20110210

Visto no BOP

Despois do último pleno, quedeime a esperar o comezo da tempada de alegacións do regulamento de participación cidadá. Nada saiu ata hoxe do tema ... nos medios locais. Si que saiu, xa o día 1 de febreiro, no BOP de Lugo, p.24, a nota correspondente:
"Anuncio
En cumprimento do disposto no artigo 49 da Lei 7/1985 de 2 de abril, modificada pola Lei 11/1999, faise público que o Concello Pleno en sesión celebrada o 17 de xaneiro de 2011 prestou aprobación inicial ao Regulamento de Réxime Orgánico de Participación Cidada do Concello de Ribadeo.
De conformidade co indicado sometese a información pública durante o prazo de trinta días hábiles contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no B.O.P. de Lugo. Durante dito período as persoas interesadas poderán examinalo nas Oficinas da Secretaría Municipal e presentar, no seu caso, as reclamacións ou alegacións que estimen oportunas. De non se presentar reclamacións ou alegacións ao mesmo entenderanse automáticamente aprobado de xeito definitivo.
Ribadeo, 19 de xaneiro de 2011.- O ALCALDE, FERNANDO SUÁREZ BARCIA
O SECRETARIO XERAL, MANUEL J. DIAZ SÁNCHEZ."
Dáse a circunstancias que na mesma páxina, anteriores e seguintes, hai outras cousas relacionadas co mesmo pleno (polo que é bo tomar nota do boletín):
* EXP. PUBL. APROB. DEF. MODIF. ORD. DE AXUDA NO FOGAR (PAG. 23, R. 0333)
* APROB. INICIAL REGUL. PARTICIPACIÓN CIDADÁ (PAG. 24, R. 0334)
* APROB. INICIAL PROX. EDUC. E REG. DE R. INTERNO PARA E. M. DE MÚSICA E DANZA (PAG. 24, R. 0335)
* EXP. PÚBLICA EXP. DESAFECTACIÓN PARCELA (PAG. 24, R. 0336)
* EXP. PÚBLICA C.URBANÍSTICO CON EMPR. CONIPROMA … (PAG. 25, R. 0337)
* EXP. PÚBLICA CONV. URBAN. CON CONIPROMA E PROM. JULIO Y ANSELMO (PAG. 25, R. 0338)
Voltando ó tema, resulta que se ve o aviso de que está xa en periodo de alegacións, pero ... polo momento hai que ir ó concello velo. Resulta que a única cousa que se lle aceptou á proposta da Mesa de asociacións foi precisamente relativa ó anuncio na web... e no pleno quedou a desastrosa redacción (falando en termos de escritura, non xa de gusto social ou político) anterior, desformatada e á que, no mesmo pleno, é dicir, despois de pasar por comisión, aínda se lle axustou que había que cambiar un 'Santiago' por un 'Ribadeo'.
Respecto das moitas moidificacións que coido que o texto inicialmente aprobado debera ter, esperarei ás alegacións de O Tesón para facer un comentario sobre o tema.

Ningún comentario: