20100205

Nota de prensa da plataforma sanitaria

A EXECUTIVA DA PLATAFORMA EN DEFENSA DA ÁREA NORTE E DA SANIDADE PUBLICA, tivo onte día 4 de febreiro as 17,30h unha reunión con membros da Consellería de Sanidade.
Asistentes:
Pola Plataforma: Pilar Méndez, Ramón Vázquez Andrade, Rosa López, Fátima Rodríguez Moreda.
Pola Consellería: Ángel Facio Villanueva (Subdirector Xeral de Planificación e Ordenación Asistencial), Mercedes Carrera Viñas (Subdirectora Xeral de Desenvolvemento e Seguridade Asistencial), Luis Verdes (Xerente da Área Sanitaria de Ferrol). Ás 18h30 incorporouse a Conselleira de Sanidade, Pilar Farjas Abadía.
Inicio da reunión: exposición dunha serie de cuestións por parte dos representantes da Plataforma a fin que os representantes da Consellería deran as oportunas respostas.
1. En relación ó ORGANIGRAMA da área sanitaria norte, iniciase cunha exposición da actual situación do mapa sanitario, tanto a nivel de asistencia primaria (toda a provincia de Lugo) como a nivel de asistencia especializada (A Mariña).
- as áreas sanitarias non van variar. O que varía é o modelo de organización, pero non se modificarán demasiadas cousas.
- a proposta do modelo organizativo de coordinación sanitaria notificarase ós interesados e colgarase na web do SERGAS para que se fagan as oportunas alegacións. Aínda se está traballando neste tema.
- insistencia no marco normativo que hai que respectar (Lei 8/2008 de Saúde de Galicia).
- aínda que se estableza un sistema de xestión integrada, haberá dous niveis orzamentarios: un para atención primaria e outro para atención especializada.
Neste momento incorpórase á reunión a Conselleira de Sanidade quen, na súa exposición e a preguntas da Plataforma, afirma o seguinte:
- co novo modelo de ordenación búscase a promoción e mellora do Hospital da Costa
- preténdese que sexa o profesional do centro “grande” (Lugo) o que se mova ó “pequeno” (Burela).
- a carteira de servizos non solo se manterá, se non que se ampliará
- a Área Norte terá xerencia propia, será unha xerencia integrada polo que se xestionará a asistencia primaria e a asistencia especializada polo mesmo xerente de área.
- a xerencia de Burela terá un presuposto propio independente de Lugo
- da “superxerencia” de Santiago dependerán as xerencias das áreas sanitarias, haberá unha xerencia única/integrada en cada área dependente de Santiago.
A XERENCIA INTEGRADA DE ÁREA NORTE TERÁ PLENA AUTONOMIA NA XESTIÓN DE RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS: O CENTRO DE GASTO ESTARÁ EN BURELA.
Esta plataforma estará vixiante para que estas declaracións da Sra. Conselleira se cumpran tal e como ela as manifesta.
Burela, 5 de febreiro de 2010
* Algunhas referencias anteriores no blog: 1, 2, 3, 4 ...

Ningún comentario: