20120612

Resolución do claustro de profesores do IES Porta da Auga

A conto de que saíu nos xornais onte algún comentario recollendo partes do acrodo adoitado a pasada semana polo calustro do IES Porta da Auga, fíxenme coa resolución enteira, que reproduzo:

Resolución Claustro de Profesores/as
A Secretaría do ÍES Porta da Auga, concello de Ribadeo, informa que o Claustro de Profesores/as, na reunión celebrada o 6 de xuño de 2012, aprobou con 20 votos a favor, O en contra e 5 abstencións, a seguinte resolución:
Asdo,: Moptserrat Villar Riveira

A Educación é un dereito, un dereito de todas e todos, que os gobernos teñen a abriga de garantir ñas mellores condicións posíbeis. So a través do ensino público se poden minorar as diferenzas saciáis e se poden formar as xeradóns do futuro nos valores da liberdade, da ¡gualdade, dos dereitos humanos e da democracia. O ensino non é unha mercadería. Nunca pode ser medido con criterios de rendibilidade económica. A súa oferta e calidade debe estar garantida para todas e para todos, independentemente da procedencia socioeconómica ou xeográfica de cadaquén, aplicando as medidas compensatorias necesarias para garantir a igualdade de oportunidades. Por ¡so mesmo, nun momento de crise económica é cando compre fortalecer os servizos públicos e manter as dotacións necesarias para que non perdón calidade e para que o conxunto da cidadanía, esa que está a sufrir a crise, non se vexa privada dos seus dereitos.
Mais iso non é o que sucede hoxe. O actual gobernó galega veu aplicando sucesivos recortes ao ensino público e reduciu en 425 millóns os orzamentos en relación aos do ano 2009, o que provocou a perda de máis de 2000 docentes e a conseguinte falta de dotación necesaria para facer fronte á atención á diversidade, ao reforzó educativo e as necesidades educativas especiáis, é dicir, a todas as necesidades que ten o sistema educativo galega. Xunto a isto, a Administración galega eliminou a gratuidade dos libros de texto e non cobre as baixas do profesorado inferiores a quince días. Gastáronse millóns de euros en tirar con libros por estaren en galega e en facer propaganda da eliminación da gratuidade dos libros, mentres se mantiñan e se incrementaban as axudas aos centros privados concertados, mesmo cando segregan o alumnado por sexo.
A sociedade galega non merece que o ensino, medio onde deben medrar e formarse as xeradóns do futuro, sexa tido en tan pouca consideración polo gobernó galega. Co pretexto da crise, golpéase, de maneira grave, o ensino público, pondo en cuestión o dereito á educación da das clases populares. Por iso, pedímoslle que rectifique e que, como primeira medida, se posidone en contra dos recortes que agora nos quere aplicar o gobernó do Estado.
As medidas que se proponen buscan reducir o profesorado dos centros (despedindo miles de docentes), incrementar o número de alumnado por aula (masificando as aulas), reagrupar alumnado de diferentes niveis educativos nunha mesma aula e reducir a oferta educativa. Todas estas medidas dificultan o acceso á educación das clases sociais máis desfavorecidas, van contra a calidade do ensino e significan maior fracaso escolar.
Os recortes propostos, de levárense a cabo, superan:
Incrementar as ratios a 30 alumnos/as en Infantil e Primaria, 36 en Secundaria e 42 en Bacharelato. Esta medida provocará a masificación das aulas, impedirá unha atención personalizado do alumnado e atender as necesidades educativas específicas, e suporá menor calidade do ensino e maior fracaso escolar.
Impar unha xornada lectiva semanal mínima para o profesorado de 25 horas en Primaria e 20 en Secundaría. Isto traducirase, entre outras consecuencias, en que o profesorado terá que impartir materias das que non é especialista, completar horario neutros centros, incrementando as itinerancias, e dificultará a realización doutras funcións necesarias para o funcionamento do centro e para a mellara da calidade do ensino. Non substituir o profesorado de baixa. Será un prexuízo para o centro e para o alumnado que as baixas non se cubran até que pasen catorce días (dez días lectivos). Os centros verán alterado o seu plan de traballo cada vez que se produza unha baixa e o alumnado terá que ser atendido por profesorado de diferentes especialidades á do substituido/a, conculcando o dereito á educación do propio alumnado.
Eliminar o requisito de ofertar dúos modalidades de bacharelato. Isto ten graves consecuencias na formación do alumando que deberá desprazarse cando non conté na súa localidade coa modalidade de bacharelato que quere cursar. Esta medida afasta os servizos dos ámbitos non urbanos, detraendo aínda máis poboación ao rural, e reduce o acceso ao ensino superior, pois non todo o alumnado estará en condicións de custearse os desprazamentos, o que incrementará o abandono escolar e dificultará que cursen os estudos desexados.
Adiar a implantación de ciclos de formación profesional. O atraso da posta en marcha destes ciclos prexudica gravemente as persoas que, precisamente nun momento de crise económica, buscan unha mellar e máis actualizada formación, entre e/os moitas persoas paradas.
Incrementar as taxas universitarias. Trátase dunha suba desorbitada, que pode superar o 50% e que se fixará en función do cusió dos titulacións. Isto achegará o prezo das matrículas ao que hai ñas universidades privadas e impedirá que as universidades públicas continúen a cumprir o papel de inclusión e igualdade social.
A Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público rexeita estes recortes, denuncia que con e/es se ataca gravemente o ensino público e a súa calidade, así como o dereito de igualdade de oportunidades do alumnado, que aumentará o fracaso escolar e despedirá máis de 2000 profesores/as.
Por todo isto, esiximos que o gobernó galego actúe como tal e non se someta a decisións que van en contra do ensino galego, que se negué, rotunda e publicamente, a aplicar calquera das medidas coñudas no RD Leí 14/2012 e que presente recurso por invasión de competencias.

Ningún comentario: