20151007

A RIA DE RIBADEO NOS PROGRAMAS ELECTORAIS. Artigo de Evaristo Lombardero Rico

Neste escrito analízase a presencia da Ría de Ribadeo nos programas electorais dos grupos que obtiveron representación nas últimas eleccións municipais.
A efectos espositivos encadramos en catro apartados os complexos e múltiples problemas pendentes da solucionar na ría, sen perder de vista que todos están íntimamente interrelacionados. A saber:
1.- Necesidade urxente de dotar á ría dun Plan de Protección Medioambiental. Como xa temos publicado repetidamente esta norma é preceptiva dende novembro de 1989 pola inclusión no Rexistro Europeo de Zonas de Especial Protección de Aves e despois polo Convenio RAMSAR, NATURA 2.000, etc. A competencia é das CCAA e do estado. Os concellos poden facer unha gran labor exixindo o cumplimento da norma e aportando información.
2.- As actividades de interés económico e promocional, que en gran medida estarían inseridas ou reguladas no ponto anterior. Aquí poderíamos incluir actividades industriais (asteleiros), turísticas, portos, pesca, marisqueo, explotacións que impactan directa ou indirectamente na ría, como agroforestais, lecer, etc. Obviamente a conta é amplísima.
3.- O nome da ría. Algunhas administracións públicas seguen utilizando a denominación incorrecta e ilegal “Ría del Eo” pesie ao acordo da Comisión de Nombres Geográficos de 8 de Marzo de 2008. Concretamente o alcalde de Ribadeo participa na Agrupacion Puente de los Santos e na Reserva de la Biosfera Rio Eo e Terras de Buron que utilizan sistemáticamente a denominación incorrecta.
4.- Competencias municipais directas, verquidos, saneamento etc.
Deseguido preséntanse os datos obtidos na revisión dos programas electorais seguindo este esquema.
BNG:
1.- Non fai nengunha referencia ao Plan de Protección da ría nen directa nen indirectamente.
2.- Hai varias referencias: Ponto nº 10 “Propoñeremos á Xunta un novo dragado…” Ponto nº 21“…introducción no mercado… dos produtos… da ria” . 27: “…aproveitamento da ría para deportes…” 74: repite o 27. 95: Repite con outra redacción o 21.
3.- Cítase a ría cinco veces, pero non se utiliza ningunha vez a denominación Ría de Ribadeo. Tampouco hai nengunha referencia nen directa nen indirecta á problemática do uso incorrecto do nome da ría por organismos oficiais.
4.- 102: “Seguiremos avanzando no saneamento das parroquias…” Non hai referencias aos verquidos nas Aceñas, Vilavella, Praia dos Bloques, Porto de Porcillán, etc.
CIUDADANOS:
No programa electoral deste grupo cítase unha soa vez á ría ca seguinte frase: “Poner en valor nuestra ría, nuestras playas…”. Para non enfastiar ao lector non repetimos o desglose por pontos como fixemos anteriormente. Tampouco atopamos referencias indirectas aplicabeis a eses pontos.
PARTIDO POPULAR
No Programa publicado polo PP non aparece citada nengunha vez a Ría de Ribadeo, nen co seu nome completo nen sequera como “a ría”. No apartado adicado á Zona rural , no ponto 3 di: Aposta firme polo saneamento do rural. Pero non se especifica nada concreto sobre os verquidos citados anteriormente.
PSOE
O PSOE presentou un documento con formato de díptico, incluindo 20 pontos e outro documento dixital, na sua páxina WEB (http://agrupacionpsoeribadeo.es), con 100 pontos. O primeiro é un resumen do segundo polo tanto faremos referencia este ao citar a numeración dos apartados.
1.- Non se fai nengunha referencia expresa a un Plan de protección Ambiental da ria.
2.- O ponto 97 di: Promoveremos o dragado e saneamento da ría diante das distintas institucions.
3.- No ponto 56 cítase a “Ria de Ribadeo” ao facer unha proposta oara uso do Forte de San Damián, sen aludir ao problema da denominación da ría.
4.- Podemos citar outravolta o ponte 97 onde se fala do “saneamento da ría” debendo suliñar que non se teñen en conta os verquidos que citamos anteriormente e outros que poidan existir.
En resumen, ésto foi o que atopamos nunha revisión dos programas electorais difundidos polos catro grupos que obtiveron representación nas eleccións municipais do pasado mes de maio.
Respecto do apartado 1: Nengún deles se prantexou a necesidade de conquerir un Plan de Protección, de axuntar información ou de concienciar á veciñanza e as administración sobre este tema.
Respecto do apartado 2: Hai algunas referencias, pero non parece que a ria por si mesma sexa un elemento de atención preferente dende o ponto de vista das actividades económicas e promocionais.
Respecto do apartado 3: So un grupo utiliza por unha soa vez a denominación Ria de Ribadeo. Nengún grupo se prantexa o problema do uso incorrecto e ilegal da denominación da ría por parte de moitos organismos da administración española.
Respecto do apartado 4: Nengún grupo menciona os verquidos que citamos mais arriba e a necesidade de establecer un rexistro de actividades de todo tipo que poidan afectar á ría.
Anque a sua ubicación física está no Rio de Vilaselán debemos suliñar que nengún grupo fai referencia á supervisón, funcionamento e impacto dos verquidos da depuradora nin ao saneamento do Rio de Vilaselán.

Ningún comentario: