20060830

Ribadeo, historia e historias

Remato de ler 'La unificación de las fuerzas fundamentales', escrito por Abdus Salam coa participación de Werner Heisenberg e Paul Adrien Maurice Dirac. Os tres son dos máis grandes científicos do século pasado, Nobel (1979, 1932, 1933), etc. Cada volta que abría o libro me preguntaba pola tirada (é un libro pequeno, non chega ás 200 páxinas en A5, rústica, sen fórmulas, ...) que descoñezo, e pola tirada doutros libros que fan historia en Ribadeo, ou pola lectura relativa no pobo. Está visto que Ribadeo está envorcado ó seu embigo, e non é o único pobo que o está, nin moito menos. Podería dicirse que é porque a palabra é máis doada, máis usada e máis dúctil que as relacións matemáticas, por exemplo, pero o caso é que xa dixen que o libro non ten fórmulas, e coas palabras que introduce antes fai eso, introducilas. Pero parece que o que está aparentemente mais preto de nós, como pode ser a historia do pobo en relación coa historia da comprensión do que nos rodea en conxunto, produce máis interese, vémonos máis recoñecidos e, ó vérmonos dalgún xeito reflectido, tamén alimenta o ego propio (da persoa e do pobo como tal).
Pode que esa sexa unha das causas da proliferación dende que comezou o século de libros sobre Ribadeo e a súa historia (incluíndo o de 'Ribadeando', historia recente). Nese sentido, onte escribiuse un capítulo máis coa presentación de 'tras sus huellas', despois de haber publicado o autor, Manuel Díaz Aledo, 'entre tus calles'. Tras a presentación do autor por Roberto Rodríguez, tomou este a palabra e deixou claro que o pasado era un libro da súa historia en Ribadeo e o actual, unha biografía novelada a base de hemeroteca dun parente seu. O certo é que retazos da historia que foi desganando deixaron en min certa gana de lectura do Ribadeo en castelán, se ben entre outras cousas, a segunda razón do corte do libro no ano 36 deixoume cun pensamento fixo. Dicía que había unha primeira razón para o remate do libro nese ano: a morte o seu tío, o personaxe principal. Pero engadiu que esa época enconáronse os sentimentos en Ribadeo que que non ía el a meterse no tema. Coa primeira explicación para min abondaría, pero o meterse na segunda implicou un recoñecemento de que a memoria quere esquecer cousas que xa están a rememorarse e que se ve que costa facerse con elas. En fin, hai xente que está a favor do exercicio de memoria e hai xente que está en contra. O tema da que pensar, por exemplo de por que non se escribe historia actual de Ribadeo: pode que en parte porque non ten o poso abondo, pero tamén en parte por medo, por quedar ben con todo o mundo (tamén o autor se referiu de xeito indirecto a este tema de que se escribía sobre aqueles anos ía quedar mal con xente), é dicir, por un espírito moi humano que está a flor de pel en Ribadeo. Tamén dixo que antes, 'Las Riberas del Eo' tiña un apartado de cousas da rúa, que agora botaba de menos na Comarca: estiven a piques de lle dicir que esas cousas, transformadas, agora aparecían nos múltiples blog de Ribadeo.
Esa era a historia. E aí as historias, que irán tecendo a historia pouco a pouco: onte chamei para tentar conseguir os planos da ponte, da que aínda agora non sei se admitirá peóns, bicicletas, ... en Castropol nin sabían en principio se tiñan os planos, e por fin, na demarcación de estradas en A Coruña dixéronme que tiña que esperar a que alguén viñera de vacacións. De xeito diferente foi o tema dunha consulta sobre o Castro das Grobas en relación coa piscifactoría (por certo, aquí tedes un artigo que saíu onte na prensa sobre o mesmo tema, posteado dous días antes), pois por terceira ou cuarta vez non din collido ós arqueólogos da Xunta, que en Lugo non estaban, senón nunha escavación (xa me dixeran que tiña que chamar antes), co cal non me puiden enterar polo momento do status do castro a invadir parcialmente pola piscifactoría. Dúas historias ribadenses de actualidade ás que lle custa saír 'do armario'. Hai outra. Antonte, por fin, fixen a travesía bloques-Figueiras-bloques, cun trazado un pouco diferente ó especificado nunha entrada anterior sobre a travesía da ría de Ribadeo, e puiden comprobar que a distancia a nadar, aproveitando a marea, non chega en total ós 500m (ida), pois o tesón de Castropol está avanzando cunha lingua (que pode chegar a independizarse ou seguir unida ó mesmo tesón) que permite ir andando ata pouco máis de 50 m da Berlinga das Figueiras. É dicir, un novo tesón na ría que reforza o que dicía sobre o cruce da ría de Ribadeo outro día antes: o avance dos tesóns, visible dende a costa e a pesares do repetido rañar no fondo para baixar area. En fin, tres cousas do día a día de Ribadeo que non soen ser nova por eso precisamente, porque son do día a día e diso, en Ribadeo, fálase nos cafés daquel xeito.

1 comentario:

Agremon dixo...

Traducción al castellano usando Opentrad (y corrección a parte)
Ribadeo, historia y historias

Acabo de leer 'La unificación de las fuerzas fundamentales', escrito por Abdus Salam con la participación de Werner Heisenberg y Paul Adrien Maurice Dirac. Los tres son de los más grandes científicos del siglo pasado, Nobel (1979, 1932, 1933), etc. Cada vez que abría el libro me preguntaba por la tirada (es un libro pequeño, no llega a las 200 páginas en A5, rústica, sin fórmulas, ...) que desconozco, y por la tirada de otros libros que hacen historia en Ribadeo, o por la lectura relativa en el pueblo. Está visto que Ribadeo está volcado a su ombligo, y no es el único pueblo que lo está, ni mucho menos. Podría decirse que es porque la palabra es más fácil, más usada y más dúctil que las relaciones matemáticas, como por ejemplo, pero el caso es que ya dije que el libro no tiene fórmulas, y con las palabras que introduce antes hace eso, introducirlas. Pero parece que el que está aparentemente mas cerca de nosotros, como puede ser la historia del pueblo en relación con la historia de la comprensión de lo que nos rodea en conjunto, produce más interés, nos vemos más reconocidos y, al vernos de alguna manera reflejados, también alimenta el ego propio (de la persona y del pueblo como tal).
Puede que esa sea una de las causas de la proliferación desde que comenzó el siglo de libros sobre Ribadeo y su historia (incluyendo lo de 'Ribadeando', historia reciente). En ese sentido, ayer se escribió un capítulo más con la presentación de 'tras sus huellas', después de haber publicado el autor, Manuel Díaz Aledo, 'entre tus calles'. Tras la presentación del autor por Roberto Rodríguez, tomó este la palabra y dejó claro que el pasado era un libro de su historia en Ribadeo y el actual, una biografía novelada, a base de hemeroteca, de un pariente suyo. Lo cierto es que retazos de la historia que fue desgranando dejaron en mí cierta gana de lectura del Ribadeo en castellano, si bien entre otras cosas, la segunda razón del corte del libro en el año 36 me dejó con un pensamiento fijo. Decía que había una primera razón para el final del libro en ese año: la muerte su tío, el personaje principal. Pero añadió que en esa época se enconaron los sentimientos en Ribadeo y que que no iba él a meterse en el tema. Con la primera explicación para mí bastaría, pero el meterse en la segunda implicó un reconocimiento de que la memoria quiere olvidar cosas que ya están a rememorarse y que se ve que cuesta hacerse con ellas. En fin, hay gente que está a favor del ejercicio de memoria y hay gente que está en contra. El tema da que pensar, como por ejemplo de por que no se escribe historia actual de Ribadeo: puede que en parte porque no tiene poso bastante, pero también en parte por miedo, por quedar bien con todo el mundo (también el autor se refirió de manera indirecta la este tema de que si escribía sobre aquellos años iba a quedar mal con gente), es decir, por un espíritu muy humano que está a flor de piel en Ribadeo. También dijo que antes, 'Las riberas del Eo' tenía un apartado de cosas de la calle, que ahora echaba de menos en la Comarca: estuve a punto de decirle que esas cosas, transformadas, ahora aparecían en los múltiples blog de Ribadeo.
Esa era la historia. Y aquí las historias, que irán tejiendo la historia poco a poco: ayer llamé para tentar conseguir los planos del puente, del que aún ahora no sé si admitirá peatones, bicicletas, ... en Castropol ni sabían en principio se tenían los planos, y por fin, en la demarcación de Carreteras en La Coruña me dijeron que tenía que esperar a que alguien viniese de vacaciones. De manera diferente fue el tema de una consulta sobre el Castro de las Grobas en relación con la piscifactoría (por cierto, aquí tenéis un artículo que salió ayer en la prensa sobre lo mismo tema, posteado dos días antes), pues por tercera o cuarta vez no di cogido a los arqueólogos de la Xunta, que en Lugo no estaban, sino en una excavación (ya me habían dicho que tenía que llamar antes), con el cual no me pude enterar por el momento del estatus del castro a invadir parcialmente por la piscifactoría. Dos historias ribadenses de actualidad a las que le cuesta salir 'del armario'. Hay otra. Anteayer, por fin, hice la travesía bloques-Figueras-bloques, con un trazado un poco diferente al especificado en una entrada anterior sobre la travesía de la ría de Ribadeo, y pude comprobar que la distancia a nadar, aprovechando la marea, no llega en total a los 500m (ida), pues el tesón de Castropol está avanzando con una lengua (que puede llegar a independizarse o seguir unida al mismo tesón) que permite ir andando hasta poco más de 50 m de la Berlinga de Figueras. Es decir, un nuevo tesón en la ría que refuerza lo que decía sobre lo cruce de la ría de Ribadeo otro día antes: el avance de los tesones, visible desde la costa y a pesar del repetido rascar en el fondo para bajar arena. En fin, tres cosas del día a día de Ribadeo que no suelen ser noticia por eso mismo, porque son del día a día y de eso, en Ribadeo, se habla en los cafés de aquella manera.