20120711

Ó que se obriga España (é dicir, nós por petición do goberno) ...

O documento do rescate, en borrador, di que España pediu o rescate , e, no punto 31:
"31 Regarding structural reforms, the Spanish authorities are committed to implement the country-specific recommendations in the context of the European Semester.
These reforms aim at correcting macroeconomic imbalances, as identified in their-depth review under the Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP). In particular, these recommendations invite Spain to: 1) introduce a taxation system consistent with the fiscal consolidation efforts and more supportive to growth, 2) ensure less tax-induced bias towards indebtedness and home-ownership, 3) implement the labour market reforms, 4) take additional measures to increase the effectiveness of active labour market policies, 5) take additional measures to open up professional services, reduce delays in obtaining business licences, and eliminate barriers to doing business, 6) complete the electricity and gas interconnections with neighbouring countries, and address the electricity tariff deficit in a comprehensive way."
É dicir, algo así como
"31 En relación ás reformas estruturais, as autoridades españolas son impelidas a aplicar as recomendacións específicas de cada país no marco do Semestre Europeo.
Estas reformas pretenden corrixir os desequilibrios macroeconómicos, segundo son identificados na sçua profunda revisión en virtude do Procedemento de desequilibrio macroeconómico (MIP). En particular, estas recomendacións invitan a España a: 1) introducir un sistema de tributación coherente cos esforzos de consolidación fiscal e máis favorables ao crecemento, 2) garantir menos impostos fiscais inducidos ao endebedamento e propiedade de inmobles, 3) aplicar as reformas do mercado de traballo, 4 ) tomar medidas adicionais para aumentar a eficacia das políticas activas do mercado de traballo, 5) tomar medidas adicionais para abrir os servizos profesionais, reducir os atrasos na obtención de licenzas comerciais, e eliminar as barreiras para facer negocios, 6) completar as interconexións elétricicas e gasistas cos países veciños, e resolver o déficit tarifario de electricidade de forma ampla."
O punto anterior está tomada de http://www.eldiario.es/zonacritica/2012/07/10/documento-asi-sera-rescatada-la-banca-espanola/ o que liga a http://www.scribd.com/doc/99718045/El-Memorandum-de-Entendimiento-asociado-al-rescate-del-sistema-financiero-espanol
Coido que aínda quedan moitas condicións por poñer na letra pequena ...

Ningún comentario: