20180125

¿SAINETE OU CACHONDEO? Nota de prensa de 'por nuestro faro' - Ribadeo

Damos conta hoxe da resposta do goberno español á pregunta formulada polo deputado Miguel Anxo Fernan Bello do grupo En Marea con data de entrada do 10/10/2017 e resposta por escrito o 19/12/17. Fernán Bello preguntaba concretamente cal era a postura do goberno tralo segundo informe do Defensor del Pueblo de 22 de Agosto. A resposta do goberno está colgada no noso grupo de facebook.
Como pode apreciar o lector interesado ao comparar estes documentos (as respostas ao defensor e a Fernán Bello) hai sutís matices da redacción que conducen a interpretacións diferentes. Nos dous documentos aparece a frase que publicamos a semana pasada: “El informe del Defensor del Pueblo fue trasladado al concesionario-promotor de las obras para que aporte la documentación de que disponga, al objeto de mejorar la motivación de la evaluación ambiental efectuada”. Pero na resposta a Fernán Bello aparece a seguinte expresión que non figura no informe do Defensor “en el sentido de que el proyecto no afecta apreciablemente al entorno”.
Así pois, na resposta ao deputado o goberno da por sentado que se está falando só do “proxecto” dando a entender que se trata do proxecto de obra interior do faro, como ven repetindo insistentemente dende o comezo, para seguir ca parola de que tódolos informes emitidos ate agora eran conformes á lexislación vixente. Sin embargo no comunicado que nos remite o Defensor o día 4 de xaneiro que xa publicamos a semana pasada di expresamente: “incluyendo no solo los impactos de la realización de las obras necesarias sino también del uso turístico del faro, en relación con los objetivos de conservación del espacio- No obstante, antes de concluir las actuaciones y dar por aceptadas las sugerencias, es preciso conocer el resultado de dicho estudio” (o suliñado é noso).
Ou sexa o goberno dille a Fernán Bello que lle piden un papel ao concesionario e o defensor entende hai que agardar ao resultado dun novo estudo. Mais claro auga.
Dende o noso ponto de vista facemos os seguintes comentarios:
1.- Se a Autoridade Portuaria recoñece que hai que “mejorar la motivación de la evaluación ambiental” está decindo claramente que a documentación está incompleta, porque se estivese completa non habería nada que mellorar.
2.- Consideramos unha saída de pata de banco que a Autoridade Portuaria se dirixa agora á empresa promotora cando a responsabilidade do requerimento dos informes pertinentes é da súa competencia, malia que tamén fose do Concello comprobar que se axustaban a dereito antes de conceder as licencias. Vemos, xa que logo, que a Autoridade Portuaria “delega” as suas competencias nunha empresa privada. Agardaremos o que teña que dicer o concello ante esta extravagancia.
3.- A expresión “el proyecto no afecta apreciablemente al entorno” amosa unha contradicción entre o goberno e a Autoridade Portuaria e non concorda cas esixencias da lexislación europea, española e galega que recordou repetidamente e volve a lembrar o Defensor e que se concretan en que os proxectos que afecten a Rede Natura 2000 deben acreditar que non terán impactos medioambentais nen na fase de obras nen posteriormente, cando se desenvolvan as actividades turísticas. Como vemos, máis unha vez, a Autoridade Portuaria ven interpretando a normativa vixente no senso de rebaixar os contidos e as esixencias da mesma.
Pero a pérola das contradiccións nos discursos sucesivos do goberno está no penúltimo párrafo da resposta a Fernán Bello onde di: “la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao ha tenido en cuenta determinadas sugerencias recibidas, relativas a la preservación del medio ambiente, como por ejemplo prohibir el estacionamiento de vehículos en la Isla”. (o suliñado é noso).
Señores: se ésto non é un sainete que veña o diaño e nolo explique, porque deus non será quen. Agora resulta que está prohibido o estacionamiento de vehículos na illa, e nós sen enterarnos e o concello mutis por el foro e qué foi da concesión outorgada o 30 de xunio de 2015, que autorizaba un aparcamento cun máximo de catro coches?. E non vemos a diario os coches aparcados na illa?. E quen advetiu á empresa concesionaria desta disposición? E quen vai controlar que se cumpla? O Sr. Alcalde desde Fitur.
Calquer principiante pode decatarse de que se agora se recoñece a prohibición de aparcar coches na illa é tanto como decir que esta actividade turística é incompatible ca normativa da Rede Natura 2000.
Señores: ésto non é un sainete, ésto un cachondeo.
(PD.: No último minuto chéganos a grabación da resposta do Sr. Alcalde á concelleira do PSOE Cristina Losas, no pleno do día 23. O tema queda para a próxima semana, pero xa verán que simpático aquelo de “Puertos díxome, díxome…. pataqueirada”.
COLECTIVO POR NUESTRO FARO
24 de Xaneiro de 2018

1 comentario:

pancho dixo...

Hai unha cousa que non entendo ¿como é posible que os organismos oficiáis da Xunta de Galicia dirixan aos cidadáns galegos os escritos en castelán? ¿De onde sacan os cartos para pagarlles a nómina? ¿dos cidadáns de Salamanca? Debe ser algo así, por iso ás "cousas de comer" de Galiza non lles fan nin puñetero caso. ¡Nas próximas eleccións, esperemos votalos fora, pois todo canto fan é unha vergonza, e si encima teñen apoios de quen non debera axudalos...! ¡xa che digo!