20160603

Proposta de cronista oficial


Onte pedinlle a Farruco Graña e pasoume o informe presentado ó pleno polo que se propoñía a Eduardo Gutiérrez Cronista oficial, a peza que faltaba no post anterior. Aquí vai:
"Xosé Farruco GRAÑA RAMA, concelleiro delegado de Cultura, de conformidade coa resolución de alcaldía de data 29/04/2016, nomeado instrutor así como responsábel da tramitación do expediente para o nomeamento de Cronista Oficial de D. Eduardo GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ,INFORMA:

1º-. Por Resolución da Alcaldía citada dispúxose a posta en marcha deste informe para a instrución do expediente de nomeamento de Cronista Oficial de Ribadeo de D. Eduardo GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, elaborado segundo o establecido no Artigo 21 do Regulamento Especial de Honras e Distincións do Concello de Ribadeo, e que posteriormente será elevado ao Pleno do Concello.

2-. As mulleres e homes de Ribadeo téñense caracterizado, ao longo dos séculos, por desenvolver unha intensa actividade cultural acorde coa puxanza económica e comercial da nosa vila e parroquias. Exemplos temos, e abondosos, de ilustres persoeiros que nos souberon transmitir esas inquedanzas e actividades desenvolvidas polos nosos devanceiros. Este labor viuse especialmente proxectado a través da moi activa prensa local, de ilustres ribadenses (a quen xa lles foi recoñecido ese mérito publicamente) e dun tecido asociativo moi dinámico e comprometido que soubo proxectar cara a Galicia e o mundo enteiro o noso legado cultural. Unha das persoas que máis colaborou na posta en valor dese legado histórico e cultural de Ribadeo foi D. Eduardo GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ.

3º-.D. Eduardo GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ é un ribadense que desde sempre destacou polo seu intenso labor cultural. Alén da súa capacidade profesional, tamén moi vinculada a Ribadeo e á súa actividade produtiva agro-gandeira, Eduardo GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ desenvolveu un traballo cultural inxente no asociacionismo de base (presidiu a Agrupación Cultural Francisco Lanza, deu multitude de conferencias e axudou a organizar outras que dinamizaron a vida cultural ribadense, foi organizador destacado da Feira do Libro Galego), como a nivel ensaístico (das súas publicacións destacaremos "Do vello Ribadeo", da A. C. Francisco Lanza). A intelectualidade galega do século XX ten visitado Ribadeo e proxectado á súa vez a imaxe de Ribadeo cara ao conxunto do país, grazas ao labor de persoas como Eduardo GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ.

4º-. As súas investigacións permitíronnos recuperar e poñer de novo en valor para a nosa memoria colectiva aspectos senlleiros da nosa historia: o mesmo nos achegan ata a Porta da Vila e a Torre do Reloxo, como nos trasladan ata o aeródromo de Vilaframil; lévannos polas rilleiras de arriba e de abaixo, lémbrannos a puxanza das parroquias de Cedofeita, A Devesa ou Rinlo, ou nos brindan anécdotas acerca do comportamento a seguir nas nosas praias en tempos escuros. En fin: conectou o noso pasado xa case milenario da man de Francisco Lanza, co presente que lle tocou vivir ao longo da segunda mitade do século XX, proxectándoo cara ao futuro de todos e todas nós.

5º-. Por todo iso, e pola súa moi acreditada valía intelectual, consideramos a D. Eduardo GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ merecedor do título honorífico de Cronista Oficial de Ribadeo. Xa que logo:PROPONSE:

Que a Alcaldía-Presidencia eleve ao Pleno do Concello de Ribadeo para a súa adopción co voto favorábel da maioría absoluta legal dos membros da Corporación e procedéndose despois do mesmo acto, extraordinario, público e solemne, a proposta que se formula:

Primeiro. Concédese o título de Cronista Oficial de Ribadeo ao Sr. D. Eduardo GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, ao entender que están debidamente acreditados os méritos que o fan acredor deste título.

Segundo. A entrega en acto público e solemne, reunida a Corporación en Pleno extraordinario ao efecto e coa debida publicidade.

Terceiro. Que no sucesivo e como tal Cronista Oficial de Ribadeo, ocupe o Sr. GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ o lugar de honra que lle corresponda nos actos aos que sexa convidado.

Ribadeo, 11 de maio de 2016

O Concelleiro

Asdo.: Xosé Farruco GRAÑA RAMA"


Ningún comentario: