20101227

A Torre dos Moreno: fin do preludio e algún dato

O día 23 unha nota de prensa do concello levou a que mirara o DOG dese mesmo día, nun apartado referente a Ribadeo, que reproduzo embaixo. A cousa vai da Torre dos Moreno, Ben de Interese Cultural de Ribadeo (ver listado ó final), e o que se anuncia significa que a vía que máis ou menos se seguiu dende o 1996 queda arrumbada e polo tanto o que se vai a facer de agora en diante, representa unha novidade. Hora era. O grupo de Facebook para salvar a Torre foi e aínda é necesario, aínda que só sexa para non deixar morrer o tema.
Por que non se fixo antes? Por que non se aplicou a mesma disposición que xa ten obrigado a reparar outros edificios? Pasaron dende o 96 alcaldes do PP, PSOE e agora, xa finalizando o mandato dun do BNG é cando se decide cambiar de rumbo. Polo que se pode ler abaixo, serían necesarios algúns trámites, non é unha cousa inmediata. Pero dese pouco tempo administrativo a máis de 14 anos, vai unha distancia que se podería ter cuberto antes. O caso é que dende entón o concello pouco conseguiu, ata facerse co 21% de propiedade que ten na actualidade. E o cambio de corporación está á volta da esquina. As novidades que se produzan rematarán coa próxima corporación, pero comezaron xa con esta, nun período preelectoral.
Un titular, "El Concello de Ribadeo renuncia a reparar la Torre dos Moreno de acordo con los propietarios" paréceme que pode dar lugar a engano: non é que o concello renuncie á reparación, senón que renuncia a facelo dun xeito coordinado cos propietarios.
Por varias vías teño recibido mensaxes relativos ó publicado no DOG. O tema principal é o por que non se fixo antes. Eu engadiría que tamén hai que procurar o por que se fai agora, nun momento de crise, algo que vai ter un custe moi alto. O tema das vidreiras do cemiterio, con toda a súa gravidade, representa en custe económico só unha pequena parte do que pode representar unha solución definitiva para a Torre. O financiamento? Valería de algo apuntar cara a unha solución público-privada na que a parte pública conserve o control? Máis que nada porque a Torre para ser un éxito tras a reforma, necesitará moitas sinerxias e iniciativas. A ter en conta ademais que despois de décadas de ter a cousa parada ou aínda máis, mareada, o primeiro é recuperar a confianza de que se pode facer algo ben feito. Quizais para eso non sexa a mellor época unha preelectoral, e facelo sen anuncio de consenso nun tema onde xa se debera presupor entre todos os partidos, na procura dunha continuidade e unidade de acción.
En fin, como me din por correo electrónico: "Han estado mareando la perdiz entre unos y otros para al final tener que tirar por una calle que ya estaba abierta de siempre y que todos, y digo todos, los ayuntamientos de España están utilizando desde siempre. "
---
CONCELLO DE RIBADEO
Anuncio da proposta de resolución en expediente de declaración de caducidade ou perención do convenio de compromiso entre o Concello de Ribadeo e os propietarios do edificio Torre de los Moreno.
Por resolución da Alcaldía Presidencia do 19 de outubro de 2010 ditada no expediente citado, en relación co convenio asinado entre esta entidade e diversos propietarios do edificio Torre de los Moreno, do 20 de agosto de 1996, e actos subseguintes.
Vistas as obrigas impostas ao Concello e aos particulares polo carácter de ben pertencente ao patrimonio Cultural de Galicia, como BIC, en virtude do Decreto 104/1997, e considerando o disposto nos artigos 4º, 25º e concordantes da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia, incorporados ao expediente os informes técnicos e xurídico, de conformidade co artigo 89º.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, formulouse a proposta de resolución que se transcribe na súa parte dispositiva:
1º A desestimación das alegacións formuladas no trámite de audiencia previo á proposta de resolución, na súa totalidade.
2º A declaración de caducidade ou perención do convenio referido ao non se ter podido levar a cabo o fin previsto.
O que se fai público para xeral coñecemento, de conformidade co disposto no artigo 59º da Lei 30/1992 citada e 194º do Real decreto 2568/1986.
Ribadeo, 22 de outubro de 2010.
Fernando Suárez Barcia - Manuel J.Díaz Sánchez
Alcalde - Secretario xeralBase de datos do Patrimonio histórico: datos da Torre dos Moreno na lista de bens de interese cultural de Ribadeo:

Bien: Torre de los Moreno
Comunidad Autónoma: C.A. Galicia
Provincia: Lugo
Municipio: Ribadeo
Categoría: Monumento
Código: (R.I.) - 51 - 0009117 - 00000
Registro: (R.I.) REGISTRO BIC INMUEBLES: Código definitivo
Fecha de Incoación: 07-08-1995
Fecha de Declaración: 17-04-1997
Fecha Boletín Incoación: 18-09-1995
Fecha Boletín Declaración: 08-05-1997
Disposición: DECRETO
Matiz: CASTILLOS
BIC de Ribadeo segundo a base de datos do MCU, con ligazóns ás fichas (usar na ligazón http://www.mcu.es/bienes/cargarFiltroBienesInmuebles.do?layout=bienesInmuebles&cache=init&language=es ou poñendo na mesma 'Ribadeo' en "municipio"):

Ningún comentario: