20090219

XUNTANZA DE VECIÑOS AFECTADOS POLA LIÑA DE OUTA TENSION

Nota de prensa recibida.
O pasado luns, 16 de Febreiro, celebrouse unha nova xuntanza de veciños afectados pola liña de outa tension que proxectan o concello de Ribadeo, BEGASA, a conselleria de Industria e SEPES. En realidade deberamos decir “presuntamente” afectados, porque o trazado da liña segue a ser un secreto.
Nesta xuntanza trataronse varios temas, cruzouse información e dedicouse un bo anaco de tempo a analizar o convenio subscrito polas catro entidades devanditas o dia 31 de Xullo de 2.008.
Imos comentar alguns puntos dos que ali se trataron en relacion con este convenio.

O convenio foi redactado na Conselleria de Industria, como se desprende do anagrama que encabeza o documento.
O punto primeiro expon que o concello e SEPES proxectan o poligono industrial, con unha “demanda enerxetica estimada de 5 MVA”.
O punto segundo destaca que BEGASA ten o monopolio no sector electrico, se ben manifesta “non ter capacidade suficiente” para o poligono industrial. Ademais requirese unha subestación electrica de 40 MVA e unha liña electrica “de alta tension”… cuxo custo total estimado e de 6 millons de euros.
Mais adiante recollense as seguintes “estipulacions”:
1ª…. Os proxectos, xestion de permisos e construccion das instalacions electricas iniciaranse no ano 2.008 e a execucion das obras levarase a cabo durante os anos 2.009 e 2.010.
2ª A Xunta de Galicia outorgara… unha subvencion economica “a fondo perdido” ata un 30 %...do custo real…
O Concello de Ribadeo comprometese a “facilitar” a tramitación administrativa das licenzas que permitan un rapido desenvolvemento do proxecto.
SEPES… aportara 1.400.000 euros.
BEGASA achegara o financiamento restante…
3ª … constituirase unha Comision Mixta de Seguimento …entre os catro socios do proxecto.
4ª BEGASA… realizara os proxectos… No caso de que variaren substancialmente as condicions inicialmente previstas para os proxectos, que poidan afectar negativamente as condicions de rendibilidade ou aos prazos de execucion, propoñeranse as actuacions alternativas na comision de seguimento.

Comentarios:

1º O poligono precisa 5 MVA, pero a subestación tera 40. Sobre o voltaxe do tendido non se di nada, pero o alcalde fixo declaracions falando de 136.000 voltios. Eso deberon decirllo tomando café, porque, oficialmente non sabe nada…

2º O convenio fala textual e repetidamente dunha “liña de alta tension”, pero o Sr. Alcalde ten escrito repetidamente que se trata dunha liña de “media tension” (vexase a paxina web do concello).

3º A Conselleria de Industria aportara o 30 % do custe real da obra. Ou sexa compromete, como minimo, 2 millons de euros, de fondos publicos, sen saber nada do proxecto, tal como nos respostou no escrito recibido o dia 31 de Xaneiro.

Ningún comentario: