20100220

Asamblea de O Tesón

Está convocada para hoxe sábado 20 de febreiro, cunha convocatoria que di:
"
Pola presente comunicación, convócaselle á Asamblea Xeral Ordinaria da Asociación de Veciños 'O Tesón', que terá lugar no salón de actos da Casa do Mar de Ribadeo o día 20 de febreiro de 2010, sábado, ás 12 horas na 1ª convocatoria ou ás 12:30 na segunda, coa seguinte orde do día:
1.Lectura, e aprobación se procede, da acta anterior.
2.Memoria de actividades ano 2009
3.Memoria económica ano 2009
4.Programación ano 2010
5.Orzamento ano 2010
6.Rogos e preguntas
"

Ningún comentario: