleno)
A Voz cobrou máis de 6000€ e o progreso 3600€ dende a ascensión do BNG. A pregunta era do PSOE e referíase ó que cobraron os medios dende xaneiro de 2006 (conceptos: anuncios festas, entre outros moitos)
Hai un alongamento tácito dos convenios dos "aparcamentos" actuais.
foi enviado un escrito conducente á execución da sentencia de derribo sobre a altura de máis do edificio de Eroski Center.
Estánse a pegar carteis en sitios non adecuados, como rotondas, etc.
Son necesarios rebacheos en Obe, A Devesa, ...
É necesario instalar sifóns en sumideiros para evitar malos olores.
Preguntouse sobre as obras en S.Lázaro e r/Deputación.
Descoñéceso onde se están a botar os escombros das naves do porto, pero xa está avisada a Policía Local por se acaso.
A ver se é posible que a Pol. Local esteña enterada as farmacias de Garda, para presatar o servicio de información.
Existe en Vilaframil, por detrás do 'Huerto', un poste que leva anos sen que teña instalada farola.
deterioro do vial costeiro por obras no alcantarillado; xa foi enviadoo informe pertinente.
Dificultade nas cartas en galego realizadas recentemente pois por estar en .pdf non poden cambiarse facilmente os prezos.
De novo, que criterios de prioridade segue a alcaldía para efectuar os pagos ós proveedores?- Convenios de facturación mensual, convenios particulares, outros. Considérase a capacidade de aguante (por exemplo, as escolas deportivas, actividade anual, nonpoderían aguantar unha dilacción no pago bienal) e tamén que hai facturas sen aprobar.
Váise esperar ó arque de indianos para instalar as farolas no Xardín de Sela?- O parque de indianos está a piques de comezar as obras.
Na obra do edificio de Alimerka afundiuse a calzada cunha farola que logo non foi reposta.
Hai sillas e mesas nas catro calles sen recoller dende o verán, apiladas; é necesario dicir ó establecemento que se recolla.
Na Virxe do camiño hai rebacheos afundidos que é necesario retocar. Aproveita o alcalde para dicir que no seu momento eles estaban en contra do tema que orixinou esas faltas.
Faltan 2 bancos na r/ Reinante, que están a amañar.
Petición de instalación de bancos na zona do cargadoiro, recibidos e que se está a ver onde se poñen.
Petición de bacheados nos Galos e na beira do cine teatro.
O pleno foi seguido por 10/12 persoas.

1 comentario:

agremon dixo...

Unha cousa que se me pasou: propuxo o PP e aceptouo todo o mundo continuar cos intentos para amañara a Torre dos Moreno. O compromiso, ó parecer, xa fora tomado tamén noutro pleno abondo anterior.