20181121

Nota de prensa. Colectivo Por Nuestro Faro

Sobre unha foto de Covadonga Suárez

O resumen é moi sinxelo: Despois de dous meses e medio non conseguimos saber porqué se deu unha licencia de apertura sen legalizar o sistema de residuais e porqué o concello de Ribadeo rexeita crarexar todas as dúbidas. Entendemos que un alcalde debe dar toda a información que se lle pide sen que haxa que suplicarllo.
As datas son as seguintes:
1.- 24. 8. 18 A Xunta de Galicia somete a exposición pública un proxecto de legalización dunha fosa séptica na Illa Pancha, construída en abril de 2017 e que verque nunha canaleta as augas supostamente depuradas. O Colectivo POR NUESTRO FARO presenta alegacións en prazo e forma.
2.- 7.9.18. O noso colectivo presenta un escrito no rexistro do concello aportando as nosas alegacións baseadas nunha lista de contradiccións evidentes. Pregúntaselle tamén o concello ten pensado estudar o proxecto e presentar alegacións.
A día de hoxe seguimos agardando resposta.
3.- 18.9.18. Pleno Municipal. A concelleira do PSOE Dna. Aurora González Ginzo pregunta polo mesmo asunto. Resposta do Sr. Alcalde con aire fastidioso: “o que digan os técnicos”… “o que non esteña dacordo que vaia ao contencioso”… “sempre respostamos ás preguntas do colectivo”.
Seguimos agardando a resposta.
4.- 10.10.18. Novo escrito do Colectivo POR NUESTRO FARO ao Abeiro da Lei de Trasparencia (19/2013 de 9 de diciembre de Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno) para lembrarlle ao concello que ten a obriga de respostar por lei ás preguntas dos veciños.
Mes e medio despois seguimos agardando resposta.
COMENTARIO: A Lei de transparencia da un plazo de un mes para respostar ás peticións dos veciños, que pode ampliarse a dous se o asunto é moi complexo. Non semella que unha fosa séptica e un verquido sexa un caso de especial complexidade. O prazo de un mes xa rematou o dez de novembro, e o plazo de dous meses rematará o próximo 10 de decembro. Compre lembrar tamén que a información administrativa non é propiedade privada dos gobernos, e que unha elemental ética democrática esixe facilitar esa información cando se require. Esperamos non ter que recurrir ao “Consejo de Trasparencia y Buen Gobierno” que establece a mesma lei para casos de silencio administrativo ou resposta insatisfactoria, e non descartamos chegar ao Contencioso Administrativo que sería o último paso.
Colectivo POR NUESTRO FARO

Ningún comentario: