20090430

Nota de prensa sobre a liña de alta tensión

PROMESAS E REALIDADES No momento de escribir estas liñas xa pasaron once dias dende que rematou o prazo de presentacions de alegacions ao proxecto de subestación electrica. O proxecto da liña de alta tension segue sen sair a exposición publica, pero xa se coñece porque BEGASA mandou aos seus apoderados polas casas a negociar cos veciños, que, por certo, rexeitaron masivamente a negociacion. Agora gustariame poñer a moviola: O dia 31 de decembro de 2008, 163 veciños presentaron un escrito no concello solicitando información. Este escrito non prantexaba a mais minima critica da actuación municipal (entre outras cousas porque se descoñecia). O dia 5 de Xaneiro o Sr. Alcalde resposta aos veciños na paxina web do concello. Agora imos a prescindir da ultima frase de ese escrito onde fai referencia ao que “pretenda azuzar a rio revolto”. Imos lembrar somente as promesas : “… cumprir coa normativa de distancias dos núcleos de poboacion…se fixera a maxima separacion posible…” “…agardamos recibir nos vindeiros dias… se podera avaliar …” “e se tera que informar por si algunhas cousas que non se axusten a esa normativa” e mais adiante: “… polo tanto o noso criterio e defender aos veciños sempre…”. Como vemos, suprimindo esa frase insultante, temos un alcalde que se preocupa dos veciños, que agarda avaliar o proxecto, cando o teña (xa o tiña dende un ano antes pero non o sabiamos), que o seu criterio e defender aos veciños sempre etc. O proxecto de subestación estivo a exposición publica dende o 19 de Marzo ata o 21 de Abril (anque en realidade no concello de Ribadeo faltaba gran parte da documentación). Agora podemos preguntarnos: ¿Qué fixo o Sr. Alcalde nestes tres meses para defender os intereses dos veciños, como se comprometeu por escrito o dia cinco de Xaneiro? E ¿Qué fixo no periodo de exposición publica? ¿Leu o expediente? ¿Fixose esa avaliacion prometida? ¿Cumprese a normativa cas distancias no caso da subestación?¿Presentou algunha alegación? ¿Tomou conta da enorme preocupacion social pola alta tension?. ¿Esta dacordo co proxecto de subestación? ¿Parecelle correcto que saia a exposición publica unha subestación sen lineas de entrada nen de saida? ¿Pensa que esta documentada a utilidade publica do proxecto e a ocupación do monte comunal? ¿Pensa que se poderia discutir e avaliar o posible soterramento?. Agora rematou o prazo de alegacions e pasou o tempo das promesas e das palabras. Si o Sr. Alcalde, como prometeu, pensaba defender os intereses dos veciños tera estudado estas preguntas e as suas respostas e moitas mais cousas que nos non sabemos, porque para eso esta liberado e conta con moitisimos mais medios que o movemento veciñal. Tera presentado algunha alegación, porque todo proxecto e mellorable. Pero as declaracions dos responsabeis municipais, como se pode apreciar a diarionon van por ese camiño desgraciadamente. Hoxe, once dias despois de rematalo periodo de exposición publica da subestación non se cumpliu unha sola das promesas escritas do polo Sr. Alcalde o dia cinco de Xaneiro. A realidade e que a estas alturas da xogada os abogados de BEGASA xa teñen copia das nosas alegacions, que estudian punto por punto para rebatilas. Porque unha cousa son as promesas e outra as realidades. Evaristo Lombardero Rico

Ningún comentario: