20170609

Puertos minte. Mentres, o concello co cú ó aire en Facebook (e Puertos tamén)

Puertos minte. É unha conclusión que se pode sacar da pouca información que chega do que di Puertos na última comunicación sobre a illa Pancha. A modo de notas rápidas para quen lea as notas dos xornais de onte:
   1.Non era de esperar unha rectificación dun organismo autónomo como Puertos, despois de pasar do tema legal estando sobre aviso e concedendo en exclusiva por unha concesión oficialmente de 500 m2 unha illa cunha extensión emerxida que pode supoñer case 20 veces máis.
   2.Puertos, segundo a prensa, non insiste tanto en que este todo perfecto (e menos argumentando) como en que pode pasar (porque si), dado o avanzado do desenvolvemento, sen contestar ós requerimentos de puntos concretos de Defensor e Por Nuestro Faro, mesmo mentindo e/ou ignorando cousas como que se escavou unha foxa séptica na illa mentras di que as obras foron interiores e non afectaron polo tanto ó entorno.
   3.E bótase sobre o concello dicindo que deu por bo o que facía portos, e agora o nega.
Mentres, o concello queda en ridículo ó verse o tipo de precintos que está a poñer (neste caso e noutros), permitir poñer prohibidos en terreo público administrado polo concello ou ó haber fotos que amosan que a xente entra no faro sen máis, en coche ou para facer fotos de primeira comunión ás que tanto o fotógrafo como ACISA dan difusión en Facebook e que, polo texto, sirven para promocionar o 'aloxamento turístico'. Por suposto, Puertos tamén queda en ridículo cando no contrato fala dunha varanda para as instalacións e nas fotos vese un neno desfrutando do faro (algo que querería todo Ribadeo), saltando normalmente sen que ningunha varanda estea feita, estando xa abertos -e pechados- os apartamentos.
Por poutra banda, ambas administracións ningunean ós administrados mentras ás veces parecera que se tiran os trastos á cabeza. Anda que non leva preguntado Por Nuestro Faro, aínda sen resposta cousas como como poden deixarse as chaves dunha illa en exclusiva cunha concesión de un vinteavo dela, ou onde está o informe de non necesidade de estudo ambiental -e non serve dicir 'non fai falta', como fai Puertos.
Hai máis consideracións, mais é cousa de ilas desgranando pouco a pouco. Hoxe, só algo solto, xunto coas notas de prensa de Por Nuestro Faro e concello (posterior á de Por Nuestro Faro, pois foi colgada ás 5 e media da tarde do xoves na web do concello).
a)Por Nuestro Faro:
NOTA DO COLECTIVO POR NUESTRO FARO SOBRE A RESPOSTA DA AUTORIDADE PORTUARIA 
En primeiro lugar a A.P tarda catro meses para respostar sobre un tema da maxima urxencia por razóns obvias.
En segundo lugar segue movéndose nun limbo xurídico, limitándose a rexeitar de plano as contundentes denuncias do Defensor del Pueblo que reproducimos literalmente a continuación:
“La ley aplicable a este supuesto es la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental (LEA) y no el texto refundido de la Ley aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008 […]. Según el artículo 7.2 de la LEA, los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000 deben ser objeto de evaluación ambiental simplificada, conforme al procedimiento previsto en los artículos 45 y siguientes de la LEA […]. De aquí se concluye que:
a) No se ha tramitado el procedimiento previsto para la evaluación simplificada exigible en este caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 y siguientes de la Ley de Evaluación Ambiental.
b) No se ha efectuado una evaluación sobre todas las repercusiones del proyecto atendiendo a los objetivos de conservación del espacio del Río Eo (Zona de Especial Conservación, ZEC) como exige el artículo 46 de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad (LPNB). Por ejemplo, no se han analizado las consecuencias sobre el espacio de cambiar la situación actual (un faro en desuso) por otra en la que las instalaciones se destinan usos turísticos y recreativos (hotel con cafetería); los efectos de las obras y de la presencia del público y vehículos sobre flora y especies de aves de interés para la conservación, etcétera, atendiendo a dichos objetivos de conservación, y especialmente los que motivaron la declaración como ZEC. Tampoco se justifica suficientemente en los informes ambientales recibidos que el proyecto no afecte de forma apreciable al espacio, valoración que igualmente debería estar referida a dichos objetivos de conservación.
El hecho de que el uso turístico sea autorizable en el ZEC, no exime de evaluación, como se desprende también específicamente del artículo 5.2 del Plan Director de los Espacios de la Red Natura 2000 de Galicia. No debe confundirse, por tanto, que un uso sea autorizable con el hecho de que deba ser evaluado. Una correcta evaluación de los impactos es decisiva, además, para la determinación de las medidas correctoras que deban adoptarse no sólo durante la ejecución de las obras sino también durante la explotación de la instalación turística, una vez que las administraciones se hayan asegurado de que el proyecto no causará perjuicio a la integridad del espacio en cuestión; o para la determinación de las medidas compensatorias procedentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 LPNB y la adopción de los instrumentos de seguimiento.
[...]La Autoridad portuaria puede ordenar la paralización de las obras hasta que se complete la evaluación aplicando las normas de procedimiento administrativo común y en función del resultado de esta, favorable o no al proyecto,decidir sobre la pervivencia de la concesión otorgada; o también puede dirigirse al órgano sustantivo “en sentido estricto”, para que inicie la evaluación ambiental.”
En realidade a resposta da AP ven a confirmar que nunca se fixo unha avaliación do conxunto do proxecto e da sua actividade e que se limitou a un simple expediente de reformas ou obras desconecendo toda a normativa ambental vixente en Europa, España e Galicia.
Pola outra banda non se fai a mais mínima referencia a outras irregularidades denunciadas polo noso grupo respecto da concesión por vía directa dos 4300 metros da illa, a falla de informe económico de sostibilidade, e o incumplimento da lei de Costas en canto ao acceso libre dos veciños. En resumen, agardamos que o Concello de Ribadeo estude polo miudo os argumentos xurídicos do Defensor del Pueblo, así como as nosas denuncias baseadas no asesoramento da Sociedade Española de Ornitoloxía e outros gabinetes xurídicos.

b) Concello: 
FOI ENVIADO NAS ÚLTIMAS HORAS
Escrito á Autoridade Portuaria
08/06/2017
O alcalde, Fernando Suárez, envioulle un novo escrito á Autoridade Portuaria Ferrol-San Cibrao pedíndolle que garanta o libre acceso á Illa Pancha. O rexedor referiuse tamén ao pronunciamento efectuado por ese ente nas últimas horas sobre o hotel situado nesa paraxe: “alégranos que o procedemento de concesión estea ben, porque había preocupación na sociedade”. E lembrou que a Autoridade Portuaria tardou catro meses en emitir unha resposta a este respecto.
Fernando Suárez manifestou que "era tempo de que se producise ese pronunciamento, dado que xa van case catro meses desde que iniciamos a petición de respostas, e alegrámonos tamén que digan que o procedemento de concesión está todo ben porque había parte da sociedade preocupada en iso, e sobre todo entidades supostamente equidistantes do poder político como pode ser o Defensor del Pueblo, que estaba tamén absolutamente convencido de que había unha serie de irregularidades na concesión".
O alcalde declarou: "e polo tanto a miña obriga como responsable político municipal foi preguntar e transmitir estas preocupacións para asegurar unha situación xurídica que podía ser complexa".
O rexedor ribadense subliñou que "por outra banda, hai que discernir entre a concesión coa licenza de obra ou coa licenza de actividade. E en canto á actividade ese hotel segue tendo varios problemas que non están resoltos. Que quede claro, e digo outra vez máis, que nunca dixemos que alí non podía existir un hotel, que non podía existir unha cafetería ou que non podía existir unha tenda de roupa. Alí pode existir o que a normativa municipal prevea que pode existir, pero o que dicimos desde o Concello é que as actividades que poida haber alí débense adaptar ás normativas municipais de seguridade, de hixiene, sanitarias, de accesibilidade, de confortabilidade, etc…, na illa Pancha, na vila de Ribadeo, en Remourelle, en Rinlo, en Covelas ou en calquera das parroquias do noso concello".
Suárez Barcia pregúntase: "¿qué quero dicir con isto? Pois que a auga potable non se pode levar a caldeirados como se pretende, senón a través dunha tubaxe de auga potable da traída municipal e onde o interesado debe acometer as melloras que o Concello lle indica, por non estar adaptada a existente para un uso dun hotel. Igual que na illa Pancha, que na vila, que na parroquia de Arante ou que en calquera outro recuncho deste concello".
Fernando Suárez engadiu: "¿qué queremos dicir tamén? Que como puidemos constatar hai uns días nin a propia Policía Local puido entrar á illa para precintar a actividade, porque o concesionario non o facía, e téndolle que pedir autorización para entrar á propia Autoridade Portuaria. Isto evidentemente contrasta con que os establecementos públicos, como é o caso deste hotel, teñen que contar con libre acceso. ¿Cómo se non pode acceder a policía se hai un incidente?, ¿cómo se non pode acceder un servizo médico de urxencia se un usuario ou usuaria dese hotel ten un percance?, ¿cómo se non poden acceder os bombeiros se hai un incendio?. En definitiva aplicamos aquí o mesmo que a calquera hotel na vila, en Vilaframil, en Ove ou en Couxela, en calquera parroquia do concello".
O rexedor ribadense manifestou que "é por todo isto polo que lle lembramos á Autoridade Portuaria, a través dun escrito que saíu de aquí o día de onte, que máis aló do que eles concesionaran para o Concello de Ribadeo é necesario manter o acceso público libre, en especial para cumprir con toda esta regulamentación que acabo de indicar. Aquí na illa Pancha ou insisto, en calquera das rúas ou espazos da vila de Ribadeo, ou en calquera das rúas ou espazos das parroquias do concello de Ribadeo. A lei é para todos igual, están afectos tanto na illa como en terra, todo o mundo". 

O escrito dirixido a puertos, de lonxitude parella á nota, pode verse aquí.
Coido que está claro que o concello fixo con Puertos algo como 'se ti dis que está seguro, está seguro', e logo ' Seguro?', para volver outra vez con ben, 'se ti o dis, a min váleme'. Iso si, mentras, primeiro dise en pleno que os servizos xurídicos do concello non congtan, logo que segundo os servizos xurídicos do concello, e hai intento de 'personificación na causa' co Defensor del Pueblo, e logo de novo non se mentan os servizos xurídicos do concello para volver ó rego do que di Puertos sen a mínima análise.

Ningún comentario: