20200617

Licenza en pleno confinamento. Nota de prensa Colectivo POR NUESTRO FARO


   No dia de hoxe, 16 de Xuño enterámonos pola prensa de que o Concello de Ribadeo ven de outorgar a licencia de obras para a construcción de unha cafetería na Illa Pancha. Tamén nos enteramos pola prensa de que este novo expediente vense tramitando dende maio de 2019. A primeira noticia deste asunto tivémola, tamén polos medios de comunicación, o día 22 de xaneiro de 2020. Ao día seguinte presentamos un escrito no rexistro do concello solicitando consultar o devandito expediente, por considerarnos parte interesada. Con data de 11.2.2020 recibimos un escrito do concello notificándonos que tíñamos que acreditar a representatividade do noso colectivo, cousa que cumplimentamos en tempo e forma o día 27 do mesmo mes. Como é sabido a actividade das administracións suspéndeuse o dia 14 de Marzo polo estado de alarma e xa non volvemos a recibir nengunha resposta escrita á nosa solicitude. Polo medio tivemos entrevistas personais con funcionarios, sempre amabeis e cordiais, pero sen negunha resposta oficial.

   Debemos suliñar aquí o extrano destes novos trámites sobre a representatividade do colectivo POR NUESTRO FARO, sendo que o propio concello nos remitiu o día 18.12.2019 unha proposta para personarnos “ como parte interesada” nun contencioso iniciado anteriormente pola empresa concesionaria contra o concello de Ribadeo. Ou sexa en decembro o concello de Ribadeo recoñecía a nosa representatividade, nada menos que a efectos de intervir nun contencioso, pero en xaneiro xa cambiaran as tornas, Estes son os feitos para o coñecemento de quen esteña interesado.

   Pola nosa banda so imos lembrar que o anterior proxecto de cafetería foi rexeitado pola D. Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia pero, dende o noso ponto vista o mais rechamante deste longo proceso é que o informe do Defensor del Pueblo de xaneiro de 2016, ratificado tres veces mais nos meses posteriores, denunciaba a falla de Informe de Impacto Medioambiental preceptivo para este tipo de actividades nunha zona protexida pola Rede Natura 2000. Lembraremos tamén que o propio Ministerio de Fomento recoñeceu que faltaba ese informe e comprometeuse a realizalo, sin embargo nunca se chegou a cumplir ese compromiso, nen esixilo o concello de Ribadeo.

   Pola outra banda está pendente de resolución o proxecto de legalización da fosa séptica construida en maio de 2017 que verquería cara ao canle entre a illa e a costa. Asemade descoñecemos como se vai resolver o problema dos verquidos da cafetería que, presuntamente irían cara á vertente norte da illa. Semella, xa que logo, que nengún trámite pendente impide levar adiante a escalada de privatización da illa Pancha.

   Polo momento estamos estudando os pasos a seguir nos próximos días. Folga suliñar que segueremos defendendo o que consideramos un dereito básico dos veciños e veciñas de Ribadeo: que a Illa Pancha e o edificio do faro sexan un espazo e unha dotación de uso público e que se revise o cumplimento de toda a normativa vixente nos trámites administrativos e legais que levaron á situación actual.

   En todo caso confirmamos o que vimos decindo dende o comezo. Aquí hai unha ocultación sistemática de información, que os seus motivos terá e que se confirma no caso actual: un ano ocultando o novo proxecto de cafetería á opinión pública e cinco meses negando ao noso grupo o acceso a un expediente de interés público para rematar aprobandoo ao abeiro do coronavirus. E como sempre nen miga de información na páxina web do concello.

   Colectivo POR NUESTRO FARO

Ningún comentario: