20090923

Pleno por fases

Despois dunha primeira entrada sobre o pleno do concello de Ribadeo de 20090921, e de ter xa publicado José Mª Rodríguez unha reseña extensa, continúo referindo algunhas cousas do mesmo.
O final do pleno foron as contestacións ás pregutnas de O Tesón.
A primeira, "(...) permitímonos suxerirlle o Concello, se o convenio que ten suscrito co propietario do dito Teatro o permite, e cando a situación económica do Concello o faga posible, se proceda a instalación dun sistema de ár acondicionado que faga mais cómoda a presencia nel", era unha suxerencia, que foi respostada polo alcalde dicindo que si o creía posible, pero cando o permitira a situación.
A segunda, "Tendo observado que o camión de obras do Concello adícase a levar enseres a fincas privadas en horario de tarde (por exemplo o día 14 de xuño, ás 15:50 horas e o día 21 de agosto ás 16:50 horas), solicitamos coñecer se dito camión ten asignada esa labor, e de ser así, con cargo a quen se fai o importe de eses servicios. E, como consecuencia, solicitamos saber se o Concello fai algún tipo de control sobor do uso do parque de maquinaria municipal", foi contestada dicindo que si se fai un control do parque, pero descoñecían isa situación. Expresou oralmente a solicitude de datos para aclarar o tema, sempre poñendo por diante que non deron orde tal.
Comezando dende o principio, aprobáronse as actas pendentes, e pasouse á primeira dación de contas, na que saíron diversas preguntas, entre elas os pagos á SGAE, os últimos por un total de 2700€ por dous meses, referidos por exemplo a actuación da banda de música, e non enetendín moi ben, pero pareceume que tamén pretenden (e están a facer) o cobro polas pezas tocadas en ensaios. Seguindo a liña expresada no blog moitas veces en xeral e tamén respecto a Ribadeo, onde o Tesón xa presentou algunha pregunta ó respecto, UPRi insitiu en facer algo, postura á que se uniu o alcalde, pero sen ter aínda as ideas claras sobre o tema.
No mesmo punto saíron a relocer as discrepancias entre intervención e secretaría sobre unha contratación, deixando claro o secretario que a interventora, ausente do pleno, sengundo el se tiña excedido nas súas funcións.
Asemade, voltou saír o monto da débeda, nos mesmos termos que nalgún pleno anterior, voltando a deixar claro que entre fins de 2007 e 2008 os pagos pendentes aumentaron , pero no 2008 faltaba por ingresar o cobro da Deputación, o que fai que a situación do concello fora mellor a final dese segundo período.
No mesmo punto, o PSOE sacou a colación a contratación a dedo da suplente da bibliotecaria, algo xa tradicional, que se fai sucesivamente segundo parece dende hai anos beneficiando á mesma persoa e que debera ser corrixido.
Pasuese asemade á compra de papel hixiénico fóra de Ribadeo, máis barato segundo a contestación, o mesmo que a reparación de maquinaria en Barres.
E, despois das festas, preguntouse por que a ocupación do parque pola pulpería resolveuse cunha porcentaxe das ventas. Porque, quen controla iso? Que porcentaxe foi? A resposta foi o descoñecemento manifesto e a deixación de funcións en mans da comisión (xa noutras entradas deixei patente que cria que o control do parque non era cousa da comisión, senón do concello).
Houbo outras preguntas sobre gastos diversos, dende propaganda (6 600€) a gastos de teléfono (segundo parece, cuha asunción de rebaixa de telefónica por cuestións técnicas do límite de consumo dos teléfonos do concello).
O punto 5º deixou como aprobadas por unanimidade as festas locais do próximo ano o 16 de agosto, luns, San Roque, e o 8 de setembro, mércores, Santa María.
E, no 6º, consumouse o comezar a dar licenzas de primeira ocupación a edificios afectados polas alturas de máis. co rápido que se fan no pleno istas cousas, será plan de esperar ó que recolla a acta correspondente para facer algo máis pormenorizado. Seguirá a ser certo que paga a pena vulnerar a lei? Coido que neste caso, ó igual que noutros, si.
Por hoxe remátase o tempo, haberá que seguir noutro momento.

Ningún comentario: