20111120

... e pleno ordinario anunciado en Ribadeo

Contra o que sucede moitas veces, hoxe, día de eleccións, pódese ver na web do concello a convocatoria do pleno ordinario para mañá ás oito da tarde:
"O luns, 21 de novembro, ás 20 horas haberá pleno ordinario no Concello de Ribadeo. Na orde do día figuran os seguintes puntos: proposta de modificación do réxime de sesións do Pleno; petición de reversión de finca O Semilleiro á Comunidade de Montes de Ove, e adopción de acordos procedentes; convenio de colaboración co Rexistro da Propiedade de Ribadeo para a xestión, liquidación e recadación do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana; designación de representante municipal na Escola Oficial de Idiomas; modificación de estatutos da Mancomunidade de Municipios da Mariña Lucense; proposta para dotación de servizos de saneamento en Dompiñor-Piñeira; proposta de denominación de rúas no polígono industrial de Ribadeo; expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos número 2011/02; modificación vocais na Mesa do Comercio Local; recurso contencioso administrativo contra a resolución da Consellería de Traballo e Benestar de 18 de outubro de 2011 sobre cofinanciamento da prestación de servizos sociais (prestación básica servizo de axuda no fogar); control de órganos da Corporación; dación de conta de decretos da Alcaldía; rogos e preguntas; e mocións do BNG sobre plan concertado de servizos sociais e do BNG sobre violencia de xénero"

1 comentario:

Eu dixo...

Onte polo menos xa estaba posto...