20160129

Pequena crónica dun minipleno


O salón de plenos, onte, baleiro de bancos no centro (disposición provisional)
Este artigo ten dúas contribucións. Unha, a continuación, a miña propia, e outra, embaixo, de José Mª Rodríguez.
--
    Onte (21060128) tivo lugar o pleno ordinario convocado con só dous puntos na orde do día (catro se lle sumamos a aprobación de actas anteriores e Rogos e preguntas), se ben se completou con mocións, e se introduxeron máis puntos no mesmos pleno. De calquera xeito, ás 10 menos dez só quedaba a quenda de rogos e preguntas, que non sei como se desenvolveu, despois dun pleno no que a maioría absoluta do BNG se viu sempre acompañada.
    Comezou como estaba previsto cousa das oito e media a falta de Roberto Ramos (PSOE), que se incorporou máis tarde, como anunciou o alcalde antes de comezar. [por certo, se alguén se perde cos nomes do representantes, aquí ten as listas] O público variou entre catro ó comezo a sete no momento de maior asistencia, para logo voltar a diminuír.
    Antes de comezar, tamén se gardou un minuto de silencio para lembrar asasinatos: os dous asasinatos de mulleres o día anterior e o mesmo día deron lugar a que o alcalde o pedira e fora secundado unánimemente.
    Había que aprobar tres actas, a do pleno ordinario do 12 de novembro e dos extraordinarios de 21 de novembro de 3 de decembro. Suso Penabad (PP) puxo inconvinte á aprobación da primeira, por ser reflectida na acta un improperio que dixo el e non, polo que dixo, o correspondente do alcalde. Tras un pequeno alegato, a votación foi conxunta das tres actas, votando a favor o BNG: a favor, 10, abst. 0, en contra 6.
    O punto sobre o ARI, unha pequena corrección, tivo unanimidade a favor sen discusión.
    O terceiro punto, o plan de subvencións, xa acordado previamente, tamén suscitou a unanimidade.
    A continuación houbo unha pregunta do alcalde para incluír na orde do día un punto como urxente, o que se deixou para despois das mocións.
    E comezaron as mocións. As dúas primeiras, sobre a residencia.
    O PP, a traverso do seu portavoz, deu lectura á moción, intercalando comentarios, e aludindo ó alcalde (e enténdese que ó goberno municipal e resto dos grupos que o apoian) con 'non hai máis xordo que quen non quere oir'). O básico da moción? Que o concello se faga cargo da xestión e que se remitan os informes pedidos pola Xunta. Para quen non esta ben ó tanto, coido que é desexable o pasar a ver algo da historia da residencia de anciáns para entender mellor a situación, incluíndo a resposta dada aínda hai poucos días pola comisión da residencia ó conselleiro, publicada na web do concello e remitida ós medios, publicada neste blog... e que o portavoz do PP dixo que non lle fora subministrada.
    Na resposta, Marta Saiz (C's) só aludiu a que xa estaba todo dito, David Fernández (PSOE) a que non tiña moito sentido discutir, aludindo a diferenza entre xestión e construción, e o alcalde aludiu á frivolidade da moción, facendo comentario sobre a dispoisicón pública da carta, feita por unha comisión que o PP abandoou voluntariamente. Tivo unha deferencia con Manuel Valín, anterior portavoz do PP no mandato pasado, e presente na sá, que apoiou a residencia contra o aparato do partido. E logo encarous que o que se quere é xestionar a residencia, pero con financiaciamento, como manda a lei. Suso contestou qque tiña dous informes xurídicos 'independentes' dicindo que a petición da Xunta era legal e que recibira unha chamada de Folgoso do Caurel a conta dunha petición semellante por parte esta vez, da Deputación. A contraresposta do alcalde incluiu que o permiso de construción veu da Xunta, despois de enviar algún papel dos que piden, e que mesmo a consecuencia do envío tivera lugar un expediente a unha funcionaria da Xunta, que logo se deixara caducar, que non deixa en bo lugar o xeito de facer as cousas por parte dos mandos xunteiros.
    Neste punto, produciuse un chamamento á orde de Juan Estévez (PP) por murmurios na intervención do alcalde, e pasouse a unha votación cantada: a favor, 4, abstencións 0, en contra, 12
    A segunda moción, presentada polo BNG, era en realidade conxunta dos 13 conselleiros non-PP. Tivo lugar unha siguación graciosa ó dicir o alcalde que a podía ler outro representante, trabucándose e dicindo en primeiro lugar a Suso, e logo, insisitndo e sendo desbotada a opor tunidade por Suso López cun 'non me toca'. A votación, 12-0-4
    A moción terceira, do PSOE, sobre a devolución de competencias ós concellos, foi aludida por Suso López con que ods servizos podería facerse cargo mellor a Xunta, o 'papá grande' [entendo que en contradición co mantido nas mocións anteriores]. Foi defendida máis por Fernando Suárez que por David Fernández, no sendio que había unha circular pedindo o incumprimento, creando un desbaraxuste na prestación de servizos e impulsando ós concellos a situacións incomprensibles. A votación, 13-0-4
    A moción para a erradicación do carrizo da Pampa pasou sen discusión.
Carrizo da Pampa (cortadeira) no centro urbano
    Nese momento introdúxose a urxencia unha proposta do BNG para a realización dun proxecto museístico que achegue os restos de ría, castros, catedrais, etc, para a súa exposición en Ribadeo [Viume á cabeza o cachalote recuperado no entonces Centro de Fromación Profesional a comezos dos 1990, cedido ó concello antes de abrirse o Forte de San Damián e do que nunca se voltou saber]. Roberto Ramos (PSOE) indicou que debiá facerse un estudo de custes, e Fernando Suárez respondeu que era un comezo, aberto, (e que por iso se enviara a propsota pola mañá e non fora unha 'sorpresa' no pleno). A urxencia quedou aprobada: 15-0-2
    Farruco Graña defendeu a proposta,citando o forte de San Damián como un terreo que xa é propiedade do concello e onde se podería comezar o proxecto, aínda que poderían tenrse en conta outros [engado, como a illa Pancha, a Aduana vella ou o o edificio de Alginatos, algún deles citado por outros representantes] en troques de levar os restos a Bueu, Vigo ou Vilalba. Na discusión, Rosina Tosar indicou que había algunha xente molesta na beira asturiana da ría porque os restos achados últimamente, que dan lugar a esta proposta con carácter de urxente para aproveitar o tirón, din que en parte son asturianos. Houbo unha pequena intervención do alcalde para lembrar os canóns atopados na ría e levados para Asturias, e que o espazo musístico sería complementario con outras exposicións que se poideran facer na parte asturiana. Votación: 15-0-2
    O PP tentou d enovo (por terceira vez) meter en pleno con carácter de urxencia a moción sobre un campo con céspede artificial, o que foi rexeitado: 4-0-13
    E ata aquí o que vin do pleno...
--
"
AS MOCIÓNS DO PLENO MUNICIPAL
. O Pleno Municipal é o marco de funcionamento do Concello. Un foro destinado a opinar, discutir e acordar as mellores solucións prós problemas xerados pola convivencia veciñal. Polo tanto, nos seus acordos e decisións imponse o interese xeral dos veciños, que ha de estar por encima dos intereses e das ideoloxías dos concelleiros e dos seus partidos. Salux populi, suprema lex. A lei suprema é a salvación do pobo.
Onte, xoves 28 de xaneiro, Pleno en Ribadeo. Un Pleno, templo da palabra e da verdade, convertido polo PP en escenario dos seus intereses persoais. Os concelleiros do PP presentan unha moción, con dous contidos: primeiro, que a residencia sexa pública. E nisto, aínda que semelle unha aspiración estraña nun partido liberal, como é o PP, non fan máis que sumarse ás vellas pretensións dos demais partidos e dos mesmos veciños manifestadas en innumerables ocasións desde o comezo desta andaina. E o segundo que pide, é que o Concello, se quere diñeiro prás obras da residencia, se poña de xeonllos e acepte as irracionais e ilóxicas condicións impostas pola Xunta. En fin, o de sempre: os concelleiros do PP local defenden os intereses políticos do seu partido, fronte ás necesidades veciñais. Primeiro o partido, os veciños despois. E todo, ad captandum vulgus. Pra conquistar ós veciños, como si estes fosen parvos.
A esta moción do PP local responden os demais grupos, BNG, PSOE e C´s, cunha contra-moción na que se lle dá resposta axeitada: a forma de xestión da residencia (a quen compete, modalidade, ou seu funcionamento, dotación de persoal de ser o caso, etc.) terá que ser definida no seu día por acordo do Pleno Municipal, unha vez oído o criterio dunha comisión municipal e do persoal técnico designado pra iso. En todo caso, é intención do goberno local e dos partidos que o apoian que a xestión sexa pública, a prezos asumibles e con preferencia prós veciños do Concello de Ribadeo. Iso si, sempre de acordo coa lexislación vixente nese momento. Quedoulles claro agora, Sres. do PP? Pois, parece que non.
Ó segundo punto que pide o PP na súa moción responde a contra-moción presentada polos outros tres grupos: A Xunta fixo e fai todo o posible pra entorpecer a residencia. Primeiro, retardando a autorización pró inicio dás obras, esixindo rectificacións no proxecto e no informe de viabilidade e, finalmente, dilatando no tempo, con escusas, a achega do diñeiro prometido ó esixir a presentación de certos documentos que, segundo os técnicos municipais, non procede aportar neste momento procesual.
Unha contra-moción, pois, na que, primeiro, o BNG, PSOE e C`s reproban a actitude da Xunta, tanto na lentitude da autorización da construción da residencia como no da dotación prometida que nunca chega. E, segundo, esíxese do Conselleiro de Política Social que dea as instrucións oportunas para facer entrega do diñeiro prometido se realmente quere participar no financiamento do centro de atención as persoas maiores de Ribadeo. E se, como el afirma, é verdade que non o pode facer, que achegue en forma ó Concello o soporte técnico no que fundamenta a súa negativa.
Como foi o desenrolo das intervencións no Pleno? Deixando outros puntos menores alí tratados, cabe subliñar que o portavoz do PP, Sr. Penabad, interveu reafirmándose nas súas proclamas de sempre: O Conselleiro da Xunta ten razón e o Concello de Ribadeo está na inopia. Afirma que el quere mais ca ninguén a residencia prós veciños de Ribadeo. Pro, o mesmo tempo, apoia os atrancos que os seus colegas da Xunta lle están a poñer. Acaba de asasinar a lóxica ou, como se di en latín, unha contraditio in términis.
Ós razoamentos do Sr. Penabad respondeulle o alcalde, Sr. Suárez Barcia, convertido nun novo Lacordaire, cunha enérxica e mesmo brillante intervención, dicíndolle ó Sr. Penabad que non podía afirmar que apoiaba a residencia, e o mesmo tempo aplaudir as actitudes do PP na Xunta. “Non é gratuíto - engadía o alcalde - que despois desta moción veña outra asinada por varias persoas que procedemos de tres grupos políticos diferentes, con finalidades e diferencias políticas absolutamente dispares, pero que estamos da cordo e seguiremos da cordo no que iniciamos fai xa tres anos con outra xente”. “Dunha cousa estamos seguros – engadía o alcalde – que a residencia vaise poñer a andar, claro que si, con vostedes ou sen vostedes, poñendo pedras no camiño, como fixeron desde hai unha temporada”.
A moción do PP foi rexeitada polos 12 votos dos concelleiros do BNG, PSOE e C´s. Só obtivo os 4 votos a favor dos concelleiros do PP.
Pola súa banda, a contra-moción dos outros partidos foi aprobada por 12 votos a favor e 4 en contra.
E, finalmente, e como curiosidade, subliñar que a outra moción posterior presentada polo PSOE, na que se demandaba ó Goberno do Estado que as competencias en Asuntos Sociais lles foran devoltas de novo ós concellos, por ser estes, e non os Entes Autonómicos, os que por estar mais preto dos veciños, teñen mellor coñecemento das súas necesidades e carencias. Foi aprobada por 12 e rexeitada polos 4 do PP.

José Mª Rodríguez
"

Ningún comentario: