20151203

DRAGADOS NA RIA DE RIBADEO, artigo de Evaristo Lombardero Rico


O BOPA (Boletin Oficial Provincia Asturias) do día 2 de decembro publica o anuncio do proxecto de dragados na canle de As Figueiras para o período 2016-2019 e mais o Estudo de Impacto Ambiental que pode leerse en www.asturias.es. Anúnciase ademais un periodo de alegacións de 30 días, suponse naturais.
Nunha primeira ollada semella que o punto mais conflictivo van ser os verquidos dos materias extraídos nos dragados. Aínda non tivemos tempo de leer os volúmenes que se van dragar pero resulta obvio que serán moitos miles de toneladas. Respecto dos pontos de verquido puidemos apreciar que se estudan tres posibilidades, todas elas no radio dunha milla da boca da ría. Cando téñamos mais información publicaremos estes datos. Namentras convidamos aos interesad@s a participar nestas alegacións, estudar o proxecto e ponerse en contacto para facer un traballo de equipo.
Come é sabido o Principado de Asturias leva varios anos realizando dragados na canle de As Figueiras e verquendo os materiais extraídos a menos dunha milla da boca da ría según temos calculado repetidamente e teñen observado tanto profesionais en activo como xubilados. A opinión xeral é que unha parte deses verquidos volven entrar na ría ou quedan na boca contribuíndo a incrementar o volume da barra natural e dificultando a navegación. Ate agora temos remitido denuncias ás consellerías galega e asturiana en varias ocasións sen conquerir nengunha resposta. Tamén é certo que nunca tivemos a habelencia necesaria para implicar a concellos, partidos políticos, sociedades deportivas e outros colectivos ecoloxistas, profisionais, etc. Cecais agora que estamos na fase de Estudo de Impacto Ambiental se poida facer unha presión mais efectiva; falta saber se se quer.
Polo demais engadir que a nota do BOPA e mais o Estudo de Impacto Ambiental poden ser recurridos en lei, porque fan referencia unha ría imaxinaria, á que chaman “Ría del Eo” e como todo o mundo sabe esa ría non existe e esa denominación non pode ser aceptada en documentos oficiais, pero ao ver as fotos que figuran no expediente decatámonos de que debería ser un erro tipográfico xa que se estaban referindo á Ria de Ribadeo.
No centro, a canle das Figueiras. Foto de http://sigpac.mapa.es/fega/visor/

No centro, a canle das Figueiras. Foto de Google Maps

Ningún comentario: