20160505

DE DRAGADOS E VERQUIDOS (Segunda volta) , por Evaristo Lombardero Rico

Un novo dragado da ría foi avisado. De novo, coller a area e tirala demasiado cerca, sen máis. Evaristo Lombardero fixo unha reseña para entrar no meollo do que está a pasar cos dragados. Só algún apunte máis antes de deixarte coas súas palabras: 1 milla náutica = 1852 m é a distancia máxima á que se depositarán areas equivalentes a encher o campo de fútbol do Ribadeo, pouco máis de 6000 m2, cunha altura de area de preto de 40 m, que se retirará da canle de Gondán. A unha distancia que podería, ademais dos destrozos que cause nas proximidades do lugar de verquido, voltar entrar na ría.
O lugar sinalado na composición fotográfica sinala aprosimadamente a milla naútica de distancia á Punta da Cruz da que se fala no artigo de Evaristo.

"
O Boletín Oficial de la provincia de Asturias do día 3/5/16 ven de publicar a resolución pola que se formula declaración de Impacto Ambiental do proxecto de dragado n acalde de As Figueiras. A resolución, naturalmente, é favorable ao proxecto “con tódolos pronunciamentos”.
Lembraremos brevemente que o proxecto consiste no dragado de 225.000 metros cúbicos de materiais sedimentarios entre Asteleiros Gondan e a Ponte dos Santos, repartidos en catro anualidades de 55.000 m3 cada unha. O dragado leva aparellado o verquido destes materiais aproximadamente a unha milla ao norte da Punta da Cruz. A Plataforma pola Defensa da Ría de Ribadeo presentou unha alegación en tempo e forma ao ponto de verquido. Suliñamos o problema da colmatación progresiva na boca da ría, nos canais e nos resto dos espazos. Lembramos a evidencia destes datos, confirmados, entre outros, polos estudos batimétricos realizados para a confección das cartas mariñas oficiais e o amplísimo consenso entre os profesionais. Prantexamos como alternativa que o ponto de verquido se desprazase ao norte e que se fixese un seguimento do impacto do verquido con estudos batimétricos previos, perante e ao remate dos dragados. A resposta está na páxina www.asturias.es, “Consultas e información pública de trámites ambientales”. O sustantivo é a frase seguinte: No se contempla realizar estudios batimétricos de la zona de vertido, ni durante ni a la finalización del vertido, por no ser un requisito obligatorio (al tratarse de un vertido inferior a 250.000 metros cúbicos y de materiales de categoría A, tal y como establecen las directrices del CIEM en su artículo 46.3.V).
Despois de revisar as directrices do CIEM (Comisión Interministerial de estrategias marinas 2015) entendemos que a declaración de impacto ambiental fai unha lectura sesgada das devanditas directrices e concretamente do todo o capítulo VII (art 29 e seguintes) do cal somente imos suliñar os seguintes apartados pola sua extensión: 

   Art 29. Evaluación de las zonas de vertido
   1 Para aquellos materiales pertenecientes a las categorías A o B y cuya alternativa de gestión resulte ser el vertido al mar, el promotor de la actuación deberá proceder a la selección de la zona más adecuada para el mismo. Para considerar y evaluar las diferentes alternativas se deberá disponer de la siguiente información referente a cada zona y su entorno.
      i Características batimétricas de la zona.

     iii Localización de áreas amparadas por cualquier figura de protección autonómica, nacional o internacional, con determinación expresa de la distancia mínima hasta las mismas.
      iv. Identificación de otros usos legítimos del mar que pudieran resultar afectados por la actuación, con especial atención a la existencia de zonas sensibles y caladeros de pesca.
     v. Identificación de zonas degradadas, especialmente zonas de vertido de material dragado o de cualquier otro tipo de desecho, o contaminadas e información sobre las causas que originaron dicha situación y los contaminantes implicados.

   5. Sobre la zona finalmente seleccionada y cuando no se disponga de la información necesaria a través de estudios previos en la misma, se deberá proceder a la realización de campañas de reconocimiento y de toma de datos y muestras en campo con el siguiente alcance:
     i. Levantamiento batimétrico. 

Mais adiante as directrices recomendan que se teñan en conta especialmente as zonas incluidas na Rede Natura 2000 e prohíbe os verquidos onde haxa menos de 25 metros de calado. Se temos en conta que a propia resolución de impacto rexeita a posibilidade de realizar estudos batimétricos que os últimos oficiais publicados teñen mais de dez anos darémonos de conta cómo se están incumplindo outravolta as normas de protección da ría e mesmo dándolle un aer de legalidade a través dunha lectura parcial e sesgada das mesmas.
Fronte a esta situación hai varias vías. A xurídica, económicamente inviable e de eficacia nula. A política que agora pode ter alguna porta aberta pero fora na nosa comarca, onde non hai con quen contar. Debemos suliñar mais unha vez a papel do alcalde de Ribadeo e o seu grupo que non ten ninguna actividade nen proxecto de promover ningunha iniciativa pola protección da ría. Finalmente queda a vía da información e movilización sociocultural, tamén de escasos resultados."

Ningún comentario: