20140312

Para a obra da residencia de maiores

Luns, no BOP, apareceu o anuncio de aprobación de proxecto e licitación de obra da residencia de maiores de Ribadeo. O texto correspondente déixoo embaixo, non se antes reseñar algunha nimiedade cun sorriso, como o acento no apelido segundo do alcalde no primeiro anuncio ou que teña que aparecer o correo electrónico dun funcionario en troques do correspondente á unidade administrativa, no segundo. E unha cousa que entendo que é linguaxe administrativa pero que nunha primeira mirada pode levar a engano: na cabeceira do anuncio de licitación, por una beira, especifícase que será "con varios criterios de adxudicación", mentras xusto antes dispónse que será "atendendo á oferta economicamente máis vantaxosa". Parece pois que se ben se mirarán outras cousas, a que prime será a oferta económica. Algo que aparece clarificado despois: "
d) Criterios de Adxudicación:
Menor precio ofertado: ata 10 puntos; melloras relacionadas có obxecto, especificadas e concretadas: ata 90 puntos. Ver prego de cláusulas."
Así  mesmo, tamén  aparece no anuncio de aprobación que o proxecto poderá ser examinado por calquera interesado. Coido que calquera ribadense está interesado. Son 20 días hábiles a partires do seguinte á publicación, feita o 10 de marzo. Por certo, abondo máis que o prazo para a presentación de ofertas, trece días naturais a partir do mesmo momento anterior.
"RIBADEO
Anuncio
APROBACION DE PROXECTO
Aprobado por acordo do Concello Pleno de data 26 de febreiro de 2014, o proxecto de obras de CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION A PERSOAS MAIORES –OBRA-, redactado polo Arquitecto Municipal Don Francisco M. Moreda Gil, cun orzamento de 1.866.154,91 euros mais 391.892,53 euros de IVE, que totalizan 2.258.047,44 euros, sométese a información pública polo prazo de VINTE días hábiles a contar desde o día seguinte ao de publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da provincia de Lugo.
Durante ese prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes.
En Ribadeo a 3 de marzo de 2014.-
O Alcalde, Fernando Suarez Bárcia.
R. 0855
Anuncio
LICITACION DE OBRA
De conformidade có acordo do Concello Pleno de 26 de febreiro de 2014 por medio do presente anuncio efectúase convocatoria do procedemento aberto, atendendo á oferta economicamente máis vantaxosa, tramitación urxente, con varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato de obras de PROXECTO DE CENTRO DE ATENCION A PERSOAS MAIORES –OBRA- conforme aos seguintes datos:
1. Entidade adxudicadora: Datos xerais e datos para a obtención da información:
a) Organismo: CONCELLO DE RIBADEO
b) Dependencia que tramita o expediente:CONTRATACION
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia. CONTRATACION
2. Domicilio: Plaza de España, 1
3. Localidade e Código Postal. 27700 RIBADEO
4. Teléfono 982 120701
5. Telefax 982 130975
6. Correo electrónico fmaanon@ribadeo.org
7. Enderezo de internet do Perfil de Contratante.
www.ribadeo.org
8. Data límite de obtención de documentación e información
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo: contrato de obra
b) Descrición do obxecto: obras de PROXECTO DE CENTRO DE ATENCION A PERSOAS MAIORES –OBRA
c) División por lotes e número de lotes/unidades:NON
d) Lugar de execución/entrega:Ribadeo
1. Domicilio: c/ Paco Lanza
2. Localidade e Código Postal Ribadeo 27700
e) Prazo de execución/entrega: 24 meses
f) Admisión de Prórroga:NON
g) CPV :42215212-6
3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación:Urxente
b) Procedemento:aberto
c) Poxa electrónica:non
d) Criterios de Adxudicación:
Menor precio ofertado: ata 10 puntos; melloras relacionadas có obxecto, especificadas e concretadas: ata 90 puntos. Ver prego de cláusulas.
4. Valor estimado do contrato: 1.866.154,91 euros
5. Orzamento base de licitación.
a) Importe Neto 1.866.154,91 euros. IVE 21% 391.892,53 Importe total 2.258.047,44 euros.
6 Garantía esixidas.
Provisional 67.741,32 euros.
Definitiva (%) 10%.
-Aval individualizado por importe das melloras ofertadas.-
7. Requisitos específicos do contratista:
a) Clasificación: Grupo “C”, Categoría “E”
8. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:
a) Data límite de presentación.
b) Modalidade de presentación: TRECE (13) días naturais a partir da publicacion do anuncio no BOP de Lugo.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia. Rexistro Xeral
2. Domicilio.Plaza de España, nº 1
3. Localidade e Código Postal. RIBADEO 27700
4. Enderezo electrónico: ribadeo@ribadeo.org
d) Admisión de variante, se procede NON
f) Prazo durante o que o licitador estará obrigado a manter a súa oferta.
9 Apertura de ofertas:
a) Enderezo. Plaza de España, nº 1
b) Localidade e Código Postal. Ribadeo 28800
c) Data e hora. TERCEIRO día habil a partir do remate do prazo de presentación.
En Ribadeo a 5 de marzo de 2013.-
O Alcalde, Fernando Suarez Barcia
R. 0856"

Ningún comentario: