20120330

Será bo título?: Pasou a tontería necesaria

Non creo que onte moitos dos que secundamos a folga non a consideráramos algo así como unha tontería necesaria, sabendo que é necesaria unha resposta para amosar que non soportaremos que nos rouben indefinidamente, e respostando así nunha escolla de posibilidades coa que non se está satisfeito por ver as súas limitacións.
En Ribadeo, había unha convocatoria de concentración diante do concello ás 12 do mediodía, realizada polo movemento 15M. A concentración tomou un rumbo, e convertiuse en manifestación: Concello-cine-mercado-catro calles e volta. O que comezou cunhas cento cincoenta persoas, rematou cunhas duascentas, acompañadas a parte das parellas da Policía Local e Guardia Civil polas miradas ás veces de simpatía, outras curiosas, e algunhas burlonas ou mesmo desafiantes da xente que se atopaba. Como a convocatoria era diferente, sen participación sindical -e coido que isto é importante- e incidindo e cousas como o consumo ou a integración de participantes non asalariados, continuou despois da lectura do comunicado compartindo comida e charla no parque 25 persoas, e rematando ó tempo coa recollida de restos e o recheo de post-it alusivos á xornada con frases de todo tipo, de consignas a reflexións, que logo foron distribuídos por Ribadeo. Sen incidentes, en Ribadeo, unha xornada completa. Éxito? Coido que non se pode contemplar Ribadeo por separado do resto do estado, pero se se poidera, a manifestación tívoo.
Cousas? Pois ... por exemplo, que xente que se uniu dixo que non se enterara da convocatoria, ou que ter a maioría de carteis en castelán dera lugar a pequenas anécdotas.
Por certo, a noite anterior houbo un pleno non reseñado de aprobación do plan de axuste do concello. Voltaremos nalgún momento sobre o tema.
O cartel que presidiu o acto
A xente comezaba a concentrarse

A punto de saír do parque

De retorno ó concello, a parte central da xente
Unha das curiosas pancartas

Compartindo a comida

20120328

Pleno truncado (III) - 20120323

Continuación de Pleno Truncado (II) e Pleno truncado
O punto 7º versou sobre as facturas pendentes do 2011. Foi aclarado que se permite pagar ós concellos ata fin de abril, e que hai algún erro no listado, así como que o Real Decreto non inclúe débedas a entidades públicas e outras (concesións, subvencións, ...) -Ocórreseme que parece deseñado para ver o monto total de débeda pública mercantil, é dicir, para ver o déficit total cara a Bruxelas, no que non contarían a débeda interna das administracións nin aquelas outras que son de tipo voluntario das administracións-
O PP matizou que había débedas anteriores a 2007, uns 50 000 €, e 113 000 € de facturas non recoñecidas, mentras o concelleiro de Facenda apuntou que a débeda foise reducindo ano tras ano.
A citar que o punto anterior, que no pleno non destacou especialmente, ten xerado despois unha discusión en prensa, incluíndo algunha nota na web do concello.
O oitavo punto foi con diferenza o máis longo, durando ata a finalización do pleno: o control dos órganos de goberno, incluíndo Decretos da alcaldía, mocións e deixando fóra rogos e preguntas, como xa foi dito.
Na primeira parte, pouco que reseñar, a non ser os 410 €/mes de mantemento de parquímetro.
O apartado das mocións foi a parte do león do punto.
Comezou coa teima do PSOE da rebaixa de multas de aparcamento (a lembrar un pleno anterior) en carga e descarga, para as que o PP pediu aplicación retroactiva ás multas en período recaudatorio, mentras que UPRi voltou con outra teima ó conto, en tono irónico, sobre as multas na zona azul, que pediu rebaixar a 6 €, permitir prazos e desconto por pago inmediato. A resposta do alcalde incluíu que o pasado ano recaudouse máis que nunca poñendo menos multas: de 1 551 multas por 82 870 € pasouse en 2011 a 920 multas por un total de 90 956 €, 13% de leves, 86% de graves e 3% de moi graves. Na votación, 5 si, 0 abstencións e 8 non.
A segunda moción, asemade do PSOE, dirixida a unha axuda xusta da Xunta para subvención en materia de emprego, non diferenciada pola cor política dos concellos, tivo unha votación 8 - 1 - 4 despois de citar o PP outros desequilibrios provintes da Deputación.
A terceira moción, do PSOE, discutiuse con outra semellante (que iría no nº 9) do BNG, ambas sobre a celebración de Rosalía de Castro o 24 de febreiro en Ribadeo, e foron aprobadas ambas por unanimidade: 13 - 0 - 0
A cuarta moción, do PP, retirouse por estar en parte prevista noutro lugar e non estar pensada para moción, segundo o propio PP.
A quinta, do PSOE, sobre o día internacional das mulleres, a pesares dun pequeno debate tamén foi unánime: 13 - 0 - 0
O BNG presentou a sexta sobre dereitos das mulleres na interrupción do embarazo, presentando como un retroceso a nova lexislación, sendo apoiado polo PSOE. UPRi calificou o tema de demagoxia, e puxo de exemplo unha rapaza de 16 anos que pode interromper o embarazo mentras que hai responsabilidade subsidiaria dos pais por causar algún destrozo. En defensa, o BNG citou que a lei anterior non aumentou o número de abortos. Aprobada: 8 - 0 - 5
A sétima moción, do BNG, era unha iniciativa lexislativa popular sobre a sanidade pública. O PSOE fixo incidencia no mantemento da xestión pública, mentras que UPRi destacou que había diferenza entre privatización e xestión externa, e que a lei que o permite ten a súa orixe no bipartito. Aprobada: 8 - 0 - 5
A oitava, sobre a suba 'escandalosa' e privatización das escolas infantís, foi proposta polo BNG, apoiada polo PSOE e discutida polos outros dous grupos, aclarando UPRi que segundo parece dende o ano 2002 non se actualizou o prezo e polo PP que non é unha privatización e ás rendas baixas non se lles incrementou. Aprobada: 8 - 0 - 5
A estas alturas de pleno podíase observar xa claramente unha viraxe clara respecto a outros anteriores, pasando de posturas máis de concepción local a outras de máis aliñamento ideolóxico, como corresponde ás mocións de prantexamento xeral.
A última moción tivo unha longfa discusión. Foi proposta polo PP sobre promoción e consolidación de empresas e plan de emprego. O PSOE recolle da proposta a constitución dunha entidde de debate sobre o tema. UPRi resalta que calquera está de acordo, dando o seu apoio e dicindo que ó polígono (o que segundo o representante se lle está a chamar 'polígono de Geyper', por ser pequeno) ten parcelas grandes e caras, ata catro veces máis que n Palas de Rei.
O alcalde tivo unha longa resposta, apreciando algún dos puntos, desetimando outros por diversos motivos (como o non ser da súa competencia o prezo das parcelas, ou que a creación dun banco de tempo -un dos puntos incluídos- non é emprego, senón algo alternativo). A representante do PP na defensa dixo que non facía falta a moción pero si un compromiso de impulso, por exemplo coa creación dunha mesa sectorial. Foi proposto o voto segregado de cada punto da moción, pero non aceptado (houbo unha rápida discusión sobre cuestións legais e antecedentes). Por contra,o alcalde comprometeuse a continuar co impulso pedido por Campo Braña. A moción foi rexeitada: 5 - 1 - 7
... E aquí foi onde se chegou ás 12 da noite e á discusión xa relatada sobre o truncamento do pleno, que foi cortado no longo punto de control e a falta de rogos e preguntas, motivo polo que o PP di que non se permitiu o control do goberno.

20120327

Convocatoria dun pleno extraordinario para mañá 28 de marzo de 2012

Sobre o plan de axuste do Concello, como xa estaba anunciado, e aparece notificado na web do concello, coa convocatoria íntegra en Cronica 3:

NOTIFICACIÓN DE CONVOCATORIA DE SESIÓN PLENARIA
O Sr.Alcalde-Presidente usando das atribucións que lle confire o art. 21.1 c) da Lei 7/85 por Decreto desta data resolveu convocar ao Pleno do Concello para celebración de sesión para o día e hora que de seguido se expresa, sendo os asuntos comprendidos na Orde do día os
que se indican:
PLENO EXTRAORDINARIO URXENTE
LUGAR: Casa do Concello.
DATA:
28 de marzo de 2012.
HORA: 20,15 horas.
O que notifico a Vé. de orde do referido Sr.Alcalde para que concurra á sesión e, no caso de non poder asistir, se excuse
xustificadamente coa anterioridade oportuna ante a Alcaldía, co fín de non incurrir nas sancións do art. 78 da Lei 7/1985, de 2 de abril. Espero
da súa atención se sirva devolverme o duplicado da presente co seu recibín, para constancia.
Ribadeo, 26 de marzo de 2012..
O SECRETARIO ACCTAL.
Asdo./ FIDEL MAAÑÓN LÓPEZ.
ORDE DO DIA
1.-Pronunciamento do Pleno sobre a urxencia da presente sesión que ven dada pola necesidade de aprobar antes do 31 de marzo de 2012 o Plan de axuste previsto no art. 7 do R.D. 4/2012, de 24 de febreiro, e a imposibilidade material de presentarlo con anterioridade.
2.-Plan de axuste previsto no art. 7 do R.D. 4/2012, de 24 de febreiro polo que e determinan obrigas de información e procedementos para establecer un mecanismo de financición para o pago aos proveedores das entidades locais

Preparando a folga

Onte comentei noutro lugar unha presentación gráfica sesgada sobre o resultado das eleccións non como algo político, senón como exemplo de algo para conseguir obxectivos.
Doutro xeito, conseguir obxectivos,é o que se pretende coa folga do 29M. Tanto por parte dos convocantes como dos adheridos como do goberno. Por suposto, a rede está que bota fume. Estánse a recoller datos, explicar que tes dereito a traballar, ...
E mesmo en Ribadeo está convocado un acto o 29 ás 12 diante do concello.
Trátase de extender a protesta, de xeito que inclúa a colectivos que se ven afectados pero que non teñen traballo remunerado e polo tanto non contan oficialmente.
Deixo abaixo o texto definitivo da convocatoria (en galego e castelán), e anuncio que este sitio únese o día 29 á folga, polo tanto non haberá publicación ese día:
-
Imos á folga?
As folgas xerais non se convocan por causas particulares dunha empresa, senón para amosar o rexeitamento do conxunto dos traballadores e a cidadanía ás políticas laborais ou económicas dun goberno. Por iso, cando desde a CEOE se di que a folga convocada para o vindeiro día 29 de marzo é unha folga política, desde a Asemblea da Mariña-Occidente estamos de acordo: é unha folga contra a política laboral do actual goberno.
O que sucede é que o movemento 15M non se asusta da verba “política”, dado que precisamente a nosa intención é a de non deixar a política nas mans dos profesionais da política. Levamos xa máis de dez meses pedindo aos políticos transparencia e aos cidadás participación, e nesta ocasión non vai ser diferente. Os nosos movementos non dependen de quén convoca ou quén asiste a un acto. Unha cidadanía maior de idade pode avaliar cada situación e posicionarse fronte a ela cun discurso propio, coincidindo ás veces con uns e outras con outros, sen tutelas nin coacións dos diferentes actores.
Hoxe nos enfrontamos á reforma laboral presentada polo goberno. A súa proposta baséase na filosofía de que facilitar a xestión das empresas polos seus propietarios á súa vontade facilitará a creación de emprego, non dubidando para iso en eliminar os dereitos dos traballadores, permitindo que se unha empresa gaña menos que antes (hoxe, todas) ou simplemente pensa que vai pasar, poida despedir barato aos seus traballadores, ou baixarlles o salario unilateralmente; cas empresas poidan mover á xente onde e cando queiran, poidindo despedir barato a quen non estea disposto, que se poidan contratar xoves por un ano con despido libre ou que os incrementos salariais acordados polos sindicatos e a patronal poidan en caso de necesidade deixar de aplicarse nunha empresa en dificultades. Unha tras outra, medidas que facilitan o despedimento e a rebaixa dos dereitos e favorecen ao empregador.
Din que con esta reforma trátase de crear emprego, pero despois din que este non vai crearse até que medre a economía. É dicir, que non vai crear emprego, que o emprego o xenera o crecemento, o mesmo que cando se creou emprego fai oito anos, coa anterior lexislación laboral.
Tamén din que se trata de que nunha futura crise non se despida aos traballadores, senón que se poidan repartir empregos e salarios dentro da empresa, pero iso foi precisamente o que acordaron en xaneiro empresarios e sindicatos, sen necesidade de abaratar o despedimento, antes de aproba-la reforma.
Os máis deles pensan ca reforma vai axudar aos empresarios a competir con produtos máis baratos no mercado internacional, pero non falan do que vai supoñer a baixada dos salarios para os pequenos comercios e empresas que venden os seus produtos e servizos no mercado local.
Desde a Asemblea Cidadá denunciamos que:
1. A reforma laboral vai supoñer unha baixada xeralizada dos salarios, e así unha merma da nosa capacidade adquisitiva, polo que as empresas que venden os seus produtos na nosa comarca verán baixar as vendas, o que vai reducir á súa carga de traballo e incrementa-lo noso desemprego.
2. A estratexia da rebaixa salarial para competir no mercado europeo (o noso mercado) non pode triunfar se vai ser a mesma en tódolos países da UE, indo quedar simplemente na destrución do sistema europeo de benestar.
3. En definitiva, apoiar esta reforma é optar por un sistema económico global no que os traballadores vivan cada vez peor, para que a riqueza siga a acumularse nas mans do 0,1% da poboación, dos banqueiros, dos executivos das grandes multinacionais e dos líderes dos grandes partidos políticos que lles serven de coartada.
Por iso desde aquí queremos chamar a tódolos cidadás á participar na folga, pero non quedándose na casa, senón deixándose ver nos diferentes actos que se propoñan o vindeiro xoves 29, para facer patente o noso desacordo coa reforma. Para que non digan que non fumos traballar porque os piquetes nolo impidiron. Chamamos tamén ás mulleres e homes que traballan na casa, cuxo
esforzo parece que non existe por non ter un salario, para que rexeiten unha reforma que vai a obrigalos a traballar tamén fóra da casa pola baixada dos salarios. Chamamos aos parados, para que levanten á súa voz contra unha reforma que vai condealos a traballar gratis para a adminisitración se non aceptan rotar en traballos precarios “se é preciso en Laponia”.
Chamamos a quen ten emprego e ao quen non o ten para que loiten xuntos, porque a unión fai a forza, e hai que parar esta estratexia de enfrontarnos uns cos outros que só pretende que non vaiamos na procura dos auténticos culpables nin das verdadeiras solucións.
Contra unha reforma política, unha folga política. Por suposto: os cidadás facendo política, de xeito transparente e sen intermediarios.
Porque as cousas importantes é mellor facelas un mesmo.
Invitamos a todo mundo a acudir o xoves 29 ás 12 da mañá diante do Concello de Ribadeo.
Asemblea Cidadá da Mariña-Occidente
-
¿VAMOS A LA HUELGA?

Las huelgas generales no se convocan por causas particulares de una empresa, sino para manifestar el rechazo del conjunto de los trabajadores y la ciudadanía a las políticas laborales o económicas de un gobierno. Por eso, cuando desde la CEOE se dice que la huelga convocada para el próximo 29 de marzo es una huelga política, desde la Asamblea del Occidente-Mariña estamos de acuerdo: es una huelga contra la política laboral del actual gobierno.
Lo que ocurre es que el movimiento 15M no se asusta de la palabra “política”, dado que precisamente nuestra intención es la de no dejar la política en manos de los profesionales de la política. Llevamos ya más de diez meses pidiendo a los políticos transparencia y a los ciudadanos participación, y en esta ocasión no va a ser diferente. Nuestros movimientos no dependen de quién convoca o quién asiste a un acto. Una ciudadanía mayor de edad puede respaldar cada situación y posicionarse frente a ella con un discurso propio, coincidiendo unas veces con unos y otras con otros, sin tutelas ni coacciones de los diferentes actores.
Hoy nos enfrentamos a la reforma laboral presentada por el gobierno. Su propuesta se basa en la filosofía de que facilitar la gestión de las empresas por sus propietarios a su voluntad facilitará la creación de empleo, no dudando para ello en eliminar los derechos de los trabajadores, permitiendo que si una empresa gana menos que antes (hoy, todas), o simplemente prevé que esto pueda ocurrir, pueda despedir barato a sus trabajadores, o bajarles el salario unilateralmente; que las empresas puedan mover a la gente donde y cuando quieran, pudiendo despedir barato a quien no está dispuesto, que se puedan contratar jóvenes por un año con despido libre o que los incrementos salariales acordados por los sindicatos y la patronal puedan en caso de necesidad dejar de aplicarse en una empresa en dificultades. Una tras otra, medidas que facilitan el despido y la pérdida de los derechos y favorecen al empresario.
Dicen que con esta reforma se trata de crear empleo, pero a la vez dicen que éste no va a crearse hasta que crezca la economía. Es decir, que no va a crear empleo, que el empleo lo genera el crecimiento, igual que cuando se creó empleo hace ocho años con la anterior legislación laboral.
También dicen que se trata de que en una futura crisis no se despida a los trabajadores, sino que se puedan repartir empleos y salarios dentro de la empresa, pero eso fue precisamente lo que acordaron en enero empresarios y sindicatos, sin necesidad de abaratar el despido antes de aprobar la reforma.
La mayoría piensan que la reforma va a ayudar a los empresarios a competir con productos más baratos en el mercado internacional, pero no hablan de lo que va a suponer la bajada de los salarios para los pequeños comercios y empresas que venden sus productos y servicios en el mercado local.
Así las cosas, desde la Asamblea ciudadana Occidente-Mariña denunciamos que:
1. La reforma laboral va a suponer una bajada generalizada de los salarios y una merma de nuestra capacidad adquisitiva, por lo que las empresas que venden sus productos en nuestra comarca verán disminuir sus ventas, lo que hará que se reduzca su carga de trabajo incrementando así nuestro desempleo.
2. La estrategia de la rebaja salarial para competir en el mercado europeo (nuestro mercado) no puede triunfar si va a ser la misma en todos los países de la UE, yendo simplemente a parar en la destrucción del sistema europeo de bienestar.
3. En definitiva, apoyar esta reforma es optar por un sistema económico global en que los trabajadores vivan cada vez peor, para que la riqueza siga acumulándose en las manos del 1% de la población, de los banqueros, de los ejecutivos de las grandes multinacionales y de los líderes de los grandes partidos políticos que les sirven de coartada.
Por eso desde aquí queremos hacer un llamamiento a todos los ciudadanos a participar en la huelga, pero no quedándose en casa, sino dejándose ver en los diferentes actos que se proponen el próximo jueves 29, para hacer patente nuestro desacuerdo con la reforma. Para que no digan que no fuimos a trabajar porque los piquetes nos lo impidieron. Hacemos un llamamiento también a las mujeres y los hombres que trabajan en su casa, cuyo esfuerzo parece que no existe por no tener un salario, para que rechacen una reforma que va a obligarlos a trabajar también fuera por la bajada de los salarios. También a los parados, para que levanten su voz contra una reforma que va a condenarlos a trabajar gratis para la administración si no aceptan la movilidad en trabajos precarios “si es preciso en Laponia”.
Hacemos este llamamiento a quien tiene empleo y a quien no lo tiene, para que luchen juntos, porque la unión hace la fuerza, y hay que parar esta estrategia de enfrentarnos a los unos con los otros que solo pretende que no busquemos a los auténticos culpables ni las verdaderas soluciones.
Contra una reforma política, una huelga política. Por supuesto: los ciudadanos haciendo política de forma transparente y sin intermediarios.
Porque las cosas importantes es mejor hacerlas uno mismo.
Invitamos a todo el mundo a acudir el jueves 29 a las 12:00 de la mañana frente al ayuntamiento de Ribadeo.

Asamblea Ciudadana del Occidente-Mariña.
-
Outras entradas no blog: Borrador do comunicado
Algunha viñeta propia

20120326

Comentarios externos ás eleccións

Posiblemente hoxe as noticias vaian da man dos votos de onte. Digo posiblemente porque limiteime a ver anoite os resultados, sen mirar esta mañá os comentarios. 50-47-12 PP/PSOE/IU en Andalucía, 16-13-10-5-1 PSOE/FAC/PP/IU/UPyD na veciña comunidade.
É dicir, o PP non chegou á maioría absoluta en Andalucía, que pode ter goberno de maioría PSOE-IU mentras en Asturias PSOE, IU e UPyD aumentan 1 a conta de Foro, que se queda con trece, pero que pode formar unha maioría ideolóxica co PP, que resiste en número de escanos. Para os grandes partidos, suba do PP, pero non a esperada, contradicción para o PSOE, esperada, aumento de IU, pero sen capitalizar todo o descontento social que podería. Tanto en Asturias como en Andalucía, rebaixas para os gobernantes, pero mentras que en Asturias as eleccións foron perdidas polo convocante, en Andalucía foron só perdidas a medias, en medio de casos de corrupción. As alternativas seguen a ser incógnitas, pois UPyD é, dende o comezo, un partido máis do sistema que non se da erixido en algo abondo consolidado. Por suposto, unha vez visto que o PP non nos saca da crise de xeito inmediato e contundente, os resultados electorais tamén comezan a virar, aínda que en conxunto siga subindo, e iso aínda tendo fronte a el en Andalucía a posibilidade de capitalizar a corrupción. Claro que esa palabra non é allea o que xa está sucedendo de novo na cúpula a nivel estatal ou sae nos xornais un día si e outro tamén a nivel autonomías.
Resultados definitivos a falta do voto emigrante
As abstencións, en máximos, creo que tamén indican algo (a táboa de enrriba está feita con datos dos partidos que obtiveron alomenos un 0,1% de votos emitidos). E é que por riba dos resultados en canto a escanos, contan os resultados en canto a votos. E isos indican en Andalucía as diferenzas PP-PSOE foron mínimas, e que os dous baixaron en votos, e en Asturias, que sorprendentemente Foro Asturias vése beneficiado pola distribución electoral, non sendo o partido máis votado. Tando UPyD como Equo acadan porcentaxes semellantes nas dúas votacións, pero a dispersión de voto en Asturias facilita que a xente de UPyD obteña un escano, mentras que Equo queda lonxe do mínimo en ambas comunidades.
Cambios? Algún si, pero non demasiados ...
Respecto a Ribadeo? Non vexo que lle vaia a efectar moitoa á ría, por exemplo, e como non sexa a posibilidade de volta ó goberno asturiano de Paco Rivas ...

20120325

Pleno Truncado (20120323) - II

Continuación de Pleno Truncado
Dicía na primeira parte que o pleno truncouse ás 12 da noite, debido ó dictaminado por imperativo legal polo artigo 87 do "Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales":
'Toda sesión, sea ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar el principio de unidad de acto y se procurará que termine en el mismo día de su comienzo. Si éste terminare sin que se hubiesen debatido y resuelto todos los asuntos incluidos en el orden del día, el Presidente podrá levantar la sesión. En este caso los asuntos no debatidos habrán de incluirse en el orden del día de la siguiente sesión.'
En fin, que sexa ou non claro á hora de ler o anterior artigo, que se citou alí (pois refírese a conceptos xurídicos e fala de que o Presidentente poderá levantar a sesión, pero non de que deberá), o pleno suspendeuse e quedarán as preguntas para o novo pleno ordinario, a celebrar en maio. Mentras, o alcalde foi acusado de levar a culpa por a cantidade de cousas a tratar, e mesmo aconsellado, respondéndolle nunha das ocasións a un interlocutor que non era naide para dicirlle como tiña que actuar.
Non din chegado ó pleno ó comezo, polo que non podo referir a aprobación de acta, que se fai case indefectiblemente por unanimidade, nin do apartado de aprobación inicial do regulamento de creación de ficheiros de datos de carácter persoal do Concello de Ribadeo.
Despois, uniuse o debate dos tres convenios urbanísticos (puntos 3, 4 3 5) e do mesmo PXOM (punto 6º da orde do día). Os resultados, claros, son un auténtico resume:
Nº de punto/tema --------------------- A favor --- Abst. --- En contra
3 (convenio r/Pintor Fierros)............12........1.............0
4 (convenio r/Daniel Cortezón).........12........1.............0
5 (convenio r/Rosalía de Castro)......12........2.............0
PXOM................................................12........1.............0
Manténdose a abstención do representante do PSOE en tódolos casos, e incorporándose o representante de UPRi no punto 5.
A postura do PSOE mantiña unha perspectiva de aumento da edificabilidade, en contra do aumento de zonas verdes que se prevé, citando na súa defensa 'non nos imos a poñer a pastar cabras'. A de UPRi, que no caso do convenio cos Molineros (r/Rosalía de Castro), non tiña abonda información, aínda recoñecendo o consenso acadado na discusión dos temas de urbanismo e o querer sacar adiante o PXOM (cousas citadas tamén polo PP na súa intervención)
Respecto ó PXOM foi anunciado que esta volta habería un período de alegacións de dous meses, e houbo un pequeno debate sobre o anunciar ós antigos alegantes que xa estaba a disposición de novo, a súa posta en internet (prevista para a próxima semana), etc, con cousas que parece ser que xa se trataran en comisión, como o ser anunciado ós alegantes.
Das 15 persoas iniciais no público, algunha xa comezou a desfilar tras ver cal ía ser o resultado destas votacións, quedando ó final do pleno catro persoas.
Continúa na 3ª parte.

John Rutherford

Os días van pasando, e ante de que sexa esquecido, quero poñer unha reseña sobre John Rutherford, a conto do seu investimento como doctor Honoris Causa pola UDC. Quizáis non estaría de máis o consello de ler, alomenos para quen non o coñeza, a entrevista na Voz a conto do mesmo tema.
Coñecín a John hai xa tempo, e lembro que unha das primeiras cousas que falei con el foi para preguntarlle se era parente de Ernest Rutherford, o científico, o que me negou.
Nunca tivemos polo momento unha relación frecuente, pero si amistosa: a súa afabilidade facilítao. Abondo para recoñecerlle a John un saber estar e interese polos demáis, a parte da súa valía intelectual. Referenzas sobre a súa vida e milagres pódense atopar en moitos lugares, como na ligazón que deixo ó comezo, pois o seu traballo xunto á súa valía deron moito froito, pero os premios universitarios difícilmente poden recoller a humanidade. E tamén a ten acreditada.

20120324

Pleno Truncado (20120323)

Esta entrada estará truncada. Pero non só porque o pleno foi longo para referilo nunha soa volta, senón por obriga: o pleno quedou truncado.
Un pequeno resume inclúe a aprobación inicial do PXOM reformado para a súa exposición durante dous meses, ou que as cousas aprobadas ou rexeitadas nunca o foron só cos votos do goberno, pero sobre todo que o pleno durou catro horas longas, e ás catro horas, as 12 da noite, o alcalde consultou a legalidade para ver que se facía. Resulta que os acordos deben ser tomados todos un mesmo día; como xa ían na parte de rogos e preguntas, non había problema ó respecto, pero xa era tarde e había a dúbida de se o apartado ía ser longo ou non, o que deu lugar a rematar falando sobre como leva o alcalde os plenos e, mentras a oposición acusa ó alcalde de levalo mal, o alcalde defendíase dicindo que o que facía era deixar falar á xente e non limitar as intervencións. Como o tempo pasaba, ó final o alcalde tomou a decisión tras consultar ó grupo, de cortar o pleno. Habería que completalo no seguinte pleno ordinario, logo dentro duns dous meses, aínda que a próxima semana haberá un pleno extraordinario. A discusión deu lugar a algunha cousa comentable, pero polo momento, isto trúncase aquí.
Por suposto, as preguntas de O Tesón, plantexadas hai catro meses, tampouco foron contestadas ó non rematar o pleno.
Continúa en pleno truncado II e III.

20120323

Diferenzas en novas, honra, credibilidade ...

No seu momento aludín no blog a que Paco Rivas deixara a cadeira de UPRi no concello para coller unha cadeira máis importante na Consellería de Medio Ambiente en Asturias. Ó ser imputado nun caso de tráfico de influenzas [importante: por unha denuncia anónima], os medios trouxeron varios días novas do tema, da súa dimisión inmediata (foi arredor do 24 de xaneiro). No blog non apareceu nada.
Agora non aparece nada en formato dixital nos medios (que eu vira), pero onte unha pequena nota nunha esquina daba a nova de que xa non estaba imputado.
Coido que por entradas anteriores é patente que non comparto diversas ideas e decisións con Paco Rivas. Non obstante, hoxe si dedico unha pequena entrada ó tema, pois coido que é unha descompensación que, a parte de posibles culpabilidades éticas (algo que entendo que non se xulga nos xulgados, fronte á culpabilidades legais, que si se xulga) que poidera haber, a diferenza de tratamento antes e agora é grave. Sobre todo, o dar primeiro (como é lóxico secuencialmente) a nova da súa imputación, implica que haberá máis xente que se enterara da imputación que posteriormente da súa exoneración, a parte do tempo que a xente o clasificamos como imputado. Isto induce un dano na honra, independentemente da súa actuación.
Así, esta entrada pretende, dende unha posición de confrontación en diversos temas, contribuír á volta a un estado de credibilidade anterior a unha persoa. Sen máis.

20120322

Ribadeando: cambio de dominio por cambios en Blogger

Hoxe, calquera que se fixe na barra de dirección no navegador, poderá ver que esta páxina non ten a dirección habitual de http://ribadeando.blogspot.com, senón unha variación da mesma: http://ribadeando.blogspot.com.es/. Entraría na páxina coma sempre, coa vella, pero de xeito automático terá saltado á nova. Cousa do proveedor do servizo, que ten variado ademáis algunha outra cousiña de onte a hoxe. Espero, sen ningún cambio negativo para ti que estás a ler.

Por fin, pleno en Ribadeo (avisado)

Confírmase que mañá habará pleno en Ribadeo, pola tarde, un venres e variando polo tanto o que leva sendo usual dende que o concello entrou na era democrática: pleno ordinario o segundo luns de cada mes impar, ou senón, en luns sucesivos.
Tamén voltamos a ver outro pleno avisado na propia web do concello, que neste sentido parece que pouco a pouco e por fin, tenderá a normalizar a situación de aviso de temas.
Na orde do día, a parte da aprobación da acta anterior, figura:
-A aprobación inicial do regulamento de creación de ficheiros de datos de carácter persoal do Concello de Ribadeo (a lembrar que a creación de tales ficheiros e a súa regulación leva xa cousa de unha década regulada).
-As aprobacións iniciais dos convenios urbanísticos entre o Concello e varios titulares propietarios na rúa Pintor Fierros, entre o Concello e varios propietarios na rúa Daniel Cortezón e entre o Concello e Construcciones Os Molineros S.L. na avenida de Rosalía de Castro.
-O Plan Xeral de Ordenación Municipal para a súa segunda exposición pública.
-A dación de contas da relación certificada de obrigas pendentes de pago a 31.12.2011 de conformidade co Real Decreto Lei 4/2012, de 24 de febreiro, polo que se determinan obrigas de información e procedementos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para o pago a proveedores das entidades locais (relación que xa foi comentada no blog).
-E a dación de conta de decretos da Alcaldía, rogos e preguntas, máis as mocións de partidos.
No capítulo de mocións figuran catro do PSOE sobre reducción de multas de tráfico, modificación de criterios das axudas dos Programas de Cooperación, declaración do Día de Rosalía de Castro e outras accións con este motivo e sobre o Día Internacional das Mulleres.
Dúas mocións do PP sobre actuacións a incluir dentro do PEIM Rural e sobre promoción de emprego e creación e consolidación de novas empresas no Concello de Ribadeo.
Asemade, catro do BNG sobre dereitos das mulleres, apoio á iniciativa lexislativa popular para a defensa e promoción da sanidade pública en Galicia, contra a privatización e suba das tarifas das escolas infantís pertencentes á Xunta e para declarar o 24 de febreiro Día de Rosalía de Castro.

20120321

Chegou a primavera a Ribadeo

Hoxe comeza astronómicamente a primavera.
Comeza con neves próximas e baixada da temperatura: á beira pódese ver unha previsión para Ribadeo de 3ºC de mínima. Para recibila, novas frías do bispado en relación á desaparición de tallas das parroquias da zona rural, cunha declaración na que lamenta "las circunstancias y las formas en que el expárroco don José Emilio ha dejado el ministerio sacerdotal. Su marcha ha provocado desconcierto y desasosiego en muchos feligreses, lo que ha afectado negativamente a la imagen y la misión pastoral y evangelizadora de la Iglesia". Non estou seguro de que con esto quede pechado o tema, pois aínda faltan cousas por recuperar. E, na veciñanza, a Pontenova hai uns días declinou a celebración dun festexo por cartos, e agora enfróntase á posibilidade da non celebración doutro por non haber troita.
Non obstante, en Ribadeo hai novas que procuran o optimismo, dende a plantación de árbores (hoxe é tamén o día forestal mundial) á mobilización de Amarante en favor de países en desenvolvemento, pasando polo anuncio de menús en diversos establecementos de Ribadeo, como O Cabazo ou o Parador.
O aumento de luz chegou. A mellora de ánimo da poboación pode estar en camiño. Verémolo.

20120320

Listado críptico: Publicación do listado de facturas certificadas do Concello de Ribadeo en virtude do RDL 4/2012

Na páxina do concello aparece hoxe a publicación do listado de facturas certificadas do Concello de Ribadeo en virtude do RDL.
Animo a botarlle unha ollada. Abaixo deixo as cinco primeiras liñas como mostra:
20800607/B    502057432    750,00    22/04/2008    P    2008
1                     00691602S    300,00    11/07/2008    P    2008
050940/1        06166173B      84,25     23/04/2010   P    2010
23                   09423055R  1500,00     19/05/2008   P    2008
382                 10544759H    450,00     05/01/2011   P    2010
Máis indicacións non hai: supoño que haberá que protexer o anonimato dos acreedores, e está claro cales son os importes.
Na páxina 40 (de 60) aparece no medio unha única cantidade, con significado tamén claro por coñecido: 1780620,78, a suma de importes. E logo de moitas páxinas en branco, na 60, algo de interpretación máis difícil:
51438,33    30/04/2012#19381,28|31/05/2012#32057,05

23582,28    31/03/2012#23582,28
18423,65    30/07/2012#18423,65
5395,89      30/07/2012#5395,89
72127,50    31/03/2012#72127,50
23636,47    30/05/2012#23636,47
5009,84      30/09/2012#5009,84
...
Por certo, onte non houbo pleno; preguntando a quen sabía algo do tema cheguei a que será o venres (actividade do venres, por exemplo, en competición co ciclo de cine do O Tesón)

Un borrador para un comunicado

Feito para pensar e discutir, é só un borrador. Se estás participando no 15M na zona, posiblemente o atoparás noutro lugar. Se non, pódelo igualmente pensar. É o que teñen os borradores: pódense variar á vontade. Anímase á participación para a súa mellora. Por certo, non é un borrador meu, pero coido que neste caso non hai que pagar dereitos.

-

¿Imos á folga? Asemblea cidadá da Mariña – Occidente de Asturias

As folgas xerais non se convocan por causas particulares dunha empresa, senón para amosar o rexeitamento do conxunto dos traballadores e a cidadanía ás políticas laborais ou económicas dun goberno. Por iso, cando desde a CEOE se di que a folga convocada para o vindeiro día 29 de marzo é unha folga política, desde a Asemblea da Mariña-Occidente estamos de acordo: é unha folga contra a política laboral do actual goberno.

O que sucede é que o movemento 15M non se asusta da verba “política”, dado que precisamente a nosa intención é a de non deixar a política nas mans dos profesionais da política. Levamos xa máis de dez meses pedindo aos políticos transparencia e aos cidadás participación, e nesta ocasión non vai ser diferente. Os nosos movementos non dependen de quén convoca ou quén asiste a un acto. Unha cidadanía maior de idade pode avaliar cada situación e posicionarse fronte a ela cun discurso propio, coincidindo ás veces con uns e outras con outros, sen tutelas nin coacións dos diferentes actores.

Hoxe nos enfrontamos á reforma laboral presentada polo goberno. A súa proposta baséase na filosofía de que facilitar a xestión das empresas polos seus propietarios á súa vontade facilitará a creación de emprego, non dubidando para iso en eliminar os dereitos dos traballadores, permitindo que se unha empresa gaña menos que antes (hoxe, todas) ou simplemente pensa que vai pasar, poida despedir barato aos seus traballadores, ou baixarlles o salario unilateralmente; cas empresas poidan mover á xente onde e cando queiran, poidindo despedir barato a quen non estea disposto, que se poidan contratar xoves por un ano con despido libre ou que os incrementos salariais acordados polos sindicatos e a patronal poidan en caso de necesidade deixar de aplicarse nunha empresa en dificultades. Unha tras outra, medidas que facilitan o despedimento e a rebaixa dos dereitos e favorecen ao empregador.

Din que con esta reforma trátase de crear emprego, pero despois din que este non vai crearse até que medre a economía. É dicir, que non vai crear emprego, que o emprego o xenera o crecemento, o mesmo que cando se creou emprego fai oito anos, coa anterior lexislación laboral.

Tamén din que se trata de que nunha futura crise non se despida aos traballadores, senón que se poidan repartir empregos e salarios dentro da empresa, pero iso foi precisamente o que acordaron en xaneiro empresarios e sindicatos, sen necesidade de abaratar o despedimento, antes de aproba-la reforma.

Os máis deles pensan ca reforma vai axudar aos empresarios a competir con produtos máis baratos no mercado internacional, pero non falan do que vai supoñer a baixada dos salarios para os pequenos comercios e empresas que venden os seus produtos e servizos no mercado local.

Desde a Asemblea Cidadá pensamos que:

1. A reforma laboral vai supoñer unha baixada xeralizada dos salarios, e así unha merma da nosa capacidade adquisitiva, polo que as empresas que venden os seus produtos na nosa comarca verán baixar as vendas, o que vai reducir á súa carga de traballo e incrementa-lo noso desemprego.

2. A estratexia da rebaixa salarial para competir no mercado europeo (o noso mercado) non pode triunfar se vai ser a mesma en tódolos países da UE, indo quedar simplemente na destrución do sistema europeo de benestar.

3. En definitiva, apoiar esta reforma é optar por un sistema económico global no que os traballadores vivan cada vez peor, para que a riqueza siga a acumularse nas mans do 0,1% da poboación, dos banqueiros, dos executivos das grandes multinacionais e dos líderes dos grandes partidos políticos que lles serven de coartada.

Por iso desde aquí queremos chamar a tódolos cidadás á participar na folga, pero non quedándose na casa, senón deixándose ver nos diferentes actos que se propoñan o vindeiro xoves 29, para facer patente o noso desacordo coa reforma. Para que non digan que non fumos traballar porque os piquetes nolo impidiron. Chamamos tamén ás mulleres e homes que traballan na casa, cuxo esforzo parece que non existe por non ter un salario, para que rexeiten unha reforma que vai a obrigalos a traballar tamén fóra da casa pola baixada dos salarios. Chamamos aos parados, para que levanten á súa voz contra unha reforma que vai condealos a traballar gratis para a adminisitración se non aceptan rotar en traballos precarios “se é preciso en Laponia”.

Chamamos a quen ten emprego e ao quen non o ten para que loiten xuntos, porque a unión fai a forza, e hai que parar esta estratexia de enfrontarnos uns cos outros que só pretende que non vaiamos na procura dos auténticos culpables nin das verdadeiras solucións.

Contra unha reforma política, unha folga política. Por suposto: os cidadás facendo política, de xeito transparente e sen intermediarios.

Porque as cousas importantes é mellor facelas un mesmo.

Asemblea Cidadá da Mariña-Occidente

20120319

Unha ría, unha vida (publicado o 20060203 en A Mariña de El Progreso)

Publicado na p. 3, está un pouco fóra de tempo polas circunstancias concretas que se citan, pero non polo fondo da cuestión:
-
Remata de chegar ás miñas mans a proposta da Plataforma para a Defensa da Ría para o establecemento dun plan de protección. E prevexo que sigan a chegar boas palabras e malos actos moito tempo máis. Nembargantes, como a situación ten que cambiar (ou cambiamos nós, que é outra posibilidade), paso a leelo e póñome en situación: a fin de mes está previsto un cumio galaico-astur e a Plataforma pretende entregar ás autoridades unha versión revisada da proposta que está a difundir agora. É dicir, o leelo e criticalo é parello a unha esmola para a ría. E quero a ría, ou sexa que de esmola, nada: contribución.
Pídese a declaración de espazo protexido, e unha comisión permanente e con participación cidadá para o seguemento e control da súa conservación.
É dicir, leis, pero asegurando o seu cumprimento. Claro, do anterior se desprende que se debe renunciar a calquera recheo, e máis cando parece que a beira asturiana xa está farta de que sexa a parte galega quen faiga recheo tras recheo.
Como as leis necesitan unha concreción despois de promulgadas, nas propostas inclúense medidas derivadas a curto e medio prazo. Por exemplo, e fronte a presión urbanística que se deixa sentir na redacción do Plan xeral de ordeación urbana, propónse a ampliación ata 500 m da prohibición de construír, ou o saneamento de puntos concretos que lle fai falta, ou algunha medida para poñer en valor o propio que ten como espazo natural. É certo que o borrador presentado non fala moito dos tesóns, pero na actualidade e tras as derradeiras obras, a súa capacidade de recuperación é asombrosa, como se pode ver día tras día mesmo fronte a Mirasol, o que parece dicir que non corren perigo mentras a draga pase algunha tempada fóra da ría.
Vai sendo hora de que nos decatemos que a ría ten unha vida propia, que defende con tesón das agresións que sufre, pero que como calquera ser vivo pode enfermar debido a elas. E eso está pasando.
É hora de cuidar un espazo que polo momento serviunos a nós e non elixir o mal camiño de tentar medrar económicamente a costa do medio ambiente, dun xeito desordenado e sen futuro.
A ría é algo parello a unha galiña dos ovos de ouro: alguén se imaxina aunha galiña así estabulada nunha granxa con outras iguais?

20120318

Viva la Pepa! en Ribadeo, hoxe: 15M e folga

A Pepa, a Constitución de 1812 emanada das Cortes de Cádiz, está o luns 19 de marzo de cumpreanos. A primeira constitución / norma xeral non emanada en España de orde real. Un paso adiante que se veu abaixo ós poucos anos pola invasión que representaron os fillos de S. Luis, reclamados polas forzas reaccionarias.
Hoxe, domingo 18/3, estáse a preparar a folga xeral do 29. Convocáronna os sindicatos, pero 'sen sindicatos tamén habería folga': coido que hai que aclaralo ante o desprestixio sindical, aproveitado para atacar a folga. Con sindicatos ou sen eles, debe haber folga. Houbo unha xuntanza relacionada co 15M en Ribadeo, e alí xurdiron algúns bocetos para animar o manifesto ó tempo que se preparaba unha acción máis ampla que se decidirá o próximo domingo.
Deixo escaneados os modelos:
1.Como a folga é de todos, amas de casa, labregos ou parados deben estar representados:
2.Como a cousa xurdiu nunha servilleta de papel, ó mellor non estaba de máis engadir a lenda da beira da servilleta:
3.O pensar é un primeiro momento antes da concienciación e da acción. O ter a conciencia crítica, desenchufada dos medios... :
E, polo medio, a percepción de que cos seus máis e os seus menos, o 15M segue adiante despois de 9 meses:
En fin, mentras unha lembranza: mañá, luns 19, tocaría pleno en Ribadeo. Haberáo? Agora mesmo non teño nin idea: os medios non din nada, na páxina do concello nn hai nada ... e o segundo luns de mes impar xa foi o pasado ...

Unha curiosidade: os gastos de funcionamento dos centros públicos de ensino de Ribadeo para este ano 2012

En Ribadeo, dependentes da Consellería de educación vía orzamentos, hai catro centros de ensino. Un de primaria, o CEIP Gregorio Sanz, e tres de secundaria, o CIFP Porta da Auga e os IES Dionisio Gamalo Fierros e IES Porta da Auga. Nos listados primeiro aparece o código (prov. 27; 01 ensino xeral, 02 formación profesional, e un número de asignación), despois o tipo (CEIP - Colexio de primaria, CIFP - Centro integrado de formación profesional, IES - Instituto de ensino secundario [titularmente, educación secundaria]), logo a poboación e provincia e por último o importe orzamentario previsto para o ano:
27010891 CEIP Gregorio Sanz Ribadeo Lugo 24 322,00
27020793 CIFP Porta da Auga Ribadeo Lugo 122 901,00
27010933 IES Dionisio Gamallo Fierros Ribadeo Lugo 61 059,00
27010945 IES Porta da Auga Ribadeo Lugo 57 147,00
Como nota aclaratoria, o CIFP é a división do Porta da Auga que se encarga de impartir só formación profesional, quedando o o IES Porta da Auga como centro de ensino xeralista (ESO e Bac) máis a rama administrativa. Na unión de centros prevista, os dous IES integraránse nun só no edificio do actual Gamallo Fierros, quedando sen as ramas profesionais que teñen na actualidade, que pasarán a integrarse no CIFP Porta da Auga.

Algunha curiosidade da débeda (II)

Despois da primeira parte Algunha curiosidade da débeda, un pequeno axuste cos datos que se van tendo das cidades galegas, como comparación. A dicir que a comparación inclúe unha diferencia entre 0 e máis de 4 millóns de euros no caso de Vigo ... só por 'axustes contables' (de calquera xeito, en débeda per cápita para a gráfica adxunta, representaría pouco máis de 10 €).
Na gráfica, máis arriba, os grandes concellos galegos, ordeados por pobación crecente. Na parte de abaixo, a mesma táboa xa posta anteriormente dos concellos mariñáns. viveiro e Barreiros sobrepasan a débeda per cápita de calquera dos grandes concellos. E se quitamos a dous 'pequenos' dos grandes, case a maioría dos mariñáns sobrepasana todos. Indica iso entón que os concellos grandes tenden a estar maís saneados porque son máis mantibles económicamente?

20120317

Novas da Plataforma pro residencia de persoas maiores en Ribadeo: nota de prensa

ESPERANDO UNA RESPUESTA

Es constante el diario peregrinar de los ancianos de esta comarca hacia un doloroso y amargo destierro en residencias distantes para poner remedio a su soledad y abandono. La indiferencia y despreocupación de las actuales administraciones por la atención y el cuidado debido a nuestros mayores, a la que no es ajena cierta indolencia social, es evidente. Ocupada en la realización de grandes obras faraónicas y otros proyectos superfluos, la Administración de la Xunta posterga la atención debida a quienes en los últimos días de sus vidas la necesitan. Mientras en otros tiempos pasados, en circunstancias económicamente menos favorables que hoy, nuestros antepasados se esforzaron en construir asilos y residencias, gratuitas incluso, para recoger en ellas a las personas necesitadas, hoy las actuales administraciones dedican sus esfuerzos a sostener otros servicios más accesorios, superfluos y secundarios. Ocupadas en faraónicas y costosas obras abandonan sin rubor a un incierto final a quienes con su trabajo y sudor contribuyeron a nuestro bienestar actual. Es hora de recuperar aquel humanismo perdido que practicaron nuestros antepasados. Es hora de preocuparse del destino de quienes nos precedieron en el esfuerzo de construir un mundo mejor.
La sociedad ribadense lleva ya mucho tiempo alzando su voz ante la Consellería de Benestar de la Xunta de Galicia en demanda de diálogo y de una respuesta adecuada a este grave problema actual y futuro. El silencio no puede ser la respuesta a esta urgente llamada. Quienes llaman a nuestras puertas para pedir nuestra confianza en los períodos electorales no pueden ahora volver la espalda a nuestros clamores. Quienes han asumido el compromiso de representar al pueblo en la gestión de lo público tienen la obligación de escuchar las demandas de aquellos a quienes representan. El pueblo de Ribadeo y su comarca lleva ya tiempo llamando a las puertas de la Consellería de Benestar de la Xunta. Pero sólo se oye el silencio. Es la hora de la Xunta de Galicia
José Mª Rodríguez

Nota de prensa de O Tesón sobre o ciclo de charlas 'indignados'

AVV O Tesón
Nota de prensa

Ribadeo, 20120317

A AVV O Tesón comezou o venres 9 un novo ciclo de catro actividades de cine forum co nome xenérico de 'Indignados'. A primeira película comentada foi Taking Root ('Collendo raíces'), a historia do movemento 'cinturón verde' e Wangari Maathai, premio Nobel da Paz. A segunda, que tivo lugar este venres, foi “Una verdad incómoda”, cinta na que Al Gore, político estadounidense, expón os feitos do cambio climático e aboga por un cambio de mentalidade para resolver o problema.

No debate, no que se superou as vinte persoas, sacou a relocer diferentes visións do problema, así como circunstancias que fan del un tema non só social, senón tamén político e económico.

O ciclo continúa o próximo venres no mesmo lugar, o Salón de Actos da Casa do Mar de Ribadeo, e á mesma hora, as 20:00, coa proxección de “Inside Job” (“As interioridades do traballo”), película documental que foi premiada cun Oscar e que pon o descuberto algunhas prácticas de relacións de traballo e producción. Rematará unha semana máis adiante con “La doctrina del shock”.

Calquera dos venres, a actividade, de participación libre e gratuíta, consistirá nunha pequena charla presentando a película, o pase correspondente, unha animación á posta en común e a propio foro de ideas e sentementos sobre a temática.

Lémbase que ó igual que os anteriores ciclos promovidos pola asociación veciñal, este está a desenvoltarse en catro fins de semana seguidos, dos que faltan os venres 23 e 30 de marzo.

20120316

algunha curiosidade da débeda

-Nota: esta entrada foi variada ó consultar a versión en papel dos documentos referidos ó final, que incluía unha táboa respecto á versión dixital-
Onte remadada a obrigada presentación de contas dos concellos para poder recibir despois axudas. Unha presentación de contas de facturas pendientes. A voz de Galicia realizou entre onte e hoxe unha subministración de datos que recollo nun gráfico de facturas pendentes en relación coa poboación para A Mariña. Nalgúns casos os números son redondeados, habería que incluír a débeda a bancos (o que non se fai) e no caso de Cervo inclúo tanto a débeda como as facturas que se queren dar por zanxadas por ser xa 'antigas de máis'  (ver referencias). Aínda así, considero que unha gráfica imperfecta pode ser abondo ilustrativa e gustaríame, de dispoñer de datos, facer outra en relación no á poboación, senón ó presuposto ou ó produto bruto do concello. Polo momento, terá que quedar así.
A ter en conta: 1.Os concellos que aparecen con 0 sinxelamente non ofrecen datos no xornal ou non teñen facturas pendentes, e as contas de Viveiro teñen sobre si un veo de dúbida
2.A primeira liña da táboa é a poboación do último censo
3.A segunda liña, a débeda en facturas a proveedores, exclusivamente (cos condicionantes citados antes)
4.A terceira, a relación débeda/poboación, resultando os éuros de débeda 'viva' de cada concello, que é o que se representa na gráfica
5.A gráfica pódese ver aparte premendo co rato sobre ela.
Sobre as conclusións, modelo de concello que hai detrás das cifras, necesidade de unificación de concellos e reducción de gastos, etc, non digo nada neste momento.

Datos de http://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/2012/03/15/deuda-municipal-descubierto/0003_201203X15C5993.htm e http://www.lavozdegalicia.es/noticia/amarina/2012/03/16/deuda-proveedores-concellos-sube-17-millones/0003_201203X16C4996.htm

20120315

As mulleres na guerrilla antifranquista

Hoxe puiden asistir á presentación do libro e pase da película "Mulleres na guerrilla antifranquista"
Foi un acto, en particular o visionado da película, emotivo e recoñecido na súa calidade e no que representa de lembranza. Mellor que desgranar o contido, recomendo ver a película e/ou ler o libro, e deixo dúas gravacións, a de Aurora Marco, autora do libro (cortada no seu comezo) e a de Pablo Ces, fillo seu e director da película (documental de preto de hora e mediaque xa ten algún premio e que nestes momentos está nominado ós 'Mestre Mateo' deste ano).Unha lembranza dun acto para mañá venres 20120316

Cachondeo a conta da sanidade. Quen cura á sanidade na Mariña? Pequena historia para comprender os últimos anos.

Hai xa moito tempo, a metade da viaxe do bipartito en Santiago, que se formou unha plataforma de defensa da sanidade pública no hospital da costa. Daquela había un cheiro a que o hospital ía quedar desatendido para promover o 'grande hospital' de Lugo, que era só era un proxecto en marcha. Antes aínda houbo un tempo no que o hospital creou unha comisión de seguemento (como o resto dos hospitais comarcales de Galicia) á que foron invitadas as asociacións de veciños. Como daquela non había na costa asociacións federadas, a representación nun primeiro momento asignouse ás asociacións de Lugo, o que, coas perspectivas que se prevían, era algo así como poñer ós interesados en marchar a coidar dos intereses de quedar. A cousa logrou pararse  e participaron varias asociacións de veciños da zona, entre elas, O Tesón (por certo, que o tema serviu para engrosar un sistema de federación de asociacións veciñais totalmente viciado pola política e clientelismo no que a asociacións ribadense se negou a entrar). A comisión apenas chegou a ter dúas reunións ó manifestarse crítica co funcionamento do sistema e quedou arrumbada, pero do coñecemento mutuo naceu a plataforma de defensa do hospital da costa, que se integrou xunto con outras resultantes no sistema de defensa da sanidade pública. Dela tamén pode dicirse que cambiou, en certo xeito, dexerou, pois foise facendo máis sindical e política e menos veciñal, de forma que a representación veciñal na estrutura (que é unha estrutura non exactamente definida, senón informal) na actualidade redúcese ó contacto informativo do que vai sucendendo e a pouco máis, como a participación nalgunha protesta, collendo o timón un grupo con intereses particulares, aínda que esteñan relacionados co mantemento do hospital.
E veu non só a inauguración do macrohospital lucense, senón tamén a crise. Polo medio foron anunciadas de xeito sucesivo varias veces a ampliación do hospital. Ampliación de verbo, que non de acción. O que si houbo foi pouco a pouco eliminación de material, persoal e servicios. Eso si, pouco a pouco. Pero incrementando na zona a desfeita na saidade pública. Agora anúnciase outra 'nova' ampliación polo Presidente da Xunta. Haberá quen o crea? Ou quizáis a pregunta sexa: será a ampliación (e retorno de servizos) antes das eleccións?
No blog referínme varias veces ó tema, agrupadas (só) as últimas na etiqueta sanidade.

20120314

Dando unha nova sobre Ribadeo e o cine

Hoxe mesmo recibín nova dun novo blog adicado a Ribadeo e ó cine relacionado, no que nos seus primeiros pasos parece un particular blog de historia de Ribadeo: http://cinesribadeo.blogspot.com/.

Queixiñas

Onte pola mañá houbo unha pequena manifestación no IES Gamallo Fierros. Foi circunscrita ó ciclo de Educación Infantil, e non saíron do centro. Nada que ver coas de valencia, por exemplo. Neste caso a dirección do centro axusta que é debido a cousas coxunturais, e polo tanto a)non ten importancia, b)é algo pasaxeiro, e ademáis c)afecta a unha parte pequena do alumnado. É dicir, nada do que preocuparse: está todo controlado. É ben certo que non saen no xornal declaracións das alumnas do ciclo, senón só a súa protesta.
A orixe está nas obras para a unión dos dous IES, que levan anos de retraso en relación ó previsto inicialmente.
Non se fala de queixas por ensino de mala calidade, senón só de condicións no ensino: "non se cumpren os requisitos estipulados legalmente para impartir o ciclo"; "deficiencias como furados nas paredes, aulas improvisadas, ruídos" ... vamos, nada anormal que non sexa transitorio como a vida mesma.
de que se queixan? En canto ós ruídos, podo testemuñar que nalgúns países non teñen portas de papel nas aulas, e hai auténtico illamento. Aulas improvisada háinas en moitos centros, funcionando por décadas enteiras en fondos de pasillo ou despachos. Furados nas paredes pode ser algo esaxerado, pero dudo que se vexa o exterior, e cnetros con paredes repisadas haber, háinos. En canto a non cumprir o legalmente establecido, non sei a que se refire en concreto, pero polas normativas soe circular unha coletilla do tipo 'cumplirase (...) sempre que sexa posible', co que todo resolto, pois se se estima que non é posible nun momento dado (duración indeterminada) sinxelamente non se cumpre.
Así pois, problema solucionado. E aquí a xente é pacífica, non como en Valencia. Respecto a esto último, claro que os recortes polo momento foron menores aquí, conservando aínda algún carto para a calefacción, por exemplo.
Por certo, dos profesores non se fala nada. Mellor, que se non comezarían a dicir mal dos funcionarios (xa é tradicional).

20120313

A emigración, a debate

Non é novidade que voltamos ser un país de emigrantes. As novas da marcha van aparecendo máis que nos xornais, nas revistas. Mais boto en falta que se debata algo máis sobre elo. É dicir, chócame que quizáis se debatera máis sobre o significado da emigración en épocas de bonanza, de retorno, cando a emigración diminuíra, que agora, en franco avance.
E é que a pesares de que o móbil de non ter futuro é compartido antes e agora, as características son diferentes, e o impacto, tamén. Non se trata só da formación que se nos vai de entre as mans, fronte á non cualificación maioritaria anterior, e polo tanto a unha perda do que agora se chama con eufemismos tipo 'inversión en capital humano' incomparablemente maior. En troques, quizáis (e dígoo como posibilidade, porque está a falta dun estudo ou alomenos dunha discusión), a emigración sexa menos traumática para quen emigra ó controlar máis o medio de chegada ou poder comunicarse mellor coa súa orixe. Ou tamén, a importancia do retorno económico para a terra de emigración sexa abondo menor que antano, pois as remesas enviadas sexan tamén relativamente abondo menores ou ata inexistentes, ó ter a xeración anterior, mellor ou peor, solucionado o seu sustento. É dicir, dentro dunha traxedia como a emigración, a actual pode representar uns efectos suavizados para as persoas, pero agravados para a sociedade.
Claro que quizáis non se fai o debate correspondente porque quen podería poñer remedio estáse beneficiando dos efectos, e quen sae perxudicado ten abondo en que pensar...

20120312

A nota de prensa do alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia, 20120312, sen comentar

EXPLICACIÓN PÚBLICA DA MIÑA SITUACIÓN INTERNA NA FORMACIÓN POLÍTICA NA QUE MILITO

    Na miña opinión non é un momento agradable para o nacionalismo galego ver como xestionaron a vitoria os que gañaron na XIII Asemblea do BNG hai poucas semanas e como xestionaron a derrota moitos dos que nela perderon, iso si, por estreita marxe. De un tempo a esta parte, eu e moita xente do Bloque apostamos e arriscamos desde o compromiso sincero co país para mudar o BNG desde dentro, cousa que a día de hoxe non ten acontecido.

    Pero moi por riba de todo isto, o momento social, económico e institucional que vive a nosa sociedade lévame a confirmar a miña permanencia a título individual na formación política na que levo 17 anos, é dicir, o Bloque Nacionalista Galego.

    Entendo que Ribadeo en particular e Galiza en xeral, merecen que as persoas que nos presentamos por unhas siglas a unhas eleccións e que chegamos a pedir o voto para elas, sigamos nelas exercendo o noso labor político e institucional durante o período que corresponda. Iso si: Eu non renuncio a seguir traballando para cambiar o BNG desde dentro. Así son e así hei seguir, pensando como pensamos moitos/as de nós de que o BNG ten que dirixirse doutro xeito á sociedade, para que esta confíe nel, como xa fai en Ribadeo, e así poder servirlle máis e mellor para defendela e transformala para ben con dignidade, con benestar e con xustiza. Este foi, é, e será o meu norte en política, máis aló do que unha organización como o BNG impoña nun momento determinado.

    Non desexo, e farei canto poida para que estes desencontros nos que actualmente se encontra o BNG poidan afectar ao goberno municipal de Ribadeo, máxime cando a sociedade ribadense nos demanda rigor, compromiso, dedicación e que as loitas internas partidarias non lle pasen factura á gobernabilidade do Concello no que temos a honra e a responsabilidade de servir.

    Decido persoalmente por todo isto quedar onde xa estou, aínda que a dirección actual do BNG deba saber que non fico incondicionalmente e que polo tanto agardo pasos na Dirección política do BNG que demostren que nesta organización hai sitio para todos/as e que evidencien que eu e outros compañeiros/as, nestes momentos, adoptamos a decisión correcta. O tempo, como testemuño fiel, dirá se estivemos acertados ou non.
 
    Ribadeo, 12 de marzo de 2012

Asdo. Fernando Suárez Barcia
Militante do BNG e actualmente Alcalde de Ribadeo

O comezo da privatización dos concellos?

Resulta que este fin de semana os xornais trouxeron unha nova sobre o control ós concellos. Que si había que controlalos máis para traelos ó rego do gasto, e había que cambiar algunhas cousas legais. Isa era a cuestión. Pero no medio, nun lugar pequeno, eses cambios inclúen a posibilidade de que a xente de Madrid encargue auditoriás a empresas privadas.
Ata o momento, os concellos podían crear (igual que outras administracións) entidades xurídicas que funcionaban como empresas privadas, aínda que o capital fóra enteiramente público. A xustificación, iso da eficiencia da empresa privada, con menores gastos, máis independencia do poder político, ...é dicir, como se o privado fora de por si mellor que o público para funcionar, e non houbera quebras, ineficiencias, recortes por unha beira e beneficios para outros, clientelismo e aproveitamento das administracións, ... En fin, había a posibilidade de que o público accedera a métodos privados. Tamén de que o público encargara servizos a empresas privadas, desentendéndose da xestión deles e sendo un mero asegurador de que esos servizos se fixeran.
As dúas verquentes anteriores poderían indicar unha privatización, pero son sinxelamente unha desviación de recursos cara ó privado (o segundo) e un camuflaxe interesado o primeiro. Agora haberá esta nova versión, a supervisión do público por entidades privadas. Se viviramos nun mundo perfecto, quizáis non habería nada que obxectar. Pero non é o caso. E ata o de agora, eran as persoas as que tiñan asignado o seguemento, control e variación do poder político (se fixeran efectivas esas funcións ou non). Pero agora resulta que pasan a ser as empresas (contratadas, é dicir, previo pago, coas administracións como clientes, e polo tanto debéndose ó poder político e non ós cidadáns) as que controlarán por lei, sendo así alonxado unha vez máis o control dos cidadáns, aumentando o número de pasos ata chegar ó cidadán, e polo tanto, aumentando a opacidade, diminuíndo a eficacia do sistema administrativo, que ó tempo verá como se queda sen carga de traballo, se lle acusa -unha vez máis- de non traballar e se lle botará as culpas de ineficacia, ...
Sí, é certo, iso non é privatizar os concellos, é permitir que empresas privadas cos seus propios intereses, e non os cidadáns, marquen o camiño a seguir. Mentras, se os concellos son ineficaces, non pasa ren: aplánase o camiño a unha futura reforma. O resto, irá vindo.

20120311

Ribadeo marabilloso: o pozo Mouro no río Lexoso, preto de Remourelle

Ribadeo ten lugares marabillosos. O Pozo Mouro no río Lexoso, preto de Remourelle (aprox. 43º30'30"N, 7º10'9"W) é un deles. A visitar en particular estes días, recén arrasada a zona de acceso coa tala de eucaliptus e posterior plantación, facilitando a chegada ata a zona da fervenza e do pozo. As fotos non dan fe abondo.
Vista da fervenza e Pozo Mouro, dende o fin do camiño. Pode observarse certo desorde na parte inferior esquerda da foto debido ás cortas de eucaliptus, que deixan pelado o monte de a superficie en terra e pedra.
Un eucalipto recén plantado á beira do camiño de acceso. Máis abaixo háinos no que debera ser o medio do camiño, que no futuro evitará que se poda chegar ata o Pozo Mouro de non procurar outra vía.
O camiño aberto ampliamente, coa fervenza ó fondo.
Os restos non recollidos do arrase e posterior plantación están por calquera parte. Incluíndo botellas, bandexas de plantóns ou aínda neumáticos.
A continuación, dous vídeos da zona. Un, dende o lugar de onde está tomada a primeira foto, e outro, dende o pé do río.


Prezos Ribadeo 2012

Entre os moitos indicadores de como vai a cousa (a 'economía' en sentido amplo) están os prezos dos locais comerciais. Por aquelo do ladrillo e o movemento de cartos que representou a compra/venda de casas, estes anos falouse moito máis dos prezos dos pisos, pero hoxe na Voz de Galicia José Alonso fai un repaso a prezos e alquileres. Un resume:
R. Reinante: 20 m2 - 450 €/mes (22,5 €/m2mes, alquilado)
R. San Roque: 40 m2 - 500 €/mes (12,5 €/m2mes, por alquilar)
R. Transversal: 100 m2 -145 000 € para venda (145 €/m2)
Paralela a Rosalía de Castro: 750 m2 - 5 €/m2mes (ou 680 €/m2 para venda)
Claro que o prezo depende de máis circunstancias que o sitio xenérico. Non é o mesmo unha zona dunha rúa que outra, ou ir na procura dun local pequeno e atopar só grandes dispoñibles, ou viceversa. Pero aínda así, os datos da nova son unha indicación valiosa de como anda o mercado de baixos e a actividade comercial, o pulso económico da vila.

20120310

Unha curiosidade histórica relacionada con Ribadeo

A casa de Lamas: http://www.terraetempo.com/artigo.php?artigo=2240&seccion=13&typNe=17%3A56%3A40

Nota de prensa de O Tesón sobre o ciclo de charlas 'indignados'

AVV O Tesón
Nota de prensa

Ribadeo, 20120310

A AVV O Tesón comezou o venres 9 un novo ciclo de catro actividades de cine forum co nome xenérico de 'Indignados'.

A primeira película comentada foi Taking Root ('Collendo raíces'), a historia do movemento 'cinturón verde' e Wangari Maathai, premio Nobel da Paz, que logrou cambiar a conciencia dun país en relación á natureza e á súa propia cultura, e tivo repercusións sociais, contribuíndo ó cambio de política e de goberno en Kenia.

A participación, que se situou nas trinta persoas, foi importante sobre todo polo intercambio de ideas que se mantivo no foro final, imposible de resumir nunhas poucas liñas máis aló da expresión de satisfacción dos asistentes ou a cita dalgún tema tratado, como a información recibida do movemento cinturón verde e a que se puido palpar na película, a consideración da muller ou a sostibilidade alimentaria e o acaparamento de terras a nivel mundial.

O ciclo continúa o próximo venres no mesmo lugar, o Salón de Actos da Casa do Mar de Ribadeo, e á mesma hora, as 20:00, coa proxección de “Una verdad incómoda”, película documental de Al Gore sobre o quencemento global, que cerra a parte máis medioambiental do ciclo, e sará continuada por Inside Job e La doctrina del shock, ambas sobre temas sociais.

Calquera dos venres, a actividade, de participación libre e gratuíta, consistirá nunha pequena charla presentando a película, o pase correspondente, unha animación á posta en común e a propio foro de ideas e sentementos sobre a temática.

Lémbase que ó igual que os anteriores ciclos promovidos pola asociación veciñal, este desenvolverase en catro fins de semana seguidos. As próximas proxeccións terán lugar os venres 16, 23 e 30 de marzo.

Adxúntase unha foto do evento.

Vista parcial dun momento da proxección

20120309

Cartel da semana santa

Juan Estevez, pola Comisión da Semana Santa (naturalmente, a menor resolución e tamaño ...)

A modo de lembranza: o que din as normas sobre toponimia do porto e ría de Ribadeo

Tomado de "Toponimia: Normas para el MTN25. Conceptos básicos y terminología", "Publicación Técnica núm. 42; Dir. General del IGN" (MTN25 = Mapa Topográfico Nacional a escala 1:25.000):
pp. 45-46: "2.2.2. Puertos autonómicos grandes
Puertos marítimos de titularidad autonómica de gran extensión, ya sean comerciales, pesqueros o deportivos.
La fuente de información para conocer sus nombres es el organismo competente de cada Comunidad Autónoma. Si el nombre normalizado es monolingüe en lengua diferente al castellano, no se añadirá el genérico en castellano, ya que la gestión y denominación de estos puertos es de competencia autonómica exclusivamente.
Ejs.: Puerto de Barbate, Port de Palamós, Porto de Ribadeo."
p. 55: "4.1.2. Ríos de más de 90 kilómetros y rías medianas
Ejs.: Río Arlanza, Río Jarama, El Segre, Río Tormes, Ría de Corcubión, Ría de Ribadeo, Ría de Mundaka/Mundaka Itsasadarra."

20120308

Sobre o expolio no templo parroquial de Cedofeita, artigo de José Mª Rodriguez

EXPOLIO DEL PATRIMONIO RELIGIOSO DE CEDOFEITA

Parece ser que el templo parroquial de Cedofeita, en el concejo de Ribadeo, ha sido víctima recientemente de un grave expolio patrimonial. Algunas de las antiguas y valiosas imágenes que adornaban sus retablos, sustraídas de sus hornacinas, han sido dolosa y fraudulentamente sustituidas por otras de plástico. Muchos otros objetos de culto, como cruces, candelabros, etc. además de antiguos y artísticos muebles de madera han desaparecido del templo. Y hasta parece que las pequeñas cuentas bancarias, fruto del sacrificio de las aportaciones de los feligreses se han volatizado. Parece ser que estos hechos coincidieron en el tiempo con similares sucesos ocurridos en otros templos de esta comarca, de algunos de los cuales se dio cuenta en la prensa.
Desde el dolor y la pena que estos hechos producen en el corazón de quienes nos sentimos sentimental y vitalmente unidos a este templo por nuestro origen nos preguntamos sobre las acciones que se van a tomar al respecto por quienes ejercen la responsabilidad de velar por nuestro patrimonio religioso. ¿Qué actuaciones ha emprendido el responsable del patrimonio diocesano en nuestra diócesis para esclarecer lo sucedido y recuperar las imágenes y objetos desaparecidos? ¿Se ha presentado alguna denuncia sobre este expolio ante la guardia civil o la autoridad judicial para aclarar lo sucedido y tratar de recuperar los bienes que faltan? ¿O se pretende, quizás, invocando una falsa prudencia y pudor, ocultar este expolio a los ojos de la gente y dejar así profanados los sentimientos de los feligreses de Cedofeita y quebrantado su patrimonio, herencia de sus antepasados?
Se desconoce tanto el valor como el número de los objetos sustraídos. Se impone verificar y comprobar la existencia del patrimonio artístico y cultural de los objetos de ese templo reflejado en los inventarios. En el Inventario del Patrimonio Artístico de España, correspondiente a la provincia de Lugo, publicado por el Ministerio de Cultura, figura, sin duda, la relación y descripción de todos los objetos e imágenes de esta parroquia. No es exigir demasiado a quien tenga por misión velar por el patrimonio religioso de esta diócesis que verifique la existencia de los objetos e imágenes relacionados en el mencionado inventario y que actúe en consecuencia, poniendo en conocimiento de quien corresponda, la Guardia Civil, los resultados para su investigación.
Los feligreses necesitan conocer la verdad de todo lo sucedido. Y, sobre todo, necesitan que se pongan en marcha los medios necesarios y adecuados para recuperar lo que les pertenece y lo que a lo largo de tantos años ha contribuido a configurar su vida y sus sentimientos religiosos. La ocultación de los hechos, además de lesiva para los derechos de los vecinos de Cedofeita, resulta nociva para la propia Iglesia, como bien ha demostrado la ocultación de otras lacras.
José Mª Rodríguez

Riqueza galega

Contas polo alto: Imaxínate que vas contando, segundo a segundo, os segundoa da túa vida. 86 400 ó día, algo menos de 32 millóns ó ano ... para unha persoa de 70 anos, iso ven representando algo menos de 2 400 000 000 segundos. Pois agora conta que ganas a razón de 10 € cada segundo, dende o primeiro segundo da túa vida. Terías 24 000 000 000 € ... e quedarías abondo por baixo da fortuna que se lle calcula a un galego, Amancio Ortega.
Démoslle a volta. Supoñamos que Amancio Ortega (76 anos), lle quedan 30 anos de vida. Debera gastar máis de 30 € cada segundo para (máis ou menos) acabar coa súa fortuna ... Pero é que ademáis, a fortuna deste home fíxose na segunda metade da súa vida, pois Zara naceu no 1975, co que pode dicirse que por termo medio e dende aquela está a ganar 30 € cada segundo.
Se decidira doar a partes iguais os seus cartos (non creo que o vaia facer, pero ...) entre os mariñáns, teríamos cada un, do recén nado ó máis vello, máis de trescentos mil € máis así, de golpe e porrazo.
Amancio Ortega é o dono de Zara e Inditex. E non imos falar nesta entrada de deslocalizacións (por exemplo) ou da crise do campo galego e mariñán (por poñer outro exemplo). Felicidades, Amancio, chegaches ó 5º posto da lista de máis ricos do planeta! (datos dun noticiario de onte)

20120307

Cando os medios son nova

Cando os medios son nova pode suceder que se esteñan mirando ó seu propio embigo ou que esteñan na picota, e aínda que xisten outras posibilidades, a súa probabilidade é abondo menor.
Hoxe na Voz de Galicia sae unha columna na que os medios se miran ó embigo, pero porque llo sinalaron dende fóra como xeito suave de advertilos de que non gusta o que poñen. Noutra parte da nova aparece algún dato, e certamente non parece que os xornais se pasaran de alarmistas; se cabe, algún titular para vender algo máis, xuzgable de xeito subxectivo, pero punto (por certo que non se trata de eufemismos ou cousas polo estilo). O 'índice de delitos', 36 cada 1000 habitantes, é pequeno en relación a outras zonas, si, pero case duplica a media lucense. E os roubos veñen por oleadas, concentrados. E iso nun momento no que din que se aumentaron moito as detencións, o que indicaría, en contra do que parece afirmar este último dato por solto, que o aumento de delincuentes é maior, e / ou unha variación no seu perfil, pero non unha maior eficacia das forzas de seguridade.
O secretismo da seguridade pode dar sorpresas, pero para ben ou para mal, e moitas veces emprégase en plan político, para administrar a información (como poder en relación a quen non a ten e polo tanto, como exercicio efectivo de dito poder para efectos varios), en troques de facelo só para mellorar a eficacia da seguridade. Non é a primeira vez nin será a última

20120306

De culebrón e teoría da conspiración

Culebrón eclesial é o que se vai pouco a pouco montando coa desaparición de tallas de diversas igrexas do rural ribadense. Non hai tanto dicía nunha entrada que debían ser cautos sobre as acusacións verquidas no sacerdote que daquela levaba as parroquias. Meses despois, a cousa segue. Hai un inventario de hai cinco anos que se trouxo ó caso, e as novas van aparecendo nos xornais pouco a pouco, despois das iniciais máis chamativas tanto en contra como a favor, incluíndo adhesións e ataques en diversos artigos de opinión.
Mentras, a outros niveis non se trata de acusacións a un particular, como no caso anterior, sdenón a un partido, seguindo a regla do bipartidismo: fóra dos dous partidos que se quere facer como alternativos, non existe o mundo. Á noite, na galega comezouse un debate cunha nova versión da teoría da conspiración. Non sei como rematou, pero si que o plantexamento inicial ía a botarlle ó PSOE a culpa de manexar e instigar as manifestacións estudiantís. Non é o único lugar no que vexo tal cousa na última época, pero o denominador común é abondo claro: o pobo, a xente, non sabe nin coñece, e polo tanto, necesita alguén que o dirixa 'externamente' para que ocorra algo como unha protesta e unha oposicion frontal de loita.
Casualmente, onte comecei a ler 'Como nos venden la moto', que trata xa nas súas primeiras páxinas dun tema semellante, a concepción de democracia de niveis, algo asimilable en certo xeito ó 'todo para o pobo, pero sen o pobo' do despotismo ilustrado e que coido ven como anel ó dedo no momento actual da democracia formal española. Podería parecer a primeira vista dunha nova teoría da conspiración en sentido contrario á que se tentaba difundir no parágrafo anterior, pero precisamente explicaría por que non fai falta dita teoría conspirativa.
Por certo que hai algún tempo, por algunha ligazón da rede, cheguei a http://www.sistemaelectoral.es/ sitio web no que se pode xogar cos resultados das eleccións en democracia variando diversos factores de cómputo, de cambio de circunscricións a limitación de procentaxes, pasando por variación de número de representantes, e non deixa de ser interesante o ver algúns resultados que podían terse feito realidade. Ven sendo un oteo a unhas primeiras eleccións con cambio de sistema (está claro que un cambio de sistema produciría variacións máis profundas a medio prazo que de xeito inmediato)