20120327

Convocatoria dun pleno extraordinario para mañá 28 de marzo de 2012

Sobre o plan de axuste do Concello, como xa estaba anunciado, e aparece notificado na web do concello, coa convocatoria íntegra en Cronica 3:

NOTIFICACIÓN DE CONVOCATORIA DE SESIÓN PLENARIA
O Sr.Alcalde-Presidente usando das atribucións que lle confire o art. 21.1 c) da Lei 7/85 por Decreto desta data resolveu convocar ao Pleno do Concello para celebración de sesión para o día e hora que de seguido se expresa, sendo os asuntos comprendidos na Orde do día os
que se indican:
PLENO EXTRAORDINARIO URXENTE
LUGAR: Casa do Concello.
DATA:
28 de marzo de 2012.
HORA: 20,15 horas.
O que notifico a Vé. de orde do referido Sr.Alcalde para que concurra á sesión e, no caso de non poder asistir, se excuse
xustificadamente coa anterioridade oportuna ante a Alcaldía, co fín de non incurrir nas sancións do art. 78 da Lei 7/1985, de 2 de abril. Espero
da súa atención se sirva devolverme o duplicado da presente co seu recibín, para constancia.
Ribadeo, 26 de marzo de 2012..
O SECRETARIO ACCTAL.
Asdo./ FIDEL MAAÑÓN LÓPEZ.
ORDE DO DIA
1.-Pronunciamento do Pleno sobre a urxencia da presente sesión que ven dada pola necesidade de aprobar antes do 31 de marzo de 2012 o Plan de axuste previsto no art. 7 do R.D. 4/2012, de 24 de febreiro, e a imposibilidade material de presentarlo con anterioridade.
2.-Plan de axuste previsto no art. 7 do R.D. 4/2012, de 24 de febreiro polo que e determinan obrigas de información e procedementos para establecer un mecanismo de financición para o pago aos proveedores das entidades locais

Ningún comentario: