20120327

Preparando a folga

Onte comentei noutro lugar unha presentación gráfica sesgada sobre o resultado das eleccións non como algo político, senón como exemplo de algo para conseguir obxectivos.
Doutro xeito, conseguir obxectivos,é o que se pretende coa folga do 29M. Tanto por parte dos convocantes como dos adheridos como do goberno. Por suposto, a rede está que bota fume. Estánse a recoller datos, explicar que tes dereito a traballar, ...
E mesmo en Ribadeo está convocado un acto o 29 ás 12 diante do concello.
Trátase de extender a protesta, de xeito que inclúa a colectivos que se ven afectados pero que non teñen traballo remunerado e polo tanto non contan oficialmente.
Deixo abaixo o texto definitivo da convocatoria (en galego e castelán), e anuncio que este sitio únese o día 29 á folga, polo tanto non haberá publicación ese día:
-
Imos á folga?
As folgas xerais non se convocan por causas particulares dunha empresa, senón para amosar o rexeitamento do conxunto dos traballadores e a cidadanía ás políticas laborais ou económicas dun goberno. Por iso, cando desde a CEOE se di que a folga convocada para o vindeiro día 29 de marzo é unha folga política, desde a Asemblea da Mariña-Occidente estamos de acordo: é unha folga contra a política laboral do actual goberno.
O que sucede é que o movemento 15M non se asusta da verba “política”, dado que precisamente a nosa intención é a de non deixar a política nas mans dos profesionais da política. Levamos xa máis de dez meses pedindo aos políticos transparencia e aos cidadás participación, e nesta ocasión non vai ser diferente. Os nosos movementos non dependen de quén convoca ou quén asiste a un acto. Unha cidadanía maior de idade pode avaliar cada situación e posicionarse fronte a ela cun discurso propio, coincidindo ás veces con uns e outras con outros, sen tutelas nin coacións dos diferentes actores.
Hoxe nos enfrontamos á reforma laboral presentada polo goberno. A súa proposta baséase na filosofía de que facilitar a xestión das empresas polos seus propietarios á súa vontade facilitará a creación de emprego, non dubidando para iso en eliminar os dereitos dos traballadores, permitindo que se unha empresa gaña menos que antes (hoxe, todas) ou simplemente pensa que vai pasar, poida despedir barato aos seus traballadores, ou baixarlles o salario unilateralmente; cas empresas poidan mover á xente onde e cando queiran, poidindo despedir barato a quen non estea disposto, que se poidan contratar xoves por un ano con despido libre ou que os incrementos salariais acordados polos sindicatos e a patronal poidan en caso de necesidade deixar de aplicarse nunha empresa en dificultades. Unha tras outra, medidas que facilitan o despedimento e a rebaixa dos dereitos e favorecen ao empregador.
Din que con esta reforma trátase de crear emprego, pero despois din que este non vai crearse até que medre a economía. É dicir, que non vai crear emprego, que o emprego o xenera o crecemento, o mesmo que cando se creou emprego fai oito anos, coa anterior lexislación laboral.
Tamén din que se trata de que nunha futura crise non se despida aos traballadores, senón que se poidan repartir empregos e salarios dentro da empresa, pero iso foi precisamente o que acordaron en xaneiro empresarios e sindicatos, sen necesidade de abaratar o despedimento, antes de aproba-la reforma.
Os máis deles pensan ca reforma vai axudar aos empresarios a competir con produtos máis baratos no mercado internacional, pero non falan do que vai supoñer a baixada dos salarios para os pequenos comercios e empresas que venden os seus produtos e servizos no mercado local.
Desde a Asemblea Cidadá denunciamos que:
1. A reforma laboral vai supoñer unha baixada xeralizada dos salarios, e así unha merma da nosa capacidade adquisitiva, polo que as empresas que venden os seus produtos na nosa comarca verán baixar as vendas, o que vai reducir á súa carga de traballo e incrementa-lo noso desemprego.
2. A estratexia da rebaixa salarial para competir no mercado europeo (o noso mercado) non pode triunfar se vai ser a mesma en tódolos países da UE, indo quedar simplemente na destrución do sistema europeo de benestar.
3. En definitiva, apoiar esta reforma é optar por un sistema económico global no que os traballadores vivan cada vez peor, para que a riqueza siga a acumularse nas mans do 0,1% da poboación, dos banqueiros, dos executivos das grandes multinacionais e dos líderes dos grandes partidos políticos que lles serven de coartada.
Por iso desde aquí queremos chamar a tódolos cidadás á participar na folga, pero non quedándose na casa, senón deixándose ver nos diferentes actos que se propoñan o vindeiro xoves 29, para facer patente o noso desacordo coa reforma. Para que non digan que non fumos traballar porque os piquetes nolo impidiron. Chamamos tamén ás mulleres e homes que traballan na casa, cuxo
esforzo parece que non existe por non ter un salario, para que rexeiten unha reforma que vai a obrigalos a traballar tamén fóra da casa pola baixada dos salarios. Chamamos aos parados, para que levanten á súa voz contra unha reforma que vai condealos a traballar gratis para a adminisitración se non aceptan rotar en traballos precarios “se é preciso en Laponia”.
Chamamos a quen ten emprego e ao quen non o ten para que loiten xuntos, porque a unión fai a forza, e hai que parar esta estratexia de enfrontarnos uns cos outros que só pretende que non vaiamos na procura dos auténticos culpables nin das verdadeiras solucións.
Contra unha reforma política, unha folga política. Por suposto: os cidadás facendo política, de xeito transparente e sen intermediarios.
Porque as cousas importantes é mellor facelas un mesmo.
Invitamos a todo mundo a acudir o xoves 29 ás 12 da mañá diante do Concello de Ribadeo.
Asemblea Cidadá da Mariña-Occidente
-
¿VAMOS A LA HUELGA?

Las huelgas generales no se convocan por causas particulares de una empresa, sino para manifestar el rechazo del conjunto de los trabajadores y la ciudadanía a las políticas laborales o económicas de un gobierno. Por eso, cuando desde la CEOE se dice que la huelga convocada para el próximo 29 de marzo es una huelga política, desde la Asamblea del Occidente-Mariña estamos de acuerdo: es una huelga contra la política laboral del actual gobierno.
Lo que ocurre es que el movimiento 15M no se asusta de la palabra “política”, dado que precisamente nuestra intención es la de no dejar la política en manos de los profesionales de la política. Llevamos ya más de diez meses pidiendo a los políticos transparencia y a los ciudadanos participación, y en esta ocasión no va a ser diferente. Nuestros movimientos no dependen de quién convoca o quién asiste a un acto. Una ciudadanía mayor de edad puede respaldar cada situación y posicionarse frente a ella con un discurso propio, coincidiendo unas veces con unos y otras con otros, sin tutelas ni coacciones de los diferentes actores.
Hoy nos enfrentamos a la reforma laboral presentada por el gobierno. Su propuesta se basa en la filosofía de que facilitar la gestión de las empresas por sus propietarios a su voluntad facilitará la creación de empleo, no dudando para ello en eliminar los derechos de los trabajadores, permitiendo que si una empresa gana menos que antes (hoy, todas), o simplemente prevé que esto pueda ocurrir, pueda despedir barato a sus trabajadores, o bajarles el salario unilateralmente; que las empresas puedan mover a la gente donde y cuando quieran, pudiendo despedir barato a quien no está dispuesto, que se puedan contratar jóvenes por un año con despido libre o que los incrementos salariales acordados por los sindicatos y la patronal puedan en caso de necesidad dejar de aplicarse en una empresa en dificultades. Una tras otra, medidas que facilitan el despido y la pérdida de los derechos y favorecen al empresario.
Dicen que con esta reforma se trata de crear empleo, pero a la vez dicen que éste no va a crearse hasta que crezca la economía. Es decir, que no va a crear empleo, que el empleo lo genera el crecimiento, igual que cuando se creó empleo hace ocho años con la anterior legislación laboral.
También dicen que se trata de que en una futura crisis no se despida a los trabajadores, sino que se puedan repartir empleos y salarios dentro de la empresa, pero eso fue precisamente lo que acordaron en enero empresarios y sindicatos, sin necesidad de abaratar el despido antes de aprobar la reforma.
La mayoría piensan que la reforma va a ayudar a los empresarios a competir con productos más baratos en el mercado internacional, pero no hablan de lo que va a suponer la bajada de los salarios para los pequeños comercios y empresas que venden sus productos y servicios en el mercado local.
Así las cosas, desde la Asamblea ciudadana Occidente-Mariña denunciamos que:
1. La reforma laboral va a suponer una bajada generalizada de los salarios y una merma de nuestra capacidad adquisitiva, por lo que las empresas que venden sus productos en nuestra comarca verán disminuir sus ventas, lo que hará que se reduzca su carga de trabajo incrementando así nuestro desempleo.
2. La estrategia de la rebaja salarial para competir en el mercado europeo (nuestro mercado) no puede triunfar si va a ser la misma en todos los países de la UE, yendo simplemente a parar en la destrucción del sistema europeo de bienestar.
3. En definitiva, apoyar esta reforma es optar por un sistema económico global en que los trabajadores vivan cada vez peor, para que la riqueza siga acumulándose en las manos del 1% de la población, de los banqueros, de los ejecutivos de las grandes multinacionales y de los líderes de los grandes partidos políticos que les sirven de coartada.
Por eso desde aquí queremos hacer un llamamiento a todos los ciudadanos a participar en la huelga, pero no quedándose en casa, sino dejándose ver en los diferentes actos que se proponen el próximo jueves 29, para hacer patente nuestro desacuerdo con la reforma. Para que no digan que no fuimos a trabajar porque los piquetes nos lo impidieron. Hacemos un llamamiento también a las mujeres y los hombres que trabajan en su casa, cuyo esfuerzo parece que no existe por no tener un salario, para que rechacen una reforma que va a obligarlos a trabajar también fuera por la bajada de los salarios. También a los parados, para que levanten su voz contra una reforma que va a condenarlos a trabajar gratis para la administración si no aceptan la movilidad en trabajos precarios “si es preciso en Laponia”.
Hacemos este llamamiento a quien tiene empleo y a quien no lo tiene, para que luchen juntos, porque la unión hace la fuerza, y hay que parar esta estrategia de enfrentarnos a los unos con los otros que solo pretende que no busquemos a los auténticos culpables ni las verdaderas soluciones.
Contra una reforma política, una huelga política. Por supuesto: los ciudadanos haciendo política de forma transparente y sin intermediarios.
Porque las cosas importantes es mejor hacerlas uno mismo.
Invitamos a todo el mundo a acudir el jueves 29 a las 12:00 de la mañana frente al ayuntamiento de Ribadeo.

Asamblea Ciudadana del Occidente-Mariña.
-
Outras entradas no blog: Borrador do comunicado
Algunha viñeta propia

Ningún comentario: