20081109

Pasando

Hai agún tempo comentei, falando dos catro pasos ('guardias durmidos', 'resaltes') que no paseo marítimo impiden o desenvolvemento de carreiras, que non me parecía ben que se construíran, tendo que sufrilos a xente que non nos adicamos ás carreiras nesa vía (non creo que sexa necsario austar que unha porcenaxe próxima ó 100%). Agora o Ministerio de Fomento remata de dar especificacións que necesariamente teñen que cumprir. Non sei se lles afectará en concreto ós do paseo marítimo (xa parece que a Ministra contradixo a propia norma nunha pregunta direita en Bilbao), pero parece que a partires de agora terán que ser máis racionais: ancho e alto límite, adaptados ó limite de velocidade estipulado, etc. E tamén parece que as organizacións de consumidores/conductores velarán pola aplicación da norma. Norma que tentei procurar durante uns 10 minutos e non din con ela, senón coa nota de prensa da asociación de condutores que a negociou co Ministerio, a que despois é pasada a diferentes novas (citada ou non).
actualización: xa teño un enderezo onde aparece a nova norma: http://www.iustel.com/v2/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1031644, e a propia norma: http://www.boe.es/boe/dias/2008/10/29/pdfs/A42794-42795.pdf

Ningún comentario: