20141106

Sobre as contas do concello de Ribadeo (ou non)

Coido que se todos contribuímos ás contas do concello, deberan estar dispostas para a nosa análise. A cousa é que se están dando pasos nese sentido. Hai xa algún tempo un amigo me comentou desta web, http://www.rendiciondecuentas.es/gl/index.html , que fai un paso adiante para que podamos dispoñer desas contas para botar unha ollada. Case diría que para írmonos afacendo a participar. Ben, aí aparece Ribadeo cunha variable censal que pasa dos 10 000 habitantes no 2011 e 2012 e baixa bruscamente deles no 2013 (en concreto, 10 023, 10 061 e 9 994 empadroados respectivamente), e coas contas rendidas deses tres exercicios, con esta información referida ó exercicio pasado:
Orzamento, Liquidación do Orzamento e tramitación da Conta Xeral
Data aprobación definitiva do Orzamento 29/01/2013 Data aprobación da liquidación do Orzamento 17/03/2014
Data de formación da Conta Xeral 07/07/2014 Data de Informe da Comisión Especial de Contas 15/07/2014
Data de inicio da exposición pública 23/07/2014 Data de presentación da Conta Xeral ao Pleno 25/08/2014
Data de aprobación da Conta Xeral 25/09/2014 Data de envío da Conta Xeral 03/10/2014

Iso serve para animarse a máis. E así podemos mergullarnos e ver que o importe pendente de cobro polo concello a 31 de decembro era de
1 453 388,87 €, fronte a un cobrado de 7 571 072,79 €; é dicir, cousa dun 16% do orzamento total. Algo así como que 'non só debe o concello, senón que tamén lle deben ó concello'.
Tamén podemos ollar outras curiosidades, como que non houbo incrementos netos de patrimonio (tampouco o ano anterior) ou que os gastos financieiros medraron (a lembrar as convulsións dos intereses o pasado 2013), quedando en 142 435,04 € no 2013 por 101 369,24 € no 2012. Ou lembrar as disucsións sobre o resultado do balance, co epígrafe 'resultado orzamentario' que aparece na web, que resulta ser 689 408,86 € para o exercicio, e unha volta 'axustado' coas desviacións, 874 245,71 €.
Ou, e xa non poñerei máis despois, a comparación entre acreedores a longo prazo e a curto prazo entre finais de 2013 e de 2012, respectivamente:
C. Acredores a Longo Prazo     2 377 273,65 €           2 032 066,65 €
D. Acredores a Curto Prazo      1 874 493,82 €           2 564 613,02€
(e, destas,
1. Débedas con Entidades de crédito -14 781,80 €       682 605,29€)
En fin, o certo é que quería destripala máis (algo que nos plenos sobre orzamento bótase en falta ó tempo que se comprende pola cantidade de datos e conceptos que abrangue) pero coido que ó tempo ía liala, polo que así se queda.
Pero na web ligada hai moitas máis cousas interesantes,, de Ribadeo, e fóra de Ribadeo... Naturalmente, que ninguén vaia procurar pagos concretos para ver, por exemplo, canto constou o mantemento dos camións do concello ou do ascensor.

Ningún comentario: