20090211

... algo sobre electromagnetismo, contaminación, INFORMACIÓN

A DIRECTIVA COMUNITARIA 4/03 DE INFORMACION MEDIOAMBIENTAL

DI O SEGUINTE:

Art 1: Os obxectivos da presente Directiva son:

a) garantilo dereito de acceso a información mediomabiental que obre en poder das autoridades publicas e de outras entidades no seu nome (1) …

b) garantir que, de oficio, a información mediomabiental se difunda e se poña a disposición do publico…

Art 2: Definicions

1.- Informacion medioambiental: Toda información en forma escrita, visual, sonora, electronica ou en cualquera outra forma material sobre:

b) factores como sustancias, enerxia, ruido, radiacions, … emisions…e outras liberacions no medio ambiente…

c) medidas (incluidas as medidas administrativas) como politicas, normas, plans, programas, acordos…e actividades que afecten ou podan afectar…

f) estado da saude e seguridade das persoas…

2.- Autoridades publicas:

a) o Goberno ou calquera outra Administración publica, nacional, rexional ou local…

c) calquera outra persoa fisica ou xuridica que … preste servizos publicos relacionados co medio ambiente…

5.- Solicitante: toda persoa fisica ou xuridica que solicite información…

Art 3: Acceso a información medioambiental previa solicitud

2. …a) a información facilitarase tan pronto como sexa posible e ao mais tardar no prazo de un mes…

b) no prazo de dous meses … se o volumen e a complexidade da informacion son tales que resulta imposible cumplir o prazo de un mes…

Ata aquí a reproducción literal dalguns parrafos da DC 4/03. Recomendamos ao lector interesado que baixe a directiva e comprobe que non engadimos nen adornamos unha letra ao que ten lexislado a UE e lembramos que as directivas comunitarias son de obrigado cumprimento para os paises membros, incluida a administración local, aos dous anos da sua publicación. Tamen de desprende claramente do texto que as entidades, como BEGASA, que actuan en nome da administración e prestan sevizos relacionados co medio ambiente estan incluidos nesta norma. Non o di literalmente, pero resulta de caixon, que os veciños deben dirixirse as autoridades publicas para requerir información e estas xestionala … tan pronto como sexa posible… que para eso estan. Ou sexa levantar o telefono que leva apenas uns segundos.

A esto conven engadir que a exposición publica dos proxectos foi un invento da dictadura de Primo de Rivera, ala polos anos vinte do seculo pasado. Este modelo de participación veciñal e o que hoxe nos ofrecen o concello de Ribadeo, a conselleria de Industria e a conselleria de Medio Ambiente. Ningun parecido co que eles piden cando estan na oposición. Para presentar unha alegación hai que contratar abogados, enxeñeiros e tecnicos expertos en medio ambiente, o cal leva moito tempo e costa moitos cartos, simplemente para demostrar o que entra polos ollos da cara. BEGASA xa ten eses equipos entre o seu persoal, pero ademais conta con fondos publicos e subvencions. As consellerias tamen contan con persoal especializado, pero a sua funcion e asesorar aos gobernos e non aos veciños, e buscar os intríngulis da lei para darlle todo tipo de facilidades as grandes empresas. ¿Porqué, se non, se negan a dar a informacion que despois filtran aos medios?.

Finalmente debemos informar que temos unha copia do convenio secreto asinado o dia 31 de xullo de 2.008 polo Concello de Ribadeo, BEGASA, o Conselleiro de Industria e o Directo Xeral de SEPES e non hai unha sola letra que faga referencia aos veciños nen as distancias as casas. Ese era o momento de poñer as condicions, negro sobre blanco, ben claras e por escrito. E non sair agora, como fai o alcalde, con dixome dixome…

(1) Nota do autor: Lease BEGASA (ou sexa a multinacional EDEL).

Ningún comentario: