20100413

Unha obra de 1M€

Hai xa uns días que via a páxina web do concello se pode ver o prego de condicións para a realización da travesía ribadense, o tramo cedido por fomento. Xa está fóra de prazo para presentación de documentación (26 días que remataron antes de velo eu na web do concello), despois de axuste e tratamento do tema no pleno de xaneiro. Pero non deixa de ser unha curiosidade a follear, tanto en conxunto como en apartados particulares, como o da solvencia (técnica e financieira), os criterios de adxudicación (70 puntos para a mellora da proposta de fomento, indicadas noutro punto, e só 2 para a mellora no prezo) ou o método para a súa valoración, ou a constitución dunha garantía provisional de 30 000 € antes de o envío da documentación ó concurso para optar ó contrato.

Ningún comentario: