20170326

SENTENZA DA SUBESTACION ELECTRICA. Evaristo Lombardero Rico, 22/3/2013

   Nos próximos días vaise coñecer a sentenza do contencioso administrativo promovido polos veciños de Piñeira contra a ubicación da subestación eléctrica promovida BEGASA- EON ca colaboura do Concello de Ribadeo, a Consellería de Industria e a sociedade SEPES que o día 31 de xullo de 2008 asinaron un convenio, sen que houbese nengunha documentación oficial, como declarou o Sr. Alcalde en xaneiro de 2009. Un pouco antes, na exposición pública do PXOM en maio-xuño xa figuraba unha reserva de solo no monte comunal de Piñeira para edificar esta subestación. O prantexamento dos vecinos é moi doado de entender, non se opoñen á subestación en si, senón en concreto á ubicación, pola proximidade aos núcleos de Folgosa, Reverte e á área industrial prevista na mesma zona, prantexando unha ubicación alterntiva, no mesmo monte, desplazada a uns 400 metros ao sur.
   De tódolos xeitos o sustancial deste asunto non é a protesta da veciñanza senón a falla dun debate democrático e dunha documentación técnica que xustifique non so a ubicación, senón a propia necesidade desta infraestructura e mesmo as reformas do proxecto que os promotores foron introducindo ao longo do tempo.
   Empezouse anunciando unha subestación de 400 000 voltios (xullo 2008) para pasar a 136 000 voltios (xaneiro 2009), sen explicación de nengún tipo. Presentouse un “proxecto” en marzo do mesmo ano que ocuparía 3 500 metros cadrados, para retiralo deseguido e presentar outro en maio de 2010, nunha superficie de 11 800. A única xustificación dos promotores resúmese na seguinte expresión “…nuevos estudios topográficos exigen ampliar…”. En xullo de 2011 a Delegación de industria de Lugo remite aos vecinos unha resposta de EON ás alegacións que di “… no es objeto de la memoria ni del proyecto técnico la justificación de la elección de la ubicación donde pretende implantarse esta infraestructura…” Despois xustificabase co PXOM (daquela xa suspendido) e ca aprobación do concello e seguía ca seguinte pérola, referíndose á necesidade da subestación “… ha sido holgadamente difundido en distintos medios de comunicación…” .
   Despois de tramitar os permisos pertinentes as obras de explanamento dos terreos comezan en febreiro de 2013 e paralízanse ao cabo de tres meses, sen nengún tipo de explicacións. No mes de decembro seguinte a Comunidade de Montes de Piñeira formaliza o contencioso que mencionamos ao comezo e a empresa xustifica a paralización das obras por este motivo. Ou sexa seis meses mais tarde, nos que puido negociar ou tramitar o cambio de localización. A mais de que sería o único caso na historia no que unha multinacional como EON (nº 44 do mundo por volumen de negociado nunha listaxe publicada en 2008) paralizase unha obra pola iniciativa dos veciños. De feito a sentencia do Tribunal Supremo obligando a trasladar a subestación de Mondoñedo segue incumplida dous anos mais tarde.
Ao longo destes anos puidemos comprobar que o Sr. Alcalde de Ribadeo e mais os conselleiros de Industria (primeiro do BNG e despois do PP) seguiron ao pe da letra as indicacións da multinacional, apoiaron entusiásticamente unha subestación sen proxecto técnico documentado e publicitado, sen formar parte de nengún plan enerxético debatido democráticamente, aplaudiron a campaña mediática, colaboraron á manipulación informativa e sempre vendendo a ideoloxía desenrolista que sustenta a estafa que chaman crise.
--
Encadre centrado (aprox.) no lugar previsto para a subestación eléctrica:

Ningún comentario: