20090203

Complemento

Despois de deixar unha nota sobre o pleno pasado, e sere xa publicada a acta, copio ó trozo sobre a polémica da praza de abastos que comentaba:
"Por parte do Sr.Rivas Alvarez, de UPRI, se manifesta que quere comentar que
a Ordenanza T19 da Praza de Abastos, considera que era conveniente que se
deixase pendente para que non houbese mais atrasos administrativos, por se
hai que facer algunha modificación, e que é unha cousa que quere poñer sobre
a mesa.
Deliberase á vista da proposta do Sr.Rivas Alvarez sobre o carácter da mesma
e a súa eventual votación.
Por parte do Sr.Alcalde se contesta ao Sr.Rivas Alvarez que está equivocado e
que as Ordenanzas son para cumprir mentres que existen, e cando non, se
derrogan e se aproban outras, pero non se suspenden porque sí, e non ten
sentido o que dí o Sr.Rivas e que o dí para que conste.
O Sr.Rivas Alvarez dí que conste.
Por Secretaría se manifesta que se se quere ter en consideración a proposta
do Sr.Rivas Alvarez como unha enmenda “in voce” compre que se efectúe
primeiro a votación da mesma e despois a do ditame da Comisión.
Pasada a votación a proposta do Sr.Rivas Alvarez, de deixar sobre a mesa a
aprobación da Ordenanza T19, obtén dous votos a favor e once en contra."
Coido que é un dato a considerar ante a continuación das diversas manobras sobre o cobro do sitio ós mercaderes e as diversas posturas que se barallan e que saen periódicamente na prensa.
realmente, a lectura das actas que via sacando a web do concello pode dar moito de si, en particular se se lle vai collendo un pouco o fío (as primeiras veces, é normal estar totalmente despistado, e aínda despois, co sistema de parobación de cuestións, chégalle...)

Ningún comentario: