20100119

Sobre o pleno de 20100118

14 persoas, no punto de maior ocupación, estiveron onte no pleno como observadores.
Os puntos, quitado o de aprobación de actas anteriores ó comezo e rogos e preguntas ó final, foron sobre resolucións de pago da alcaldía, deixación sen efecto de resolución anterior sobre a travesía cedida por fomento, e o acordo de aprobación do proxecto modificado sobre o mesmo tema, a aprobación da taxa do cemiterio, a taxa da ordenanza de verquidos e uso de sistema público de saneamento en baixa, as licenzas de primeira ocupación e dous temas que se debarteron como mocións de urxencia de urxencia, unha variación do regulamento de réxime interno do hospital asilo e outro sobre a revisión de comida para maiores.
No primeiro tema fixéronse diversas preguntas sobre facturas aboadas, incluídos algúns desacordos sobre a forma de presentación das mesmas.
En relación ó segundo e terceiro, sobre o proxecto da travesía, díxose que era a proposta da mesa de contratación tras conseguir a variación das anualidades polo concello, que agora estarían para 2010 e 2011, e ter observado diversos erros no proxecto anterior. Foron aprobados ambos con 8 votos a favor (BNG e PP) e 5 abstencións
En canto a aprobación da regulación do cemiterio, dende o comezo houbo unha distinción entre a necesidade da 'literalidade' normativa e a fiscalidade, pero a regulación é unha e había que votala por xunto, segundo aclarou o secretario. Díxose que existía lista de espera para os nichos, e falouse da necesidade de poñer un freo para a consecución de nichos, defendendo os dous anos de empadroamento en Ribadeo. Pasouse ó debate, onde se falou das diversas porcentaxes das subidas e de que non era tanta a urxencia por o aumento de incineracións. Asemade, tamén se baraxaron diversos outros números. Así, o aumento previsto de 1 101€ a 1 450€ nos nichos de 3 ocos. A xustificación final por parte do alcalde como achegamento ó custe dos servizos, cando se parte dunha base reguladora moi baixa, non surtiu efecto, e despois da negativa do PP á suba de taxas, que foi aplaudida por parte do público, a proposta foi rexeitada por 4 votos a favor e 9 en contra.
(2ª parte)

Ningún comentario: