20161208

NOTA DE PRENSA DO COLECTIVO POR NUESTRO FARO enviada sobre o risco de perder a calificación de Zona ZEPA da Ría de Ribadeo e petición de información sobre subvencións oficiais ó proxecto de hotel

© Jose Mario Pires / , mediante a Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Nota de prensa enviada sobre o risco de perder a calificación de Zona ZEPA da Ría de Ribadeo e petición de información sobre subvencións oficiais ó proxecto de hotel.
    Na asamblea celebrada o día sete de decembro tomouse o acordó de exercer o dereito á información ambiental dacordo co artigo 2.3 da Lei 27/2006 de 18 de xullo pola que se regulan os dereitos de acceso á información, participación pública e acceso á xustiza en materia de medio ambiente e as Directivas 2003/4/CE e 2003/35/CE, seguindo o asesoramentos dos técnicos da SEO-BIRD LIFE.
   Concretamente o dereito á información ambental que acolle tanto a colectivos como a particulares de todo o ámeto da UE exercerase nos dous puntos seguintes:
   1.Diante da Dirección Xeral de Conservación da Natureza da Xunta de Galicia solícitase se manifeste por escrito se existe ou non informe técnico de non afección á Rede Natura 2000 do conxunto do proxecto, incluindo os impactos engadidos dos diferentes compoñentes do mesmo e das actividades derivadas da sua posta en funcionamento. Sulíñase o impacto sobre as aves migratorias, para as cais algúns elementos orográficos, como é a Illa Pancha, son puntos de referencia para a chegada á ría como zona de paso ou destino definitivo, debendo suliñarse que nos censos de aves realizados por diversas entidades nos últimos 15 anos apreciase unha disminución progresiva dalgunhas das especies mais significativas o que podería significar a perda da cualificación de Zona de Especial protección de Aves para a Ría de Ribadeo en caso de manterse esta tendencia, dándose o caso de que proxectos como o da Illa Pancha poden contribuir a este efecto migratorio negativo. Sulíñase tamén que no informe emitido pola Dirección Xeral de Conservación da Natureza recoñecese expresamente que non recibiu o expediente completo e so se informa sobre a obra interior do faro que obviamente no é unha custión da sua competencia.
   2.Diante da administración de Puertos del Estado solicítase información oficial sobre a posible existencia de algunha subvención para o proxecto devandito tanta do seu departamento como de outros da administración española ou europea, suliñandose que este tipo de información tamén é un dereito recoñecido expresamente na normativa citada e que tanto veciños, particulares, entidades ou colectivos poden acollerse a dito dereito se o desexan.
   Finalmente desde o noso colectivo entendemos que o propio Concello de Ribadeo debera ser o promotor destas solicitudes formais de información motivada para xestionar os expedientes dacordo cos intereses da colectividade e non dun empresa particular que propende á privatización da Illa Pancha.
   Ribadeo, 8 Decembro 2016

Ningún comentario: